ویژگی‌های روان‌سنجی ابزار والدگری هلیکوپتری فرم کوتاه در نوجوانان

فاطمه فولادی؛ حسین پورشهریار؛ سارا ابراهیمی

دوره 30، شماره 1 ، فروردین 1402، ، صفحه 59-78

https://doi.org/10.22055/psy.2022.38405.2734

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی های روان­سنجی ابزار والدگری هلیکوپتری انجام شد. جامعه پژوهش شامل تمامی نوجوانان دختر شهر کرمان بود. به منظور جمع­آوری افراد نمونه، تعداد 422 نفر از آن­ها در سنین 15-18ساله با استفاده از روش نمونه­گیری گلوله برفی انتخاب شدند. در مطالعه حاضر، نوجوانان به ابزار والدگری هلیکوپتری پیستلا و همکاران (2020) ...  بیشتر

پیش بینی سازگاری اجتماعی کودکان دبستانی بر اساس تعارضات زناشویی و مهارت های تنظیم شناختی هیجان مادران

مهشاد بلالی دهکردی؛ حسین پورشهریار؛ زهرا جهانبخشی

دوره 29، شماره 2 ، مهر 1401، ، صفحه 129-148

https://doi.org/10.22055/psy.2022.40282.2812

چکیده
  هدف این پژوهش، پیش بینی سازگاری اجتماعی کودکان دبستانی براساس تعارضات زناشویی و مهارت‌های تنظیم شناختی هیجان مادران بود. روش پژوهش حاضر توصیفی-همبستگی می‌باشد. جامعه آماری شامل مادرانی بود که در پاییز 1400 در شهرستان شهرکرد، کودکان دبستانی داشتند؛ که 377 نفر از آنها به روش در دسترس انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از پرسش‌نامه‌های ...  بیشتر