مقایسه اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد با مداخله سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت بر ادراک از بیماری و سازگاری با بیماری در دیابت نوع 2

نسیم سلطانیان؛ اسحاق رحیمیان بوگر؛ سیاوش طالع پسند

دوره 29، شماره 1 ، تیر 1401، ، صفحه 139-160

https://doi.org/10.22055/psy.2021.36614.2669

چکیده
  هدف از اجرای پژوهش حاضر مقایسه اثر بخشی درمان پذیرش و تعهد(ACT) ومداخله سبک زندگی ارتقادهنده سلامت یعنی برنامه خود مراقبتی دیابت( DSMP), برادارک بیماری و سازگاری با بیماری در دیابت نوع دو است.روش: تعداد 60 نفر از بیماران مراجعه کننده به کلینیک های دیابت تهران انتخاب و به صورت تصادفی در سه گروه 20 نفری ) تحت مداخلۀ ACT - تحت مداخلۀ DSMPو بدون دریافت ...  بیشتر