نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر
حکایت‌درمانی مسیر شغلی کوکران بر اهمال‌کاری تحصیلی دانشجویان نابینا بود
. روش پژوهش نیمه‌آزمایشی، از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون
با گروه کنترل
بود. جامعه
آماری شامل
دانشجویان نابینای دانشگاه
اصفهان و دانشگاه آزاد
اسلامی
خوراسگان بود که 30 نفر به
شیوه
ی نمونهگیری
در دسترس انتخاب و به شیوه
ی
تصادفی در دو گروه (هر گروه 15 نفر) قرار گرفتند
. گروه آزمایش در 7 جلسه (3 ساعته)، بصورت هفتگی
شرکت کردند. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه اهمال‌کاری تحصیلی گردآوری و توسط نرم‌افزار
SPSS-21 تحلیل شد. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد
که حکایت‌درمانی، اهمال‌کاری در
آمادگی
برای امتحانات و آماده کردن تکالیف را کاهش داده (05/0
p<اما تمایل به تغییر و احساس منفی را افزایش داده
است (05/0
p< به علاوه، تفاوت
دو گروه در اهمال‌کاری برای آماده کردن مقالات معنی‌‌دار نبود. در نهایت می­توان
از حکایت‌درمانی
کوکران به عنوان یکی از روش‌های مؤثر در کاهش اهمال‌کاری تحصیلی
دانشجویان نابینا استفاده
کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Studying the effectiveness of Cochran's Career Narrative Therapy on academic procrastination of blind students

چکیده [English]

The aim of the current study was to investigate the effect of Cochran's career narrative therapy on academic procrastination of blind students. This is a quasi-experimental study with pretest-posttest design with control group. The statistical population of the study was all of blind students in University of Isfahan and Islamic Azad University of Khorasgan. 30 students were selected by using available sampling method and randomly divided into experimental and control groups (each group consisted of 15 students). The experimental group participated in seven sessions weekly (each session lasted 3 hours). The data was gathered by using Academic Procrastination Questionnaire and analyzed using SPSS-21. The results of the covariance analysis showed that narrative therapy decreased procrastination, in preparing for tests, and academic tasks (p < .05). However, it increased the tendency to change and negative feelings
(p < .05). In addition, there was no significant difference between the two groups in preparing articles. Eventually, Cochran's narrative therapy can be used as an effective method for decreasing procrastination of blind students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • academic procrastination
  • blind students
  • career narrative therapy
الیس، آلبرت، و جیمزنال، ویلیام (1985). روان‌شناسی اهمال‌کاری: غلبه بر تعلل ورزیدن، ترجمه محمدعلی فرجاد (1388). تهران: انتشارات رشد.
توکلی، محمدعلی (1392). بررسی شیوع اهمال‌کاری تحصیلی در بین دانشجویان و ارتباط آن با ویژگی‌های جمعیت‌شناختی، ترجیح زمان مطالعه و هدف از ورود به دانشگاه. فصلنامه روان‌شناسی تربیتی، 9 (28): 121-99.
خدیوی، میثم. زرگر، یدالله و داودی، ایران (1391). اثربخشی آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی- رفتاری بر الگوی رفتاری تیپ A و استرس شغلی در کارکنان یک شرکت صنعتی، مجله دستاوردهای روانشناختی، 4(1)، 198-175.
شیرزادی، ندا (1389). رابطه تعلل‌ورزی تحصیلی و ادراک از ساختار کلاس. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روان­شناسی، دانشگاه بیرجند.
کرمی، داوود (1388). میزان شیوع اهمال‌کاری در دانشجویان و ارتباط آن با اضطراب و افسردگی. اندیشه و رفتار، 14 (3): 34-25.
مرادی، اعظم، و کلانتری، مهرداد (1385). آموزش مهارت‌های زندگی بر نیم رخ روانی زنان دارای ناتوانایی جسمی- حرکتی شهر اصفهان. فصلنامه پژوهش در حیطه کودکان استثنایی، 6 (1).
مطیعی، حورا، حیدری، محمود. و صادقی، منصوره (1391). پیش‌بینی اهمال کاری تحصیلی براساس مؤلفه‌های خود تنظیمی در دانش آموزان پایه اول دبیرستان‌های شهر تهران، فصلنامه روان‌شناسی تربیتی، 24 (8)، 70-49.
