بررسی نقش برخی از متغیرهای شخصیتی به عنوان پیش‌بین‌های موفقیت و شکست مدیران در کارآفرینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی

2 کارشناسی ارشد روان‌شناسی

3 استاد دانشگاه محقق اردبیلی

4 استادیار دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

هـدف پژوهش حاضر بررسی نقش منبع کنترل درونی، تحمل ابهام، عزت نفس، خودکارآمدی، خودشکوفایی، خطرپذیری و نوآوری به عنوان پیش‌بین‌های موفقیت و شکست مدیران واحدهای تولیدی در کارآفرینی بود. نمونه‌ی این پژوهش شامل190 مدیر (105 مدیر موفق و 85 مدیر ناموفق از نظر کارآفرینی) بود، که به صورت تصادفی از واحدهای تولیدی استان‌های مرکزی و اردبیل انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از مقیاس منبع کنترل درونی، مقیاس تحمل ابهام، مقیاس خودکارآمدی، مقیاس خودشکوفایی، مقیاس عزت‌نفس و پرسشنامه شخصیتی استفاده شده است. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش تحلیل ممیز استفاده شد. نتیجه‌های به دست آمده از معادله تابع ممیز، فرضیه‌ی پژوهش را تأیید کرد و یافته‌ها نشان دادند که مدیران موفق و ناموفق در کارآفرینی را می‌توان از روی متغیرهای شخصیتی پیش‌بینی کرد. نتیجه‌های به دست آمده و مدل ارایه شده توسط این پژوهش مورد بحث قرار خواهد گرفت.

کلیدواژه‌ها


فارسی
احمدپورداریانی، محمود (1380). کارآفرینی: تعاریف، نظریات و الگوها. تهران:  شرکت پردیس.
ایمانی‌پور، نرگس و زیودار، مهین (1387). بررسی رابطه گرایش به کارآفرینی شرکتی و عملکرد. توسعه کارآفرینی، سال 1، شماره 2، ص: 34-11.
باورصاد، احمد (1377). ساخت و اعتباریابی مقیاس برای سنجش تحمل ابهام و بررسی رابطهی آن با اضطراب، تیپ شخصیتی الف و عملکرد تحصیلی در دانشآموزان. مراکز پیش دانشگاهی استان خوزستان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز.
برومندنسب، مسعود؛ شکرکن، حسین و نجاریان، بهمن (1381). بررسی رابطه ساده و چندگانه خلاقیت، انگیزه پیشرفت وعزت نفس با کارآفرینی در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز. مجله علوم تربیتی و روا‌‌‌نشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، دوره سوم، سال نهم، شماره‌‌های 3 و4، ص: 24-1.
بشلیده، کیومرث و حقیقی، جمال (1387، زیر چاپ). بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس عزت نفس روزنبرگ. مجله علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شهید چمران.
پروین، ل. (2001). روان‌شناسی شخصیت: نظریه و تحقیق. ترجمه جوادی، محمدجعفر؛ کدیور، پروین (1381). تهران: نشر آییژ.
تکلوی ورنیاب، سمیه؛ ابوالقاسمی، عباس و نریمانی، محمد (1387). انطباق و هنجاریابی پرسشنامه‌ی شخصیتی تجدیدنظر شده جکسون در کارکنان دولتی شهرستان اردبیل. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه محقق اردبیلی.
رجبی، غلامرضا (1385). بررسی پایایی و روایی مقیاس باورهای خودکارآمدی عمومی در دانشجویان. مجله اندیشه‌‌های نوین تربیتی، دوره 2، شماره‌‌های 1 و2، ص: 122-111.
شولتز، د. و شولتز، آ. (1994). نظریه‌‌های شخصیت. ترجمه یحیی سیدمحمدی(1379). تهران:  چاپ ششم، انتشارات ویرایش.
شکرکن، حسین، بشلیده، کیومرث، حقیقی، جمال و نیسی، عبدالکاظم (1386). بررسی متغیرهای شخصیتی، شناختی، سازمانی و زیستی- جسمانی به عنوان پیش‌بین‌‌های حادثه دیدگی در کارکنان یک شرکت در اهواز. مجله علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، دوره سوم، سال 14، شماره 1و 2، ص: 116-83.
کورمن، ا. ک. (1977). روان‌شناسی صنعتی و سازمانی. ترجمه حسین شکرکن (1370). تهران:  انتشارات رشد.
فرمیهنی فراهانی، محمد (1378). فرهنگ توصیفی علوم تربیتی. تهران: انتشارات اسرار دانش.
نجاریان، بهمن، مزین دزفولی، مهزاد، امیرافشار، ماجده و ابراهیمی، آزیتا (1375). بررسی ضرایب پایایی و اعتبار مقیاس خودشکوفایی اهواز. گزارش تحقیق، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی داشگاه شهید چمران اهواز.
 
