نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اصفهان (نویسنده مسئول)

2 دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان

3 دانشیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف از اجرای این پژوهش بررسی اثربخشی درمان شناختی رفتاری گروهی به شیوه TADSو مقایسه آن با دارو درمانی در درمان افسردگی نوجوانان دختر 17-14 ساله شهر اصفهان بود. بر این اساس در قالب یک مطالعه تجربی همراه با گروه کنترل و با ارزیابی به صورت پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری تعداد 27 نوجوان دختر دارای تشخیص افسردگی انتخاب شدند و به شیوه تصادفی در سه گروه TADS، دارو درمانی و گروه کنترل قرار گرفتند. آزمودنی‌های گروه آزمایش تدز یک دوره دوازده جلسه‌ای با مشارکت والدین، درمان شناختی رفتاری تدز دریافت کردند. آزمودنی‌های گروه تحت درمان دارویی در یک دوره 2 ماهه داروی افسردگی (فلوکستین) دریافت نمودند، در حالی که آزمودنی‌های گروه کنترل چنین مداخله‌ای دریافت نکردند و در لیست انتظار قرار گرفتند و پس از دو ماه هر سه گروه تحت پیگیری قرار گرفتند. آزمودنی‌های سه گروه با استفاده از مصاحبه بالینی ساختار یافته برای اختلال‌های محور I (SCID-I) و مقیاس تجدیدنظر شده افسردگی بک (BDI-II) مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده‌ها با استفاده از روش تحلیل واریانس یک طرفه با نرم‌افزار آماری SPSS20 تجزیه و تحلیل شد. یافته‌ها نشان داد که برنامه شناخت درمانی TADSبه طور معناداری مؤثرتر از دارو درمانی، افسردگی را کاهش داد (01/0P<). براساس نتایج آزمون تعقیبی توکی اثر عمل آزمایشی پایدار بود (01/0P<). در نهایت پیشنهاد می‌شود که شناخت درمانی گروهی به شیوه TADSبه عنوان یکی از روش‌های مداخله‌ای مؤثر برای کاهش افسردگی نوجوانان بکار رود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of the Effectiveness of Group Cognitive-Behavior Therapy with TADS Method and Pharmacotherapy in the Treatment of 14-17 Year-Old Adolescents Depression in Isfahan

نویسندگان [English]

  • A. Jamshidbeik 1
  • M. Kalantari 2
  • F. Shakebai 3

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigation the efficacy of group cognitive-behavioral therapy with TADS method and its comparison with pharmacotherapy in the treatment of 14-17 year-old girl adolescents depression in Isfahan. Accordingly, in an empirical study with a control group and the evaluation as a pre-test, post-test and follow-up of 27 girl adolescents with diagnosis of depression were selected and they were divided into three groups in random method: TADS, pharmacotherapy and control group. The subjects of TADS experimental group have received a TADS cognitive-behavioral therapy in a period of twelve sessions in partnership with parents. The subjects of pharmacotherapy groups have received depression treatment (fluoxetine) in the course of 2 months. While the control group have not received the intervention and were put in the waiting list and after two month all three groups were followed up. The subjects of three groups were evaluated with the use of the Structured Clinical Interview for Disorders of Axis I (SCID-I) and revised Beck Depression Inventory (BDI-II). Data were analyzed with the use of one-way analysis of variance with statistical software SPSS20. Results indicated that TADS cognitive therapy program decrease depression more effective than pharmacotherapy significantly (P<0.01). On the basis of the results of the post hoc Tukey test, experimental action effect was stable. (P<0.01). Finally, it is suggested that the group cognitive therapy used in a TADS method as one of the effective intervention methods to reduce depression in adolescents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • TADS cognitive-behavior therapy
  • pharmacotherapy
  • Depression
  • adolescents
فارسی
بک، جودیت اس (1390). شناخت درمانی: مبانی و فراتر از آن؛ ترجمه لادن فتی و فرهاد فرید حسین، تهران: انتشارات دانژه.
رحیمیان بوگر، اسحاق (1389). اثربخشی درمان شناختی تیزدیل برکاهش افسردگی دانش‌آموزان راهنمایی و متوسطه. مجله پژوهشهای روانشناختی. دوره 14 شماره 2، صص 40-25.
سادوک، بنیامین؛ و سادوک، ویرجینیا (1389). خلاصه روانپزشکی، جلد سوم؛ ترجمه نصرت‌الله پورافکاری، تهران: انتشارات شهر آب.
 