ملکی‌تبار، علیرضا، خوش‌کنش، ابوالقاسم، و خدابخش کولایی، آناهیتا (1390). مقایسه خودپنداره و سازگاری اجتماعی در دانش‌آموزان پسر سالم و نابینا. مجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان، 13 (1): 37-33.
Baumeister, R. F. (1997). Esteem threat, self- regulatory breakdown and emotional distress as factors in self-defeating behavior. Review of General Psychology, 1 (2), 145-174.
Blunt, A. K., & Pychyl, T. A. (2000). Task aversiveness and procrastination: A multi-dimensional approach to task aversiveness across stages of persona projects. Personality and Individual Differences, 28, 153-167.
Brown, R. T. (1991). Helping students confront and deal with stress and procrastination. Journal of Coll. Stud. Psychother. 6, 87-102.
Cochran, L. (1997). Career counseling: narrative approach. Thousa Oakas, CA: Sage Publication, Development, 29 (3), 149-160.
Flett, G. L., Stainton, M., Hewitt, P. L., Sherry, S. B., & Lay, C. (2012). Procrastination and automatic thoughts as a personality construct: an analysis of the procrastinatory cognitions inventory. Journal of Ration Emotion Cognitive Behavior Therapy, 30, 223-236.
Lay, C. H. (1986). At last, my research article on procrastination. Journal of Research in Personality, 20, 474–495.
Noh, H., Shin, H., & Lee, S. M. (2013). Developmental process of academic burnout among Korean middle school students, Learning and Individual Differences, 28, 82–89.
Rosario, P., Costa, M., Nunez, J. C., Gonzalez-Pienda, J., Solano, P., & Valle, A. (2009). Academic procrastination: associations with personal, school and family variables. Spanish Journal of Psychology, 12 (1), 118- 127.
Rothblum, E. D., Solomon, L. J., & Murkani, J. (1986). Affective, cognitive and behavior deference between higih and low procrastinators. Journal of counseling psychology, 10 (4), 387-394.
Rozental, A., Forsström, D., Nilsson, S., Rizzo, A., & Carlbring, P. (2014). Group versus Internet-based cognitive-behavioral therapy for procrastination: Study protocol for a randomized controlled trial, Internet Interventions, 1, 84–89.
Saunders, J., Davis, L., Williams, T., & Williams, J. H. (2004). Gender differences in self-perceptions and academicoutcomes, Journal of Youth and Adolescence, 33, 81-90.
Schouwenburg, H. C. Lay, C. H., Pychyl, T. A., & Ferrari, J. R. (2004). Counseling the procrastinator in Academic settings. Washington: American Psychological Assortion.
Senécal, C., Koestner, R., & Vallerand, R. J. (1995). Self-regulation and academic procrastination, The Journal of Social Psychology, 135 (5), 607-619.
Sharf, R. (2006). Applying Career Development Theory to Counseling. Thomson: Brook/. Cole.
Sirios, F. M. (2004). Procrastination and intentions to perform health behaviors: the role of self-efficacy and the considerations of future consequences. Personal Individual Difference, 37, 115–128.
Sirios, F. M. (2007). I'll look after my health, later: a replication and extension of the procrastination-health model with community-dwelling adults. Personal Individual Difference, 43, 15–26.
Sirios, F. M., Melia-Gordon, M. L., & Pychy, L, T. A. (2003). I'll look after my health, later: an investigation of procrastination and health. Personal Individual Difference, 35, 1167–1184.
Solomon, L. J., & Rothblum, E. D. (1994). Procrastination Assessment Scale-Students (PASS). In J. Fischer and K. Corcoran (Eds.) Measure for Clinical Practice. New York: The Free Press.
Stead, R., Shanahan, M., & Neufeld, R. (2010). I’ll go to therapy, eventually: Procrastination, stress and mental health. Personality and Individual Differences, 49 (3), 175-180.
Steel, P. (2007). The nature of procrastination: A meta-analytic and theoretical review of quintessential self-regulatory failure. Psychological Bulletin,133, 65-94.
Steel, P. (2010). Arousal, avoidant and decisional procrastinators: do they exist? Personal Individual Difference, 48, 926–934.
Tice, D. M., & Baumeister, R. F. (1997). Longitudinal study of procrastination, performance, stress, and health: the costs and benefits of dawdling. Psychological Science, 8, 454–458.
Welsley, J. C. (1994). Effects of ability, high school achievement, and procrastination behavior on college performance. Educational and Psychological Measurement, 54, 404-408.