نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه هرمزگان (نویسنده مسئول)

2 استادیار گروه روان‌شناسی بالینی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان

3 استادیار گروه روان‌شناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه الزهرا

4 مربی گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه هرمزگان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی و مقایسه اثربخشی درمان‌شناختی رفتاری فردی و گروهی بر افسردگی نوجوانان انجام شد. روش پژوهش آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. بدین منظور 26 نوجوان مبتلا به افسردگی به‌ طور تصادفی انتخاب و در سه گروه درمان‌شناختی رفتاری فردی، درمان‌شناختی رفتاری گروهی و کنترل جایگزین شدند. برای سنجش میزان افسردگی از پرسشنامه افسردگی کودکان و مصاحبه تشخیصی اختلال افسردگی استفاده شد. نتایج نشان داد که درمان‌شناختی رفتاری فردی و گروهی به‌طور معناداری در کاهش علائم افسردگی در مرحله پس آزمون و پیگیری مؤثر بود. اما بین دو روش فردی و گروهی در پس آزمون و پیگیری تفاوت معناداری مشاهده نشد. به‌طور کلی نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن بود که درمان‌شناختی رفتاری فردی و گروهی در کاهش افسردگی نوجوانان مؤثر است و می‌تواند به عنوان یکی از مداخلات بالینی مورد استفاده متخصصان قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Individual and Group Cognitive-Behavioral Therapy on Adolescents’ Depression

نویسندگان [English]

  • K. Mohammad 1
  • M. Najafi 2
  • G. Dehshiri 3
  • A. Nikbakht 4

چکیده [English]

The aim of this study was to investigate and compare the effectiveness of individual and group cognitive-behavioral therapy on adolescents’ depression. The research design was the pre-test and post-test experimental research with control group and follow up. For these purposes, 26 adolescents with depression were randomly selected and assigned to three groups of individual: cognitive-behavioral therapy, group cognitive-behavioral therapy and control group. Depression Questionnaire for Children and depression diagnostic interview were used to assess the extent of depression. The results showed that individual and group cognitive-behavioral therapy significantly affected reducing signs of depression in post-test and in follow up stages. But it did not reveal any significant difference between individual and group therapy in post-test and in follow up. Generally, the results of this research indicated that individual and group cognitive-behavioral therapy is effective in reducing adolescents’ depression and they can be used as a clinical intervention by specialists.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cognitive-behavioral individual therapy
  • cognitive behavioral group therapy
  • Depression
  • adolescent
فارسی
آقایی، اصغر؛ جلالی، داریوش و امین‌زاده، مجتبی (1388). مقایسه اثربخشی درمان گروهی شناختی رفتاری، فلوکستین و هایپیران در کاهش شدت علائم افسردگی زنان. تحقیقات علوم رفتاری، 7 (2)، 141-131.
دهشیری، غلامرضا؛ نجفی، محمود؛ شیخی، منصوره و حبیبی عسکرآباد، مجتبی (1388). بررسی مقدماتی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه افسردگی کودکان، مجله خانواده پژوهشی، 5 (18)، 173-159
رحیمیان بوگر، اسحق؛ نجفی، محمود؛ خوشابی، کتایون، حیدری، فرشته و حیدری، مریم
(1387). بررسی میزان شیوع افسردگی دانش‌آموزان دوره‌های راهنمایی و متوسطه در شهرستان شهرضا. فصلنامه روانشناسی تربیتی، 4 (13)، 153-131.
رنجبر، فرحدخت؛ اشک تراب، طاهره و دادگری، آتنا (1389). بررسی اثربخشی درمان شناختی- رفتاری به شیوه گروهی بر میزان افسردگی. مجلهعلمیپژوهشیدانشگاهعلومپزشکیشهیدصدوقییزد، 18 (4)، 366-299.
ﻋﻈﻴﻤﻲ، ﺣﻤﻴﺪه؛ ﺟﻨﺘﻲ، ﻳﺪاﻟﻪ؛ ﻣﺤﻤﻮدی، ﻗﻬﺮﻣﺎن (1382). درسنامه جامع بهداشت تهران: نشر سالمی.
کامران پورجهرمی، فریده (1380). بررسی اثربخشی درمان گروهی به روش شناختی رفتاری بر کاهش میزان افسردگی زنان نابارور مراجعه کنده به مراکز ناباروری دانشگاه علوم پزشکی شیراز. پایان نامه کارشناسی ارشد، چاپ نشده، دانشگاه علامه طباطبایی.
محمدی، کوروش؛ برجعلی، احمد؛ اسکندری، حسین و دلاور، علی (1389).  کارایی بالینی پرسشنامه افسردگی کودکان در تشخیص اختلال افسردگی کودکان و نوجوانان. مجله روانشناسی بالینی، 2 (1 (پیاپی 5)، 10-2.
مهرابی، طیبه؛ شیخ الاسلامی، فرزانه؛ قضاوی، زهرا و نصیری، محمود (1383). تأثیر گروه درمانی بر میزان افسردگی و اضطراب مبتلایان به سکته قلبی. مجله تحقیقات پرستاری و مامایی. 29 (7): 13-5.
وکیلی، نجمه (1388). اثربخشی درمان گروهی شناختی مدیریت درد بر افسردگی زنان مبتلا به کمردرد مزمن. مجله روانشناسی بالینی، 1 (4)، 19-11.
یعقوبی نصر‌آبادی، محمد؛ عاطف وحید، محمدکاظم؛ احمدزاده، غلامحسین (1382). تأثیر گروه درمانی شناختی- رفتاری بر کاهش افسردگی و اضطراب بیماران مبتلا به اختلال خلقی.مجله روان‌پزشکی و روانشناسی بالینی ایران، 9 (2)، 56-63.
 
