رابطه شخصیت پیش نگر و بهزیستی روانشناختی با میانجیگری تعالی یابی شغلی

رضا سپهوند؛ محسن عارف نژاد؛ فریبرز فتحی چگنی؛ مهدیه سپهوند

دوره 28، شماره 1 ، تیر 1400، ، صفحه 215-240

https://doi.org/10.22055/psy.2020.32986.2518

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی رابطه شخصیت پیش نگر و بهزیستی روانشناختی با میانجیگری تعالی یابی شغلی در پرستاران بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد بود. پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ نوع تحقیق، رابطه ای و از نوع مدلسازی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش تعداد 456 نفر از پرستاران بیمارستان شهید رحیمی شهر خرم آباد بودند، که بر اساس جدول مورگان ...  بیشتر

مطالعه کیفی عوامل مؤثر بر پایبندی به درمان در معتادان تحت درمان انجمن معتادان گمنام در شهر اصفهان

فاطمه خاقانی؛ هاجر ترکان؛ زهرا یوسفی

دوره 28، شماره 2 ، مهر 1400، ، صفحه 219-240

https://doi.org/10.22055/psy.2021.32205.2479

چکیده
  چکیدههدف از پژوهش حاضر، مطالعه کیفی عوامل پایبندی به درمان در انجمن معتادان گمنام درشهر اصفهان بود. این پژوهش ‌از نوع کیفی و تحلیل مضمو‌ن است. حوزه پژوهش، کلیه‌ی اعضاء در انجمن‌های معتادان گمنام شهراصفهان در سال 1397 ‌‌‌-بود که از گروه انجمن معتادان گمنام 11 نفر به شکل هدف‌مند و به روش همگون انتخاب شدند. ابزار پژوهش مصاحبه نیمه ساختاریافته ...  بیشتر

تأثیر آموزش تحلیل رفتار متقابل بر مؤلفه‌های سبک تعامل معلم- دانش‌آموز در دوره ابتدایی

ندا اشرفیان؛ کیوان صالحی

دوره 29، شماره 1 ، تیر 1401، ، صفحه 229-252

https://doi.org/10.22055/psy.2022.34438.2576

چکیده
  این پژوهش با هدف اثربخشی آموزش تحلیل رفتار متقابل بر مؤلفه‌های سبک تعاملی معلم- دانش‌آموز در دورۀ ابتدایی انجام شد. طرح پژوهش نیمه‌آزمایشی با پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه گواه انجام گرفت. جامعۀ آماری شامل زنان معلم دوره‌ی ابتدایی شهرستان طبس در سال تحصیلی 99-1398 بود‌. در این پژوهش تعداد 30 معلم زن دوره‌ی ابتدایی با روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

نقش واسطه‌ای تنظیم هیجان، مدیریت تعارض و صمیمیت جنسی در رابطه سازگاری زناشویی و ویژگی‌های شخصیتی

شهسوار هاشمی؛ مختار عارفی؛ کیوان کاکابرایی؛ آزیتا چهری

دوره 29، شماره 2 ، مهر 1401، ، صفحه 231-250

https://doi.org/10.22055/psy.2022.40111.2799

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی نقش نقش واسطه‌ای تنظیم هیجان، مدیریت تعارض و صمیمیت جنسی در رابطه سازگاری زناشویی و ویژگی‌های شخصیتی انجام شد. این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه‌ آماری این پژوهش شامل کلیه‌ی معلمان متأهل شهر کرمانشاه در بازه زمانی سال1400-1399 بوده که از میان آن‌ها 300 معلم متأهل به روش نمونه‌گیری تصادفی مرحله‌ای ...  بیشتر

اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر سرمایه های روانشناختی و روان رنجورخویی در مادران دارای فرزند سندرم داون

مریم مشتاقی؛ محمدجواد اصغری ابراهیم آباد؛ حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف

دوره 27، شماره 2 ، آبان 1399، ، صفحه 233-256

https://doi.org/10.22055/psy.2020.31711.2450

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر سرمایه های روانشناختی و روان رنجورخویی مادران دارای فرزند سندرم داون بوده است. پژوهش حاضر به لحاظ روش نیمه آزمایشی بود که با طرح پیش آزمون، پس آزمون و گروه کنترل انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مادران دارای فرزند سندرم داون شهر مشهد بود که از بین آن ها، 30 نفر به صورت ...  بیشتر

