کودکی‌ به‌ مثابه‌ پدیداری‌ اجتماعی

عبدالرضا نواّح

دوره 6، شماره 2 ، دی 1378، ، صفحه 89-104

https://doi.org/10.22055/psy.1999.16498

چکیده
     این‌ مقاله‌ عمدتاً در چارچوب‌ مکتب‌ نظری‌ "پدیدارشناسی‌" (آلفرد شوتز) و متأثر از نظریه‌ کنش‌ متقابل‌ نهادی‌ است‌. امروزه‌ با توجه‌ به‌ تلفیقی‌ که‌ کمابیش‌ در شکل‌ علوم‌ میان‌ رشته‌ای‌ صورت‌ گرفته‌ نگرش‌ انتزاعی‌ جامعه‌ شناسانه‌ قاره‌ای‌ متمایل‌ به‌ تلفیق‌ و ادغام‌ با رویکردهای‌ عملی‌تر علوم‌ اجتماعی‌ ...  بیشتر