لاتین
Ackerson, J., Scogin, F., McKendree-Smith, N., & Lyman, R. D. (1998). Cognitive bibliotherapy for mild and moderate adolescent depressive symptomatology. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 66, 685-690.
Anderson, R. A., & Rees, C. S. (2007). Group versus individual cognitive-behavioral treatment for obsessive-compulsive disorder: A controlled trial. Behavior Research and Therapy, 45, 123–137
Asarnow, J. R., Jaycox, L. H., Duan, N., LaBorde, A. P., Rea, M. M., Murray, P., Anderson, M., Landon, C., Tang, L., & Wells, K. B. (2005). Effectiveness of a quality improvement intervention for adolescent depression in primary care clinics: a randomized controlled trial. Journal of the American Medical Association, 293 (3), 311–319.
Beck, A. T. (2001). Psychology of Self, New York: Guilford press.
Belloch, A., Cabedo, E., Carrió, C., Fernández-Alvarez, H., García, F., & Larsson, C. (2011). Group versus individual cognitive treatment for Obsessive-Compulsive Disorder: Changes in non-OCD symptoms and cognitions at post-treatment and one-year follow-up. Psychiatry Research, 187, 174-179.
Brent, D. A., Holder, D., Kolko, D., Birmaher, B., Baugher, M., Roth, C., Iyengar, S., & Johnson, B. A. (1997). A clinical psychotherapy trial for adolescent depression comparing cognitive, family, and supportive therapy. Archives of General Psychiatry, 54 (9), 877-885.
Cresci, B., Tesi, F., La Ferlita, T., Ricca, V., Ravaldi, C., Rotella, C. M., & Mannucci, E. (2007). Group versus individual cognitive-behavioral treatment for obesity: results after 36 months. Eating Weight Disorder, 12 (4), 147-53.
Cuijpers, P., Straten, A. V., Warmerdam, L. (2008). Are individual and group treatments equally effective in the treatment of depression in adults? A meta-analysis, European Journal Psychiatric, 22 (1), 38-51.
Echshtain, D. (2008). Combined cognitive behavioral treatment plus caregiver session for childhood depression. Unpublished Dissertation, Western Michigan University.
Eisa, M. B. (2006). The children’s depression inventory as a reliable measure for post – IraQi invasion Kuwaiti Youth.Social Behavior and Personality, 34(4), 351 –355.
Gillham, J. E., Reivich, K. J., Freres, D. R., Lascher, M., Litzinger, S., Shatté, A., & Seligman, M. E. P. (2006b). School-based prevention of depression and anxiety symptoms in early adolescence: A pilot of a parent intervention component. School Psychology Quarterly, 21, 3,323-348.
Goldstein, L., & Cull, C. (1997). The Clinical Hand book of Epilepsy. First Ed London: Routlege.
Hornsey, M. J., Dwyer, L., & Oie, T. S. (2007). Beyond cohesiveness: reconceptualizing the link between group processes and outcomes in group psychotherapy. Small Group Research, 38, 567-92.
Ireland, J. L. (2004). Anger management therapy with young male offenders. Aggressive Behavior, 30, 174-185.
Kaslow, N. J., Rehm, L. P., & Siegel, A. W. (1984). Social – cognitive and cognitive corrects of depression in children. Journal of Abnormal Child Psychology, 12, 605 – 620.
Kerfoot, M., Harrington, R., Harrington, V., & et al. (2004). A step too far? Randomized trial of cognitive-behavior therapy delivered by social workers to depressed adolescents. Euro Child Adolescent Psychiatry, 13 (2), 92–9.
Kovacs, M. (1996 b). Presentation and Course of major Depressive disorder during childhood and later years of the life span. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 35, 705 – 715.
Kush, F. R., Fleming, & L. M. (2000). An innovative approach to short-term group cognitive therapy in the combined treatment of anxiety and depression. Group Dynamics, 4 (11), 176-83.