مشارکت پدر: نقش سازگاری زوجی، کیفیت رابطه مادر – نوجوان و سطح تحصیلات پدر

داود حاج خدادادی؛ عذرا اعتمادی؛ محمد رضا عابدی؛ رضوان السادات جزایری

دوره 28، شماره 1 ، تیر 1400، ، صفحه 241-262

https://doi.org/10.22055/psy.2021.34162.2568

چکیده
  یکی از دغدغه‌های خانواده‌های دارای فرزند نوجوان، مشارکت پدر در فرزندپروری است. به همین دلیل شناسایی عوامل تأثیرگذار بر آن دارای اهمیت است. این پژوهش با هدف پیش‌بینی مشارکت پدر از طریق سازگاری زوجی، کیفیت رابطه مادر- نوجوان و سطح تحصیلات پدر انجام شد. روش پژوهش، همبستگی از نوع تحلیل مسیر بود. جامعۀ این پژوهش شامل کلیه خانواده‌های ...  بیشتر

اثربخشی طرحواره‌درمانی بر باورهای غیرمنطقی و خودتنظیمی هیجانی زنان دارای تعارض زناشویی با طرحواره‌های ناسازگار اولیه

فرزانه بیداری؛ آزیتا امیرفخرایی؛ اقبال زارعی

دوره 28، شماره 2 ، مهر 1400، ، صفحه 241-264

https://doi.org/10.22055/psy.2021.35143.2602

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی طرحواره‌درمانی بر باورهای غیرمنطقی و خودتنظیمی هیجانی زنان دارای تعارض زناشویی با طرحواره‌های ناسازگار اولیه انجام گرفت. روش پژوهش حاضر نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه و دوره پیگیری دوماهه بود. جامعه آماری پژوهش شامل زنان دارای تعارضات زناشویی با طرحواره‌های ناسازگار اولیه ...  بیشتر

روان‌شناسی بالینی
اثربخشی درمان (ACT) بر اضطراب بدنی- اجتماعی، رفتارهای تکانشی و خودتنظیمی هیجانی افراد مبتلا به چاقی

نورا شهمیری؛ جوانشیر اسدی؛ لیلا سادات عزیزی ضیابری؛ حسن عبداله زاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1402

https://doi.org/10.22055/psy.2024.46090.3216

چکیده
  ژوهش حاضر با هدف بررسی‌ اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر اضطراب بدنی- اجتماعی، رفتارهای تکانشی و خودتنظیمی هیجانی افراد مبتلا به چاقی انجام گردید. جامعه آماری پژوهش کلیه زنان مبتلا به چاقی ساکن شهر تهران در سال 1401 بود. روش پژوهش از نوع شبه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون و پیگیری (یک ماهه) با گروه کنترل و گمارش تصادفی آزمودنی‌ها ...  بیشتر

اثربخشی طرحواره درمانی بر بی‏ ثباتی هیجانی و رفتارهای خودآسیب رسان افراد دارای ملاک‌های اختلال شخصیت مرزی مبتلا به سوء مصرف مواد مخدر

حسین دهقان؛ سعید نجارپور استادی؛ مینا مجتبایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1402

https://doi.org/10.22055/psy.2024.44169.3071

چکیده
  هدف پژوهش، مطالعه اثربخشی طرحواره درمانی بر بی‌ثباتی هیجانی و رفتارهای خودآسیب‌رسان افراد دارای ملاک‌های اختلال شخصیت مرزی مبتلا به سوء‌مصرف مواد می‌باشد. پژوهش یک مطالعة نیمه‌آزمایشی با شیوه پیش آزمون -پس آزمون با گروه کنترل انجام شد. جامعة آماری معتادان مقیم در سه کمپ ترک اعتیاد شهرهای تبریز و اهر بود. ابتداء پرسشنامه چندمحوری ...  بیشتر

روان‌درمان‌گری
اثربخشی روان درمانی پویشی فشرده کوتاه مدت بر روابط موضوعی، خشم و احساس گناه در زنان با اختلال افسردگی اساسی