لاتین
Beck, A. T., Steer, R. A., Brown, G. K. (1996). Beck Depression Inventory- II (BDI-II) Manual. San Antonio, TX. Psychological Corporation.
Boutelle, K., Eisenberg, M., Gregory, M., Neumark- Sztainer, D. (2009). The reciprocal relationship between parent- child connectedness and adolescent emotional functioning over 5 years. Journal of Psychosomatic Research, 66 (4), 309-316.
Curry, J. Wells, K., Brent, D., Clarke, G., Rohde, P., Albano, A.,
Reinecke, M., Benazon, N., March, J., Simons, A., Kennard, B., Lagrone, R., Sweeney, m., Feeny, N., Kolker, J. (2000). Cognitive Behavior therapy manual. Duke University Medical Center, the TADS Team, 1-26.
DeRubeis, R. J., Hollon, S. D., Amsterdam, J. D., Shelton, R. C., Young, P. R., Salomon, R. M., O'Reardon, J. P., Lovett, M. L., Brown, L. L., & Gallop, R. (2005). Cognitive Therapy vs Medications in the Treatment of Moderate to Severe Depression, Archives of General Psychiatry, 62 (4), 409-416.
Emslie, G., Kratochvil, Ch., Vitiello, B., Sliva, S., Mayes, T., McNulty, S., Weller, E., Waslick, B., Casat, Ch., Walkup, J., Pathak, S., Rohde, P., Posner, K., & March, J. (2006). The Columbia Suicidality Classification Group, the TADS Team, Treatment for Adolescents with Depression Study (TADS): Safety Results, Journal of the American Academy of Child and Adolescents Psychiatry, 45 (12), 1440-1455.
First, M. B., Spitzer, R., Gibbon, M., Williams, J. (2002). Structured clinical interview for DSM-IV-TR Axis I disorders, research version, non patient edition (SCID-T/NP). New York. Biometrics Research, New York State Psychiatric Institute.
Hollon, S. D., Garber, J., Shelton, R. C. (2005). Treatment of Depression in Adolescents with cognitive Behavior Therapy and Medications: ACommentary on the Tads Project, Cognitive and Behavioral Practice, 12 (2), 149-155.
Jacobs, R. H., Reinecke, M. A., Gollan, J. K., Jordan, N., Silva, S. G. (2010). Extreme thinking in clinically depressed adolescents: Results from the treatment for Adolescents with Depression Study (TADS), Behavior Research and Therapy, 48 (11), 1155-1159.
March, J. S., Silva, S., Petrycki, S., Curry, J., Wells, K., Fairbank, J., Burns, B., Domino, M., McNulty, S., Vitiello, B., Severe, J. (2007). The Treatment for Adolescents with Depression Study (TADS): Long-Term Effectiveness and Safety Outcomes, Archives of General Psychiatry, 64 (10), 1132- 1143.
March, J. S., Vitiello, B. (2009). Clinical Messages from the Treatment for Adolescents with Depression Study (TADS), The American Journal of Psychiatry, 166 (10), 1118-1123.
Sweeney, M., Robins, M., Ruberu, M., Jones, J. (2006) African- American and latino families in Tads: Recruitment and Treatment considerations, Cognitive and Behavioral Practice, 12 (2), 221-229.
Vitiello, B., Rohde, P., Sliva, S., Wells, K., Casat, Ch., Waslick, B., Simons, A., Reinecke, M., Weller, E., Kratochvil, Ch., Waldup, John., Pathak, S., Robins, M., March, J., The Tads Team. (2006). Functioning and quality of life in the treatment for Adolescents with Depression Study (TADS). Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 45 (12), 1419-1429.