نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره شغلی دانشگاه اصفهان (نویسنده مسئول)

2 استادیاردانشگاه علوم پزشکی زاهدان

3 کارشناس ارشد مشاوره شغلی دانشگاه اصفهان

4 دانشیار دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر، هنجاریابی، تعیین روایی و پایایی پرسشنامه رغبت و مهارت کمپبل در بین دانش‌آموزان دوره متوسطه نظری شهر اصفهان بوده است. به همین منظور 412 دانش‌آموز به شیوه نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ایی انتخاب شدند. بر این اساس به منظور دستیابی به اهداف پژوهش، ضریب پایایی مقیاس‌های کمپبل به شیوه آلفای کرانباخ و باز ازمایی محاسبه شد. روایی هفت مقیاس جهت‌گیری رغبت از چند طریق محاسبه گردید: 1- از طریق همبستگی بین هفت مقیاس جهت‌گیری رغبت با مقیاس‌های فرم کوتاه رغبت سنج تحصیلی- شغلی، 2- از طریق مقایسه میانگین دانش‌آموزان دختر و پسر، 3- از طریق محاسبه همبستگی بین هفت مقیاس‌های جهت‌گیری رغبت با هفت مقیاس جهت‌گیری مهارت. روایی دومین مجموعه از مقیاس‌های رغبت و مهارت کمپبل یعنی هفت مقیاس جهت‌گیری مهارت از دو طریق مورد بررسی قرار گرفت: 1- از طریق محاسبه همبستگی بین هفت مقیاس جهت‌گیری مهارت با پرسشنامه باور به مهارت‌ها. 2- از طریق محاسبه همبستگی بین هفت مقیاس جهت‌گیری مهارت و هفت مقیاس جهت‌گیری رغبت. روایی سومین مجموعه از مقیاس‌های رغبت و مهارت کمپبل یعنی 29 مقیاس رغبت اصلی از طریق محاسبه همبستگی بین این مجموعه از مقیاس‌ها و 29 مقیاس مهارت اصلی بررسی شد روایی چهارمین مجموعه از مقیاس‌های کمپبل یعنی 29 مقیاس مهارت اصلی از طریق محاسبه همبستگی بین این مجموعه از مقیاس‌ها و 29 مقیاس رغبت اصلی بررسی شد. و در نهایت رتبه‌های درصدی و نمرات استاندارد به عنوان هنجارهای پرسشنامه محاسبه گردید در مجموع با توجه به نتایج این پژوهش می‌توان اذعان داشت که پرسشنامه رغبت و مهارت کمپبل در جامعه مورد پژوهش دارای روایی و پایایی قابل قبولی بوده و می‌توان از آن به عنوان پرسشنامه رغبت و مهارت در کارهای پژوهشی، راهنمایی و مشاوره استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Standardization, Reliability, and Validity of Campbell Interest and Skill Survey on High School Students of Isfahan

نویسندگان [English]

 • L. Haghshenas 1
 • A. Navidian 2
 • A. S. Aminjafari 3
 • A. Kazemi 3
 • M. R. Abedi 4
 • H. Sadeghi 3

چکیده [English]

The purpose of this study was to prepare norm scores and determine the validity and reliability of Campbell Interest and Skill Survey on Isfahan high school students. 412 students were selected by cluster random sampling method and Campbell Interest and Skill Survey was administeredto them. Campbell Scales reliability coefficients were computed using alpha and test–retest methods. Orientation Interests Scales validities were computed in three ways: correlation between Orientation Interests Scales and Educational-Vocational Interest Short Form Inventory, comparison of scores of male and female students, and correlation between Orientation Interest Scales and Orientation Skill Scales. The Validity of second battery of CISS Scales, that is Orientation Skill, Scales was analyzed through two ways:  correlation between Orientation Skill Scales and Skill Confidence Inventory, and correlation between Orientation Skill Scales and Orientation Interest Scales. The validity of the third battery of scales, that is 29 Basic Interest Scales, was examined using the correlation of this battery of scales and 29 Basic Skill Scales. The validity of 29 Basic Skill Scales also was examined using the correlation of this battery of scales and 29 Basic Interest Scales. In sum, findings showed that Farsi form of CISS is a valuable instrument for evaluation of interest and skill, and has satisfactory reliability and validity for high school students.

کلیدواژه‌ها [English]

