روان‌شناسی بالینی
مدل پیش‌بینی اضطراب اجتماعی بر اساس کنترل روان‌شناختی والدین و حمایت اجتماعی همسالان با میانجی‌گری تحریف‌های شناختی در دانش‌آموزان

مژگان فاطمی؛ سعید بختیارپور؛ رضا پاشا؛ فریبا حافظی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1402

https://doi.org/10.22055/psy.2022.40149.2802

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل پیش‌بینی اضطراب اجتماعی بر اساس کنترل روان‌شناختی والدین و حمایت اجتماعی همسالان با میانجی‌گری تحریف‌های شناختی در دانش‌آموزان دختر و پسر صورت پذیرفت. روش پژوهش، توصیفی- همبستگی و تحلیل مسیر بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمام دانش‌آموزان دختر و پسر دورة متوسطه اول و دوم شهر اهواز بود که در سال تحصیلی ...  بیشتر

مقایسه تأثیر رفتار درمانی دیالکتیکی و تنظیم هیجانی بر تحمل پریشانی و اندیشه پردازی خودکشی در نوجوانان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی

پریسا ابوترابی کاشانی؛ فرح نادری؛ سحر صفرزاده؛ فریبا حافظی؛ زهرا افتخار

دوره 27، شماره 2 ، آبان 1399، ، صفحه 69-88

https://doi.org/10.22055/psy.2020.33056.2525

چکیده
  اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی شایع ترین اختلال‌های رفتاری در دوران کودکی و نوجوانی است. کاستی‌های توجه نداشتن، بیش فعالی و تکانشگری می‌توانند به تحصیل و روابط اجتماعی اخلال ایجاد کنند. هدف این پژوهش، مقایسه تأثیر رفتار درمانی دیالکتیکی و تنظیم هیجانی بر تحمل پریشانی و اندیشه پردازی خودکشی در نوجوانان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/بیش‌فعالی ...  بیشتر