دوره 31 (1403)
دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
کودکی‌ به‌ مثابه‌ پدیداری‌ اجتماعی

عبدالرضا نواّح

دوره 6، شماره 2 ، دی 1378، ، صفحه 89-104

https://doi.org/10.22055/psy.1999.16498

چکیده
     این‌ مقاله‌ عمدتاً در چارچوب‌ مکتب‌ نظری‌ "پدیدارشناسی‌" (آلفرد شوتز) و متأثر از نظریه‌ کنش‌ متقابل‌ نهادی‌ است‌. امروزه‌ با توجه‌ به‌ تلفیقی‌ که‌ کمابیش‌ در شکل‌ علوم‌ میان‌ رشته‌ای‌ صورت‌ گرفته‌ نگرش‌ انتزاعی‌ جامعه‌ شناسانه‌ قاره‌ای‌ متمایل‌ به‌ تلفیق‌ و ادغام‌ با رویکردهای‌ عملی‌تر علوم‌ اجتماعی‌ ...  بیشتر