 • standardization
 • Validity
 • Reliability
 • Campbell Interest and Skill Survey
 • Vocational Interest
فارسی
احمدی، نهال (1386). بررسی تأثیر آموزش کسب و کار خانگی بر خودکارآمدی حرفه‌ایی زنان شهر اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره شغلی: دانشگاه اصفهان. دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی.
اکبرزاده، مهدی (1388). هنجاریابی، تعیین روایی و پایایی فرم رجحان به مشاغل سیاهه کروی فردی در دانشجویان دانشگاه اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره مسیر شغلی: دانشگاه اصفهان. دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی.
تقی‌زاده، فاطمه (1378). تهیه و اعتباریابی فرم کوتاه رغبت سنج تحصیلیـ شغلی برای دانشآموزان دختر سال اول دبیرستانهای استان قم. پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره. دانشگاه الزهرا: دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی.
حق‌شناس، لیلا (1385). هنجاریابی، بررسی روایی و پایایی پرسشنامه رغبت استرانگ در دانشآموزان دوره متوسطه نظری، کار و دانش، فنی حرفه‌ایی و دوره پیش دانشگاهی شهر اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره مسیر شغلی. دانشگاه اصفهان: دانشکده علوم تریبتی و روان‌شناسی.
حق‌شناس، لیلا؛ عابدی، محمدرضا؛ محرابی، حسینعلی؛ امین جعفری، امیرصالح و باغبان، ایران (1388).هنجاریابی، بررسی روایی و پایایی پرسشنامه باور به مهارت‌ها (خودکارآمدی حرفه‌ایی) در میان دانشجویان دانشگاه اصفهان. مجله علوم رفتاری. دوره سوم. شماره 4. ص: 330-335.
شهنی ییلاق، منیجه؛ رجبی، غلامرضا؛ شکرکن، حسین و حقیقی ،جمال.(1382)، «مقایسه باورهای خودکارآمدی ریاضی پسران و دختران دانش آموز سال دوم رشته های ریاضی فیزیک، علوم تجربی و علوم انسانی در شهر اهواز»، مجله علوم تربیتی و روان شناسی (ویژه نامه)، دانشکده علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز، شماره های 1 و 2.
صادقی، حسین (1390). هنجاریابی و بررسی روایی و پایایی فرم کوتاه پرسشنامه رغبتسنج استرانگ- اصفهان در دانشآموزان راهنمایی و دبیرستانی شهر اصفهان، پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد مشاوره شغلی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان.
معصومی، یعقوب (1390). هنجاریابی، بررسی روایی و پایایی فرم کوتاه پرسشنامه رغبت و مهارت کمپل در دانشآموزان سوم راهنمایی و اول دبیرستان شهر بجنورد، پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد مشاوره شغلی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان.
 
لاتین
Barak, A. (1981). Vocational interest: A cognitive view. Journal of Vocational Behavior, 19, 1-14.
Betz, N. E., Borgen, F., Rottinghaus, P., & Harmon, L. (2003). Skills Confidence Inventory: Measuring basic dimensions of vocational activity.Journal of Vocationa Behavior, 62, 76-100.
Campbell, D. P., Hyne, S. A., & Nilsen, D. L. (1992). Manual for Campbell Interest & Skill Survey. Minneapolish, NIN: National Computer System.
Cotter E. W., & Fouad, N. A. (2010). The Relationship between Subjective Well-Being and Vocational Personality Type. Journal of Career Assessment, 19 (1). 51-60
Diegelman, N. M., & Subich, L. M. (2002). Academic and vocationl interests as a function of outcome expectancies in social cognitive career theory. Journal of Vocational Behavior, 59, 394-405.
Donnay, D. A., Thompson, R. C., Morris, M. L., & Schaubhut, N. A. (2005). Manual for Strong Interest Inventory. Palo Alto, CA: Counseling Psychology Press.
Douglas, K. S., Yoon, M., Roberts, B. W., & Rounds, J. (2005). The Stability of Vocational Interests from Early Adolescence to Middle Adulthood: A Quantitative Review of Longitudinal Studies. Journal of Vocational Behavior, 13, 713-737.
Gasser, C. E., Larson, L. M., & Borgen, F. H., (2007). Concurrent validity of the 2005 strong interest inventory: An examination of gender and major field of study, Journal of Career Assessment, 15, 23-25.
Lappan, R. T., Boggs, K. R., & Morrill, W. H. (1989). Self-efficacy as a mediator of investigative and realistic general occupational themes on the strong Campbell interest inventory. Journal of Counseling Psychology, 36, 176-18.
Lenox, R. A., & Subich, L. M. (1994). The relationship between self- efficacy beliefs and inventoried vocational interests. Career Development Quarterly, 42,302-313
Natua, M. M., & Kahn, J. H., Angell, J. W., & Cantarielli, E. A. (2002). Identifying the antecedent in the relation between career interests and self- efficacy: It is one, the other, or both? Journal of Counseling Psychology, 49, 290-301.
Savickas, M. L., & Taber, B. J., & Spokane, A. R. (2002). Convergent and discriminat validity of five interest inventories. Journal of Vocational Behavior, 61, 139-184.
Savikas, M. L. (1999). The Psychology of interests. in M.L. Savakas & A.R. Spokane (Eds), Vocational Interests (19-50). Palo Alto, CA: Davies- Black.
Tracy, T. J. (2002a). Development of interests and competency beliefs: A 1- year longitudinal study of fifth to eighth- grade students. Journal of Counseling Psychology, 49, 143-163.
Tracy, T. G. (2002b). Personal globe inventory: Measurement of the spherical model of interests and competence Belief. Journal of Vocational Behavior, 60, 113-172.
Tracy, T. J. G. (2010). Development of An Abbreviated Personal Globe Inventory using item response theory: The PGI short form. Journal of Vocational Behavior, 331-340.