لاتین
Ahmed, S. U. (1985). Risk-taking propensity, locus of control and entrepreneurship. Personality and Individual Differences, 6 (6), 781-782.
Bandura, A. (1986). Social Foundations of Thought and Action. Englewood Cliffs, N.J: Prentice - Hall.
Begley, T. M. (1995). Using founder status, age of firm, and company growth rate as the basis for distinguishing entrepreneurs from managers of smaller businesses. Journal of Business Venturing, 10 (3), 249-263.
Brockhaus, R. H. (1980). Risk-taking propensity of entrepreneurs. Academy of Management Journal, 23, 509-520.
Brown, S. P., Jones, E., & Leigh, T. W. (2005). The attenuating effect of role overload in relationships linking self-efficacy and goal level to work performance. Journal of Applied Psychology, 90 (5), 972–979.
Chen, C. C., Greene, P. G., & Crick, A. (1998). Does entrepreneurial self-efficacy distinguish entrepreneurs from managers? Journal of Business Venturing, 13 (4), 295-316.
Colquitt, J. A., Scott, B. A., & Lepine, J. A. (2007). Trust, Trustworthiness, and Trust Propensity: A Meta- Analytic Test of Their Unique Relationships with Risk Taking and Job Performance. Department of Management, Warrington College of Business Administration, University of Florida.
Dew, N., Read, S., Sarasvathy, S. B., & Wiltbank, R. (2008). Outlines of a behavioral theory of the entrepreneurial firm. Journal of Economic Behavior & Organization, 66 (1), 37-59.
Drucker, P. (1985). The discipline of innovation. Harvard Business Review. May-June-67-72.
Entrialgo, M., Fernández, E., & Vázquez, C. J. (2000). Linking entrepreneurship and strategic management: Evidence from Spanish SMEs, Technovation, 20 (8), 427-436.
Friedrich, C. H., & Visser, K. (2006). Building Human Capital in Difficult Environments: An Empirical Study of Entrepreneurship Education, Self-esteem, and Achievement in South Africa. International Research in the Business Disciplines, 5, 355-378.
Gamble, J. E. (2000). Management commitment to innovation and esop stock concentration. USA: University of South Alabama, Mobile.
Gibb, A., & Li, J. (2003). Organizing for enterprise in China: What can we learn from the Chinese micro, small, and medium enterprise development experience. Futures, 35 (4), 403-421.
Hansemark, O. C. (2003). Need for achievement, locus of control and the prediction of business start-ups: A longitudinal study. Journal of Economic Psychology, 24 (3), 301-319.
Hmieleski, M., Corbett, C., & Andrew, C. (2007). The contrasting interaction effects of improvisational behavior with entrepreneurial self-efficacy on new Venture Performance and entrepreneur work satisfaction. Journal of Business Venturing, 23, 496-482.
Hornaday, J., & Aboud, J. (1971). Characteristic of successful entrepreneurs. Personnel Psychology, 24 (1), 141-153.
Howell, J. M., & Avolio, B. J. (1993). Transformational Leadership, Transactional, Leadership, Locus of Control, and Support for Innovation: Key Predictors of Consolidated Business- Unit Performance. Journal of Applied Psychology, 78 (6), 891-902.
Hull, D. L., Bosley, J. J., & Udell, I. G. (1980). Renewing the hunt for the heffalump: Identifying potential entrepreneurs by personality characteristics. Journal of Small Business Management, 18 (1), 11-18.
Ireland, R. D., & Webb, J. W. (2006). Strategic entrepreneurship: creating competitive advantage through streams of innovation. Mays Business School, 7783-4221, 11-18.
Jacobowitz, A., & Vildel, D. C. (1982). Characteristics of entrepreneurs: Implications vocational guidance. The Vocational Guidance Quarterly, 30, 20-35.
Jackson, D. N. (1994). Jackson Personality Inventory-revised manual. Port Huron, MI: Sigma Assessment Systems.
Kennedy, F., & Schleifer, S. (2007). Team Performance Measurement: A System to Balance Innovation and Empowerment with Control. Advances in Management Accounting, 16, 261-285.