ابوالفضل سرلکی؛ مونا فرخ زاد؛ فاطمه خان زاده؛ مهسا یونسی سینکی؛ سیده زهرا رضوی مهدییان؛ مجتبی طیارپروین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1402

https://doi.org/10.22055/psy.2024.44694.3112

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی روان درمانی پویشی فشرده کوتاه مدت بر روابط موضوعی، خشم و احساس گناه در زنان با اختلال افسردگی اساسی بود.پژوهش حاضر از نظر هدف در گروه پژوهش های کاربردی و از لحاظ روش شناسی، نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون–پس آزمون–پیگیری 3 ماهه و همراه با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل تمامی زنان با اختلال افسردگی ...  بیشتر

روان‌شناسی تربیتی
رابطه‎ی بین الگوهای ارتباطی خانواده با تاب‎آوری روان‎شناختی با واسطه‎گری طرحواره‎های ناسازگار اولیه و نقش‎های جنسیتی

سیما مولایی؛ مریم کورورش نیا؛ مریم زرنقاش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1402

https://doi.org/10.22055/psy.2024.45071.3144

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه‎ی الگوهای ارتباطی خانواده با تاب‏آوری روان‏شناختی؛ با واسطه‎گری طرحواره‎های ناسازگار و نقش‎های جنسیتی انجام شد. روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی در قالب یک مدل علّی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل دانشجویان دانشگاه‏‏های شیراز و شهید باهنر کرمان بود که از بین آنان 400 نفر دانشجو انتخاب شدند ...  بیشتر

روان‌درمان‌گری
اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر شناخت اجتماعی، تحمل‌ناپذیری بلاتکلیفی و تحمل پریشانی نوجوانان

آتنا اسدی نیا؛ احمد منصوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1402

https://doi.org/10.22055/psy.2024.45147.3145

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر شناخت اجتماعی، تحمل‌ناپذیری بلاتکلیفی و تحمل پریشانی نوجوانان انجام شد. در این پژوهش کاربردی که از نوع نیمه آزمایشی با پیش‌آزمون -پس‌آزمون و گروه کنترل بود، 30 نفر از دانش‌آموزان نوجوان پسر مقطع ابتدایی مدارس دولتی شهر مشهد در سال 1400 به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به‌صورت ...  بیشتر

اعتیاد
مقایسه اثربخشی اجتماع درمان مدار (TC) و انجمن معتادان گمنام (NA) در مکانیزم های دفاعی افراد معتاد به متا آمفتامین

ولی رشیدزادگان دوست؛ قاسم آهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1402

https://doi.org/10.22055/psy.2024.45520.3170

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی درمان اجتماع مدار (TC) و انجمن معتادان گمنام (NA) در مکانیزم‌های دفاعی افراد معتاد به متاآمفتامین انجام شد. مطالعه حاضر از نظر هدف کاربردی و به‌شیوه نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون–پس‌آزمون با دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل به همراه دوره پیگیری بود. جامعه آماری مورد مطالعه شامل کلیه افراد معتاد به متاآمفتامین ...  بیشتر

روان‌شناسی تربیتی
نقش میانجی حساسیت اضطرابی در رابطه بین تعلق به مدرسه با بهزیستی تحصیلی

محمد دریکوند؛ مسلم دانش پایه؛ عاطفه مازوساز؛ سید جواد حسینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1402

https://doi.org/10.22055/psy.2024.45605.3180

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی حساسیت اضطرابی در رابطه بین تعلق به مدرسه با بهزیستی تحصیلی بود. طرح پژوهش همبستگی و ازنوع معادلات ساختاری بود. جامعه مورد مطالعه پژوهش را کلیه دانش‌آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه شهران تهران در سال تحصیلی 1403-1402 تشکیل می‌دهند. نمونه پژوهش شامل 256 دانش‌آموز بود که با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای ...  بیشتر

روان‌شناسی تربیتی
اثربخشی آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی در طول پاندمی کروناویروس بر سرسختی تحصیلی دانش‌آموزان دختر

پوران احمدی شولی؛ حسین افلاکی فرد؛ صفورا خاتمه مربوئیه؛ احسان کشت‌ورز کندازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1403

https://doi.org/10.22055/psy.2024.45508.3169

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی اثربخشی آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر سرسختی تحصیلی دانش‌آموزان دختر در طول پاندمی کروناویروس بود. این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون و گروه کنترل بود. جامعۀ آماری پژوهش شامل تمامی دانش‌آموزان دختر متوسطۀ دوم سال یازدهم شهر مرودشت در سال تحصیلی 1400-1399 بود. از این جامعه، نمونه‌ای ...  بیشتر