نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تبریز

2 دانشیار دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تبریز

3 دانشجوی دکترای روان‌شناسی، دانشگاه تبریز (نویسنده مسئول)

چکیده

هدف از تحقیق حاضر، پیش‌بینی اختلال شخصیت مرزی بر اساس تجارب تروماتیک دوران کودکی (سابقه‌ی بدرفتاری و فقدان‌ها و جدایی‌های اولیه از اعضای خانواده) با نقش تعدیل‌کنندگی بدتنظیمی هیجانی بود. بدین منظور، 413 شرکت‌کننده از دانشجویان دانشگاه تهران به شیوه‌ی نمونه‌گیری چندمرحله‌ای انتخاب شدند. برای سنجش متغیرها از پرسشنامه‌های اطلاعات دموگرافیک، مقیاس شخصیت مرزی، پرسشنامه‌ی کودک‌آزاری و مقیاس دشواری در تنظیم هیجانی (DERS) استفاده شد. داده‌های خام به دست آمده با استفاده از مدل معادلات ساختاری مورد تحلیل قرار گرفت. یافته‌های پژوهش فعلی، به تحقیقات قبلی نزدیک بود. نتایج نشان داد که مدل نظری برازش مناسبی دارد و تجارب تروماتیک دوران کودکی (بویژه آزارهای هیجانی) و بدتنظیمی هیجانی، پیش‌بین‌های خوبی برای اختلال شخصیت مرزی هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation the Relationship between Childhood Maltreatment, Early losses and Separations and Emotion Dysregulation with Borderline Personality Disorder

نویسندگان [English]

  • M. Mahmoud Alilou 1
  • T. Hashemi 2
  • M. Bairami 1
  • A. Bakhshipour 1
  • M. A. Sharifi 3

چکیده [English]

The purpose of the current study was to predict Borderline Personality Disorder in terms of childhood traumatic events (i.e., the history of maltreatment, early losses and separation from family members) with the mediating role of emotion dysregulation. In this regard, 413 participants were selected through multistage sampling from all the students studying at Tehran University. The Demographic Questionnaire, the Difficulties in the Emotion Regulation Scale (DERS), the Borderline Personality Scale and the Child Abuse Questionnaire, were used to measure the variables. The raw data collected, was analyzed by structural equation modeling. The findings were similar to the results of previous studies. The results revealed that the theoretical model is suitably fit and childhood traumatic experiences (especially emotional abuse) and emotion dysregulation are good predictors for borderline personality disorder.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Borderline Personality Disorder
  • Childhood maltreatment
  • Early losses and separations
فارسی
عزیزی، علیرضا؛ میرزایی، آزاده و شمس، جمال (1389). بررسی رابطه تحمل آشفتگی و تنظیم هیجانی با میزان وابستگی دانشجویان به سیگار. مجله پژوهشی حکیم، دوره 13، شماره 1.
علوی، خدیجه (1388). اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی گروهی در کاهش نشانههای افسردگی دانشجویان مشهد. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد.
گیگر، تاشا سی. کریک، نیکی. مسیرهای تحولی اختلال‌های شخصیت. فصل چهارم از کتاب: انگرام، ریک. پرایس، جوزف (2010). زمینههای آسیبشناسی روانی: عوامل خطرساز در گسترهی زندگی. ترجمه زرگر و همکاران (1391). تهران: انتشارات ارجمند.
مک‌لم، گایل (2007). تنظیم هیجان کودکان: راهنمای گام به گام برای والدین، معلمان، مشاوران و روانشناسان. ترجمه احمدرضا کیانی و فاطمه بهرامی (1390). تهران: انتشارات ارجمند.
محمدزاده، علی؛ گودرزی، محمدعلی؛ تقوی، محمدرضا و ملازاده، جواد (1384). بررسی ساختار عاملی، روایی، پایایی و هنجاریابی مقیاس شخصیتی مرزی (STB) در دانشجویان دانشگاه شیراز. فصلنامه اصول بهداشت روانی، شماره 27 و 28.
 