Li, Y., Liu Y., & Zhao, Y. (2006). The role of market and entrepreneurship orientation and internal control in the new product development activities of Chinese firms. Industrial Marketing Management, 35 (3), 336-347.
Lumpkin, G. T., & Erdogan, B. (1999). IF not entrepreneurship, can. Psychological characteristics predict entrepreneurial orientation? A pilot study. Working paper. Chicago: University of Illinois at Chicag.
Longenecher, G., Moore, C., & Petty, W. (1997). Small business management: AH entrepreneurial emphasis, Cincinnati, Ohio; South- Western College pub.
McClelland, D. C. (1965). Toward a theory of motive acquisition. American Psychologist, 20, 321 - 333.
Maini, P., Founder, C., & Consultant, S. (2006). Medical Futures- Nurturing Entrepreneurship and Innovation in the Healthcare Sector. Medical Futures, 12, 171-192.
Manu, F. A., & Sriram, V. (1999). Innovation, marketing strategy, environment, and performance. Journal of Business Research, 35 (1), 79-91.
Markman, G. D., & Baron, R. A. (2003). Person–entrepreneurship fit: Why some people are more successful as entrepreneurs than others. Human Resource Management Review, 13 (2), 281-301.
Markman, G. Balkin, D., & Baron, R. (2002). Inventors and new venture formation: the effects of general self-efficacy and regretful thinking, Entrepreneurship Theory and Practice, 27 (2), 149–166.
Maslow, A. H. (1970). Motivation and Personality (2th ed.). New York: Viking.
Mouzas, S. (2006). Efficiency versus effectiveness in business networks. Journal of Business Research, 59 (10-11), 1124-1132.
Mueller, S. L., & Thomas, A. S. (2001). Culture and entrepreneurial potential: A nine country study of locus of control and innovativeness. Journal of Business Venturing, 16 (1), 51-75.
Nezami, E., Schwarzer, R., & Jeroaslem (1996). Persian Adaptation (Farsi) of the General Self-Efficacy Scale. Retrieved from http://userpage. Fu-brlin. del/health/ persean.htm.-
Ray, D. M., & Turpin, D. V. (1990). Factors influencing Japanese entrepreneurs in high-technology ventures. Journal of Business Venturing, 5 (2), 91-102.
Rotter, J. B. (1966). Generalized expectancies for internal versus external control of reinforcement. Psychological Monographs, 80. J., (Wole N., 609), 1-28.
Rpsenberg, M. (1965). Society and the Adolescent Self-Image. Princeton, N. J., Princeton University press.
Schumpeter, J. A. (1934). The Theory of Economic Development. Cambridge, Mass: Harvard University Press.
Shaver, K. G., Williams, S. L., & Scott, L. R. (1990). Entrepreneurial beliefs. Creativity and risk-taking: Personality or situation? Unpublished manuscript, College of William & Mary.
Siu, W. (2008). Yuan and marketing: The perception of Chinese owner-managers. Journal of World Business, 43(4), 449-462.
Stajkovic, A. D., & Luthans, F. (1998). Self-efficacy and work-related performance: A meta-analysis. Psychological Bulletin, 124 (2), 240-261.
Tang, H. K. (2006). Adoption of navigation technologies: Five historical and contemporary cases. Technological Forecasting and Social Change, 73 (7),845-859.
Teoh, H. Y., & Foo, S. L. (1997). Moderating effects of tolerance for ambiguity and risk taking propensity on the role conflict-perceived performance relationship: Evidence from Singaporean entrepreneurs. Journal of Business Venturing, 12 (1), 67-8.
Toner, M., Ronald, G., & Tompkin, M. D. (2008). Invention, innovation, entrepreneurship in academic medical centers. Surgical Services and Center for Engineering in Medicine, Massachusetts General, 22, 1481-1732.
Tropman, J., & Morningstar, G. (1989). Entrepreneurial Systems of the 1990. New York: Green Wood Press Inc.
Zhao, H., Scott, E. S., Gerald, E., & Hills, E. (2005). The Mediating Role of Self-Efficacy in the Development of Entrepreneurial Intention, Department of Managerial Studies, Chicago: University of Illinois Press.