نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای روان‌شناسی و استادیار دانشگاه اسلامی واحد اسلام شهر

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی نقش راهبردهای مقابله‌ای و سبک‌های اسنادی در افت تحصیلی دانشجویان است. به منظور بررسی فرضیه‌های تحقیق 480 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام شهر (162 پسر، 318 دختر) از طریق نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات، آزمون سنجش سبک اسناد اندرسون و آرنولت و پرسشنامه راهبردهای مقابله‌ای بیلینگز و موس بوده است همچنین معدل ترم گذشته دانشجویان به عنوان شاخص افت تحصیلی محسوب شده است . برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش‌های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چند متغیره به روش گام به گام استفاده شد. نتایج حاصل نشان داد بین راهبردهای جلب حمایت اجتماعی، مهار جسمانی و مهار هیجانی با موقعیت شکست و همچنین بین بُعد پایدار-ناپایدار موقعیت شکست و ابعاد درونی- بیرونی،پایدار –ناپایدار و کلی- جزیی موقعیت موفقیت در پرسشنامه سبک‌های اسنادی با افت تحصیلی همبستگی معنی‌داری وجود داشت. نتایج تحلیل رگرسیون نشان دهنده‌ی نقش برجسته‌تر راهبردهای مهار جسمانی و مهار هیجانی و بُعد کلی- جزیی موقعیت موفقیت با افت تحصیلی بود. نتیجه تحقیق نشان داد که بین راهبرهای مقابله‌ای و سبک‌های اسنادی با افت تحصیلی ارتباط معنی‌داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of Coping Strategies and Attributional Styles as Predictors of School Dropt of Students in Azad Islamic University, Branch Islamshahr Branch

نویسنده [English]

  • M. Azadyekta

چکیده [English]

