ارائه مدل ترکیبی توانمندسازی برای زنان حاشیه‌نشین

سیده فرانک موسوی؛ غلامحسین برکت؛ محمد حسین پور

دوره 28، شماره 2 ، مهر 1400، ، صفحه 137-156

https://doi.org/10.22055/psy.2021.34768.2588

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف طراحی و تدوین الگوی توانمندسازی زنان حاشیه‌نشین انجام گردیده است. این تحقیق با روش ترکیبی (کیفی–کمی) از نوع اکتشافی انجام شد. داده‌ها از طریق مصاحبه‌های عمیق پرسشنامه طی سال 1398 جمع‌آوری‌شده و در همین راستا در بخش کیفی با به کارگیری روش هدفمند قضا و تیم در بخش کمی نمونه آماری را 357 نفر زنان حاشیه‌نشین شهرستان ...  بیشتر