روان‌شناسی تربیتی
مقایسه اثربخشی فعال‌سازی رفتاری و طرحواره درمانی بر کاهش اجتناب تجربه‌ای دانشجویان دارای اهمال‌کاری تحصیلی

ایمان فرج اله چعبی؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ ناصر امینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آبان 1402

https://doi.org/10.22055/psy.2023.42939.2952

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی و مقایسه اثربخشی درمان فعال‌سازی رفتاری و طرحواره درمانی بر کاهش اجتناب تجربه‌ای دانشجویان دارای اهمال‌کاری تحصیلی بود. طرح پژوهش ‌آزمایشی از نوع پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل دانشجویان نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بودند. نمونه اول پژوهش شامل 152 نفر ...  بیشتر

اثربخشی مداخله تلفیقی مبتنی بر مصاحبه انگیزشی و مهارت‌های فراشناختی بر اهمال‌کاری تحصیلی، تاب‌آوری تحصیلی و انگیزه پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان با سابقه مدرسه‌گریزی

فاطمه باقری حسین آبادی؛ ناصر یوسفی

دوره 30، شماره 2 ، مهر 1402، ، صفحه 281-302

https://doi.org/10.22055/psy.2022.39605.2769

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی مداخله تلفیقی مبتنی بر مصاحبه انگیزشی و مهارت‌های فراشناختی بر اهمال‌کاری تحصیلی، تاب‌آوری تحصیلی و انگیزه پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان با سابقه مدرسه گریزی بود. روش پژوهش حاضر نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون و پیگیری سه‌ماهه با دو گروه آزمایشی و گواه بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمام دانش‌آموزان ...  بیشتر

مقایسه اثربخشی آموزش گروهی والدگری مثبت و مهارت‌های ارتباط مؤثر با همسر بر اهمال‌کاری و انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان پسر

شهاب مالکی؛ طیبه شریفی؛ احمد غضنفری؛ رضا احمدی

دوره 30، شماره 1 ، فروردین 1402، ، صفحه 223-240

https://doi.org/10.22055/psy.2022.40146.2804

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، مقایسه اثربخشی آموزش گروهی والدگری مثبت و مهارت‌های ارتباط مؤثر با همسر بر اهمال‌کاری، انگیزش و خودکارآمدی تحصیلی دانش‌آموزان پسر دوره اول متوسطه شهر فارسان در سال تحصیلی 1400-1399 بود. روش پژوهش نیمه‌آزمایشی و از نوع پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری با دو گروه آزمایشی و گواه بود. جامعه آماری شامل کلیه والدین دانش‌آموزان ...  بیشتر

The Effectiveness of Schema Therapy in Experiential Avoidance and Anxiety Sensitivity of Students with Academic Procrastination

Iman Farjaleh Chaabi؛ Mahnaz Mehrabizade Honarmand؛ Naser Amini

دوره 29، وِیژه نامه انگلیسی ، آبان 1401، ، صفحه 1-14

https://doi.org/10.22055/psy.2022.41319.2880

چکیده
  Aim: The aim of this study was to examine the effectiveness of schema therapy in experiential avoidance and anxiety sensitivity of students with academic procrastination at Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences.Methods: It was a quasi-experimental study with a pretest-posttest design with a control group. The statistical population included students with academic procrastination studying at Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences in the academic year 2021-2022. The first sample of the research consisted of 500 students who were selected by the multi-stage cluster sampling method. ...  بیشتر

رابطه علّی هوش فرهنگی و سرزندگی تحصیلی با یادگیری خودراهبر از طریق میانجیگری اهمال کاری تحصیلی

زهرا حسین پناه؛ کبری کاظمیان مقدم

دوره 28، شماره 1 ، تیر 1400، ، صفحه 177-196

https://doi.org/10.22055/psy.2021.33118.2527

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، آزمون الگوی رابطه علّی هوش فرهنگی و سرزندگی تحصیلی با یادگیری خود راهبر از طریق میانجیگری اهمال کاری تحصیلی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول بود. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول بودند که از بین آنها به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ...  بیشتر

بررسی تأثیر حکایت‌درمانی مسیر شغلی کوکران بر اهمال‌کاری تحصیلی دانشجویان نابینا

اسماعیل محمدی؛ پریسا نیلفروشان؛ محمد رضا عابدی

دوره 23، شماره 1 ، تیر 1395، ، صفحه 23-42

https://doi.org/10.22055/psy.2016.12349

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیرحکایت‌درمانی مسیر شغلی کوکران بر اهمال‌کاری تحصیلی دانشجویان نابینا بود. روش پژوهش نیمه‌آزمایشی، از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمونبا گروه کنترل بود. جامعهآماری شامل دانشجویان نابینای دانشگاهاصفهان و دانشگاه آزاد اسلامیخوراسگان بود که 30 نفر بهشیوه‌ی نمونه‌گیریدر دسترس انتخاب و به شیوه‌یتصادفی در دو گروه ...  بیشتر