This study was conducted to examine the relationship of coping strategies and attributional styles with the school dropt. To this end, 480 university students (162 male and 318 female) were selected using random cluster sampling. All subjects completed 3 questionnaires: demographic characteristics, Coping Strategies, and Attributional Styles. Data were analyzed using Pearson product correlation and stepwise multiple regression. There were significant relationships between school dropt and social support, physical and emotional inhibition, stable–unstable aspects of failure, and stable–unstable, internal-external, and total-partial dimensions of success attribution in students with school dropt. Threre was significant correlation between coping strategies and attributional style with school dropt.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coping Strategies
  • attributes
  • school dropt
فارسی
آقایوسفی‌، علیرضا (1380). نقش عوامل شخصیتی بر راهبردهای مقابله‌ای و تأثیر روش مقابله درمانگری بر عوامل شخصیتی و افسردگی. رساله دکترا چاپ نشده، دانشگاه تربیت مدرس.
استادی‌، رضا (1375). بررسی رابطه باورهای غیرمنطقی و عزت نفس. پایان نامه کارشناسی ارشد روان‌شناسی مشاوره و راهنمایی‌، دانشگاه علامه طباطبایی تهران.
بیگدلی، ایمان؛ هاشمیان، کیانوش (1378). بررسی آزمایشگاهی تأثیر سبک اسناد در درماندگی آموخته شده. مجله پژوهش‌های روان‌شناختی. شماره 8، 71-60.
حسین‌خانی، شهرام (1385). مقایسه راهبردهای مقابله‌ای در والدین کودکان استثنایی و والدین کودکان عادی، نشریه تعلیم و تربیت استثنایی، شماره 62.
شاره، حسین؛ اصغرنژاد فرید‌، علی اصغر؛ یزدان دوست، رخساره؛ طباطبایی‌، محمود (1388). ارتباط مؤلفه‌های هوش هیجانی و خطر فرار از منزل در دختران نوجوان شهر مشهد. فصلنامه رفاه اجتماعی، سال پنجم، شماره 21، 243-225.
صفادل، لیلا (1380). بررسی تأثیر سبک‌های اسنادی بر میزان تجربه استرس .پایان نامه کارشناسی ارشد روان‌شناسی مشاوره و راهنمایی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران.
فرزین‌راد، بنفشه؛ اصغرنژاد فرید، علی‌اصغر؛ یزدان‌دوست، رخساره، حبیبی عسگرآباد، مجتبی (1389). مقایسه راهبردهای مقابله‌ای و سبک‌های شخصیتی در دانشجویان افسرده 9 و غیرافسرده. مجله علوم رفتاری. دوره چهارم، شماره اول‌، 23-17.
نورعلی، زهره؛ عابدین، علیرضا (1389). مقایسه هوش هیجانی، سبک اسنادی و راهبرهای مقابله‌ای افراد موفق و ناموفق در کنکور سراسری سال 84-1383. مجله مطالعات روان‌شناسی تربیتی، سال هفتم، شماره 11، 124-109
هیلگارد، ارنست (1953). زمینه روان‌شناسی. ترجمه براهنی و همکاران (1375). تهران: انتشارات رشد.
لاتین
Aldwin, N. (2009). "A reexamination of the relationship between coping & mental health" Journal of Personality, 55, 101-125.
Anderson, C. A., & Arnoult, L. H. (1985).Attributional style and everyday problem in living: Depression, loneliness, and shyness. Social Cognition, 3, 16-35.
Biling, A. G., & Moose, R. H. (1984). Coping, stress, and social resources among adults with unibipolar depression. Journal of Personality and Social Psychology, 46, 877-891.
Campbell, J. (2003). Stress, appraisal, and coping. New York: Spinger.
Carver, C. S., Scheier, M. F., & Weintraub, J. K. (1989). Assesssing coping strategies. Journal of Personality and Social Psychology, 56, 267-283.
Davis, D. (2001). Attributios, understandability, and memory of their utterance. Journal of Experimental Social Psychology Bullient, 21, 109-124.
Ergene, T. (2003). Effective intervention on test anxiety. Sch Psycho Int. 12 (2), 313-28.
Folkman, S. (2008). Stress, appraisal, and coping. New York: Speinger.
Friedman, H. S., Tucker, J., Wingard, D. A. (2009). Psychological stress: The influence of family support on chronic Pain. Behaviour Reasearch, 39, 802-832.
Frost, R., Marten, P., & Rosenblate, R. (2003). Behavior Pattern, Stress and Disease. Journal of Counsulting and Clinical Psychology, 65, 1102-1117.
Goldfried, M., & Davison, G. C. (2008). Change: Principles of problem formation and problem resolution. NewYork: Norton.
Green, D. (2005). Attitude change and social skills tranning: Potential techniques. Stanford university press, Stanford, California.
Han, E., & Choi, N. (2006). Korean institutionalized adolescents' attribution and failure in interpersonal relations and perceived loneliness. Children and Youth Services Review, 28, 535-547.
Hartly, P. (2003). Attributional style in aggressive adolescent boys. Journal of Abnormal Psychology, 18, 75-89.
Harvey, J., & Wells, G. (1984). Attribution in the context of conflict in close relationship, New direction in attribution research. Hillsdale, Nj: Erlbaum.
Karademas, E. C., & Kalantzi, A. (2000). "The stress process, self-efficacy expectations, and psychological health". Journal of Personality & Individual Differences, 37, 1033-1043.
Lo, R. (2002). "A longitudinal study of perceived level of stress, coping and self-esteem of undergraduate nursing student. Journal of Advanced Nursing, 39 (2), 119-126.
Maddi, R. (2004). Coping style in hypertensive patient: Natureand consequence. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 57, 142-148.
Magaya, L., & Schreiber, J. B. (2005). Stress and coping strategies among Zimbabwean adolescents. British Journal of Educational Psychology, 75, 661-671.
Masten, A. S. (2009). Ordinary Magic: Lessons from research on resilience in human development. Education Canada, 49 (3), 28-32.
Muis, K. (2008). Epistemic profiles and self-regulated learning: Examining relations in the context problem solving. Con temporary Educational Psychology, 33, 203-241.
Murphy, C. E. (2002). "Coping strategies, family environment, & interpersonal fear: A Study of congruence between collegestudents & their parents". A thesis presented to the faculty of the college of art and sciences of Ohio University (109pp), November.
Nicholls, J. (1994). Achievement motivation: Conception of ability, subjective experience, task choice, and performance. Personality Review, 91, 328-346.
Piper, R. (2010). Coping strategies and relationship satisfaction in students. Journal of Personality, 53, 714-722.
Roy, A. (2008). Investing problemsolving, wishfulthinking coping, anexiety and depression prediction of coursework stress. Journal of Clinical Psychology, 41, 702-725.
Seligman, M. E. P. (1984). Helplessness: On depression, development, and death. Newyork: Freeman.
Weiner, B. (1985). Aattributional theory of achievement motivation and emotion. Psychological Review, 92, 548-573.
Wibe, T. (2006). Improving the academic performance of college freshmen: Attribution theory revisited. Journal of Personality and Social Psychology, 56, 342-363.