Nietzel, M. T., Russel, R. T., Hemming, K. A., & Gretter, M. L. (1987). Clinical significance of psychotherapy for unipolar depression: a meta-analytic approach to social comparison. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 55 (9), 156-61.
Nolen-Hoeksema, S., & Hilt, L. M. (2008). Hand Book of Depression in Adolescents. New York: Rutledge.
Oei, T., & Dingle, G. (2007). The effectiveness of group cognitive behavioural therapy for unipolar depressive disorder. Journal of Affictive Disorder, 107 (1-3), 5-21.
Peterson, A. L., & Halistead, T. S. (1998). Group cognitive behavior therapy for depression in a community setting: A clinical replication series. Behavior Therapy, 29, 3-18.
Ricca, V., Castellini, G., Mannucci, E., Lo Sauro, C., Ravaldi, C., Rotella C. M., & Faravelli, C. (2010). Comparison of individual and group cognitive behavioral therapy for binge eating disorder. A randomized, three-year follow-up study. Appetite, 55 (3), 656-65.
Rossello, J., Bernal, J., & Rivera-Medina, C. (2008). Individual and Group CBT and IPT for Puerto Rican Adolescents with Depressive Symptoms. Cultural Diversity and Ethnic Minority Psychology, 14 (3), 234–245.
Rossello, J. M., & Jiménez-Chafey, M. I. (2006). Cognitive-Behavioral Group Therapy for Depression in Adolescents with Diabetes: A Pilot Study. Revista Interamericana de Psicología/Interamerican.  Journal of Psychology, 40 (2), 219-226.
Rossello, J., & Bernal, G. (1999). The efficacy of cognitive behavioral and interpersonal treatments for depression in Puerto Rican adolescents. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 67, 734-745.
Serfaty, M. A., Haworth, D., Blanchard, M., Buszewic, M., Murad, S., & King, M. (2009). Clinical Effectiveness of Individual Cognitive Behavioral Therapy for Depressed Older People in Primary Care. Archives of General Psychiatry, 66 (12), 1332-1340.
Stark, K., Hargrave, J., Sander, J., Custer, G., Schnoebelen, S., Simpson, J., & et al. (2006). Treatment of childhood depression: The ACTION treatment program: In P. C. Kendall (Eds), Child and adolescent therapy: Cognitive-behavioral procedures, New York: Guilford Press
Stephen, R. S., Heather, K., & Gretchen, G. (2009). School-Based Cognitive-Behavioral Therapy for Adolescent Depression: A Benchmarking Study.Journal of Emotional and Behavioral Disorders, 17 )2(, 106-117.
Teasdale, J. D., Segal, Z. V., Williams, J. M., Ridgeway, V. A., Soulsby, J. M., & Lau, M. A. (2000). Prevention of relapse/recurrence in major depression by mindfulness-based cognitive therapy. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 68 (4), 615-23.
Tsai-Hwei C., Ru-Band L.U., Ai-Ju C, Da-Ming, C., & Kuei-Ru, C. (2006). The evaluation of cognitive- behavioral group therapy on patient depression and self-steem. Archives of Psychiatric Nursing, 20 (1), 3-11.
Tucker, M., Oei, T. P. S. (2007). is group more cost effective than individual Cognitive Behavior Therapy? The evidence is not solid yet. Behavioral and Cognitive Psychotherapy, 35, 77–91
Valliant, E.M. (1998). Increasing of self esteem. Canadian Journal of psychology, 37, 125 128.
Varen, D. (1998). Adjustment behavior and personality. Arizona state university.
Vostanis, P., Feehan, C., Grattan, E., & Bickerton, W. (1996). Treatment for children and adolescents with depression: Lessons from controlled trial. Clinical Child Psychology and Psychiatry, 2, 199-212.
Williams, A. (2005). Group work-based interventions. In D. Creighton & G. (Eds.). Psychology in Probation services (82-Towel90). England: Blackwell Publishing.
Wood, A., Harrington, R., & Moore, A. (1996). Controlled trial of brief cognitive behavioral intervention in adolescent patients with depressive disorders. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 37, 737-746.