اثر بخشی آموزش تاب آوری به روش پنسیلوانیا بر علایم اهمال کاری و اضطراب نوجوانان تیزهوش کمال گرا

راضیه خواصی؛ محسن سعیدمنش؛ مهدیه عزیزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1401

https://doi.org/10.22055/psy.2022.39927.2783

چکیده
  چکیدهدر این پژوهش به بررسی تاثیر برنامه درمانی تاب آوری پنسیلوانیا بر اهمال کاری و مولفه های اضطراب در نوجوانان تیز هوش کمال گرا شهرستان دزفول پرداخته شد. روش پژوهش آزمایشی، و در قالب طرح پژوهشی پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل دختران نوجوان 12 تا 16 سال بود که به فراخوان پاسخ مثبت داده بودند. به کلینیک ...  بیشتر

Factor Structure of Temporal Focus Scale and its Mediating Role in Relationship between Impulsive Choice and Procrastination among University Students

Hashem Jebraeili

دوره 29، 3 وِیژه نامه انگلیسی ، آبان 1401، ، صفحه 65-78

https://doi.org/10.22055/psy.2022.42188.2924

چکیده
  Background: Procrastination or voluntary delay in doing an important and necessary activity, despite the expected negative consequences that outnumber the positive consequences of delay, is a common phenomenon in the modern society. On the basis of various data, procrastination affects 20 to 95 percent of adults in western countries and studying this phenomenon is very important.Objectives: The purpose of this study was to investigate the psychometric properties and the factor structure of temporal focus scale and to study the mediating role of temporal focus in the relationship between procrastination ...  بیشتر