لاتین
Andersson, J., & Berggren, R. (2012). Does mentalization and impulsivity affect suicidal behavior in patients with borderline personality disorder A structural equation modeling approach. Institutionen för Klinisk Neurovetenskap, 6, 1-5.
Bornovalova, M. A., & et al. (2013). Tests of a direct effect of childhood abuse on adult borderline personality disorder traits: A longitudinal discordant twin design. Journal of Abnormal Psychology, 1, 180-194.
Byrne, C. P., Velamoor, V. R., Cernovsky, Z. Z., Cortese, L., & Losztyn, S. (1990). A comparison of borderline and schizophrenic patients for childhood life events and parent-child relationships. Canadian Journal of Psychiatry, 35, 590-595.
Elzy, M. B. (2009). Exploring the relationship between childhood sexual abuse and borderline personality features using social support as a moderating factor. A thesis submitted for the degree of Master of Arts, University of South Florida.
Gao, Y., Raine, A., Chan, F., Venables, P. H., & Mednick, S. A. (2010). Early maternal and paternal bonding, childhood physical abuse and adult psychopathic personality. Psychological Medicine, 40, 1007-1016.
Gibbon, S. A., Ferriter, M., & Duggan, C. (2009). A comparison of the family and childhood backgrounds of hospitalised offenders with schizophrenia or personality disorder. Criminal Behaviour and Mental Health, 19, 207-218.
Goldsmith, R. E., Chesney, S. A., Heath, N. M., & Barlow, M. (2013). Emotion regulation difficulties mediate associations between betrayal trauma and symptoms of posttraumatic stress, depression, and anxiety. J Trauma Stress, 3, 376-84.
Golier, J., Yehuda, R., Bierer, L., Mitropoulou, V., New, A., Schmeidler, J., Silverman, J., & Siever, J. (2003). The relationship of borderline personality disorder to posttraumatic stress disorder and traumatic events. American Journal of Psychiatry, 160, 2018-2024.
Golomb, A., Ludolph, P., Westen, D., & et al. (1994). Maternal empathy, family chaos, and the etiology of borderline personality disorder. J Am Psychoanal Assoc, 42, 525–548.
Goodman, M., & Yehuda, R. (2002). The relationship between psychological trauma and borderline personality disorder. Psychiatric Annals, 32, 337-345.
Gratz, K. L., & Roemer, L. (2004). Multidimensional assessment of emotion regulation and dysregulation: Development, factor structure, and initial validation of the Difficulties in Emotion Regulation Scale. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 26, 41–54.
Gratz, K. L., Trull, M. T., Baruch, D. E., & et al. (2008). Factors associated with co-occurring borderline personality disorder among inner-city substance users: the roles of childhood maltreatment, negative affect intensity/reactivity, and emotion dysregulation. Comprehensive Psychiatry, 49, 603–615.
Hart, N., McGowan, J., Minati, L., & et al. (2013). Emotional regulation and bodily sensation: interoceptive awareness is intact in borderline personality disorder. Journal of Personality Disorders, 27, 506-518.
Judd, P. H., & McGlashan, T. H. (2003). A developmental model of borderline personality disorder: understanding variations in course and outcome. Washington, DC: American Psychiatric Publishing, Inc.
Lahti, M. (2012). Early Life Origins of Severe Personality Disorders: The Helsinki Birth Cohort Study. Dissertation for phd degree in psychology: Institute of Behavioural Sciences, University of Helsinki, Finland.
Lang, S., Kotchoubey, B., Frick, C., & et al. (2012). Cognitive reappraisal in trauma-exposed women with borderline personality disorder. NeuroImage, 59, 1727–1734.
Levy, K. N., Meehan, K. B., Kelly, K. M., & et al. (2006). Change in Attachment Patterns and Reflective Function in a Randomized Control Trial of Transference-Focused Psychotherapy for Borderline Personality Disorder. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 74, 1027-1040.
Paris, J., Zweig-Frank, H., & Guzder, J. ( ). Psychological risk factors for borderline personality disorder in female patients. Compr Psychiatry, 35, 301–305.
Pereda, N., Gallardo-Pujol, D., & Padilla, R. (2011). Personality disorders in child sexual abuse victims. Actas Esp Psiquiatr, 39, 131-9.
Perepletchikova, F., Ansell, E., & Axelrod, S. (2012). Borderline Personality Disorder Features and History of Childhood Maltreatment in Mothers Involved With Child Protective Services. Child Maltreatment, 17, 182-190.
Smith, A., & Hobson, P. (2013). Autism, Borderline Personality Disorder, and Empathy Reply from R. P. Hobson: Autism and Borderline Personality Disorders. Emotion Review, 5, 223-224.
Soloff, P. H., & Millward, J. W. (1983). Developmental histories of borderline patients. Compr Psychiatry, 24, 574-588.
Stepp, S. D., Pilkonis, P. A., Hipwell, A. E., & et al. (2010). Stability of Borderline Personality Disorder Features in Girls. J Pers Disord, 24, 460–472.
Trull, T. J., Solhan, M. B., Watson, D., Tragesser, S. L., Jahng, S., Wood, P. K., & Piasecki, T. M. (2008). Affective instability: Measuring a core feature of borderline personality disorder with ecological momentary assessment. Journal of Abnormal Psychology, 117, 647-661.
Van der Kolk, B. A., Perry, J. C., & Herman, J. L. (1991). Childhood origins of self-destructive behavior. American journal of Psychiatry, 148, 1665-1671.
van Dijke , A., van der Hart, O., van Son, M., & et al. (2013). Cognitive and Affective Dimensions of Difficulties in Emotional Functioning in Somatoform Disorders and Borderline Personality Disorder. Psychopathology, 46, 153-162.
Walsh, F. (1977). The family of the borderline patient. In Grinker RR, Werble B (eds): The Borderline Patient. New York, Jason Aronson, 158-177.
Woodward, L., Fergusson, D. M., & Belsky, J. (2000). Timing of Parental Separation and Attachment to Parents in Adolescence: Results of a Prospective Study from Birth to Age 16. Journal of Marriage and Family, 62, 162-174.
Yen, S., Shea, M. T., Sanislow, C. A., Grilo, C. M., Skodol, A. E., Gunderson, J. G., & et al.(2004). Borderline personality disorder criteria associated with prospectively observed suicidal behavior. American Journal of Psychiatry, 161, 1296–1298.
Young, J. E., Klosko, J. S., & Weishaar, M. E. (2003). Schema therapy: a practitioner’s guide. NY: Guilford Press.
Zanarini, M. C. & Frankenburg, F. R. (1994). Emotional hypochondriasis, hyperbole and the borderline patient. Journal of Psychotherapy Practice and Research, 3, 25–36.
Zanarini, M. C., & Frankenburg, F. R. (1997). Pathways to the development of borderline personality disorder. J Personality Disorder, 11, 93–104.
Zittel Conklin, C., Bradley, R., & Westen, D. (2006). Affect regulation in borderline personality disorder.  Journal of Nervous and Mental Disease, 194, 69-77.