دوره 31 (1403)
دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
اثربخشی رواندرمانی اسلامی بر کیفیت زندگی و اضطراب افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر

شیدا جبل عاملی؛ حمیدطاهر نشاط دوست؛ محمدباقر کجباف؛ حسین مولوی

دوره 21، شماره 2 ، دی 1393، صفحه 1-18

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی رواندرمانی اسلامیبر کیفیت زندگی و اضطراب افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر بود.طرح پژوهش به صورت تجربی با پیش آزمون و پس آزمون و گروه کنترل بود. ابتدا با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی، 30 فرد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر انتخاب شدند، سپس با استفاده از گمارش تصادفی در دو گروه آزمایش (15 نفر) و گروه ...  بیشتر

مقایسه اثربخشی آموزش مهارت‌های حافظه و خودتنظیمی هیجانی بر کاهش اضطراب امتحان دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه شهر ارومیه سال تحصیلی 92-91

الناز حسن پور؛ فرزانه میکائیلی منیع؛ علی عیسی زادگان؛ عبداله آدینه وند؛ سعید سعادتمند

دوره 21، شماره 2 ، دی 1393، صفحه 19-44

چکیده
  پژوهش حاضر به منظور بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های حافظه وخودتنظیمی هیجانی بر کاهش اضطراب امتحان دانش‌آموزان انجام شده است. طرح پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با گروه آزمایش و کنترل می‌باشد. جامعه‌ی آماری شامل کلیه‌ی دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه شهر ارومیه بود. نمونه پژوهش شامل 45 نفر از دانش‌آموزان دختر مبتلا به اضطراب امتحان بودند ...  بیشتر

طراحی وآزمون الگویی از روابط بین عوامل فردی، گروهی و سازمانی با خلاقیت سازمانی در کارکنان شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب (منطقه آغاجاری)

علی افشاری؛ عبدالزهرا نعامی؛ نسرین ارشدی؛ سیداسماعیل هاشمی

دوره 21، شماره 2 ، دی 1393، صفحه 45-64

چکیده
  پژوهش حاضر به منظور طراحی وآزمون الگویی از روابط بین عوامل فردی، گروهی وسازمانی با خلاقیت سازمانی در کارکنان شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب (منطقه آغاجاری) انجام شده است. جهت انجام پژوهش حاضر نمونه‌ی به حجم 300 نفر از کارکنان که به روش تمونه‌گیری طبقه‌ای ساده انتخاب شده بودند، مورد آزمون قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده‌ها، شامل پرسشنامه ...  بیشتر

بررسی رابطه بین بدرفتاری‌های دوران کودکی، فقدان‌ها و جدایی‌های اولیه و بدتنظیمی هیجانی با اختلال شخصیت مرزی

مجید محمود علیلو؛ تورج هاشمی؛ منصور بیرامی؛ عباس بخشی پور؛ محمد امین شریفی

دوره 21، شماره 2 ، دی 1393، صفحه 65-88

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر، پیش‌بینی اختلال شخصیت مرزی بر اساس تجارب تروماتیک دوران کودکی (سابقه‌ی بدرفتاری و فقدان‌ها و جدایی‌های اولیه از اعضای خانواده) با نقش تعدیل‌کنندگی بدتنظیمی هیجانی بود. بدین منظور، 413 شرکت‌کننده از دانشجویان دانشگاه تهران به شیوه‌ی نمونه‌گیری چندمرحله‌ای انتخاب شدند. برای سنجش متغیرها از پرسشنامه‌های اطلاعات ...  بیشتر

کاربرد مدل‌های تشخیصی شناختی در تعیین ماهیت تفاوت در عملکرد دانش‌آموزان دختر و پسر پایه اول دبیرستان در ریاضیات

افشین افضلی؛ علی دلاور؛ محمدرضا فلسفی نژاد؛ نورعلی فرخی؛ احمد برجعلی

دوره 21، شماره 2 ، دی 1393، صفحه 89-104

چکیده
  بررسی علل و ماهیت تفاوت عملکرد دانش‌آموزان دختر و پسر در یادگیری ریاضیات مورد توجه محققین زیادی در تعلیم وتربیت بوده است اما اغلب آن‌ها ریاضی را به عنوان یک سازه کلی بررسی نموده‌اند. در این پژوهش از قابلیت‌های مدل‌های CDM به منظور بررسی دقیق و جزیی تفاوت در مهارت‌های زیربنایی ریاضیات استفاده شده است. سنجش تشخیصی شناختی بر اساس 8 ...  بیشتر

طراحی و آزمودن الگویی از برخی پیشآیندها و پیامدهای رهبری اخلاقی در کارکنان شرکت بهره‌برداری نفت و گاز کارون

آزیتا ظهیری؛ نسرین ارشدی؛ عبدالکاظم نیسی

دوره 21، شماره 2 ، دی 1393، صفحه 105-124

چکیده
  هدف پژوهش حاضر طراحی و آزمون الگویی از برخی پیشآیندها (صفات شخصیتی وجدانی بودن، توافق‌پذیری و روان‌رنجور خویی و زمینه‌ی اخلاقی) و پیامدهای (حمایت سازمانی ادراک‌ شده، تعهد عاطفی و رفتارهای مدنی سازمانی) رهبری اخلاقی بود. نمونه این پژوهش شامل 213 نفر از کارکنان شرکت بهره‌برداری نفت و گاز کارون بودند که به روش تصادفی طبقه‌ای انتخاب ...  بیشتر

اثربخشی درمان رویکرد چند وجهی اسلامی بر سلامت معنوی و رضایت از زندگی دانشجویان دختر دانشگاه شهید چمران

شوبو ویسی؛ نجمه حمید؛ سودابه بساک نژاد

دوره 21، شماره 2 ، دی 1393، صفحه 125-144

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان رویکرد چند وجهی اسلامی بر سلامت معنوی و رضایت از زندگی دانشجویان دختر دانشگاه شهید چمران اهواز بوده است. طرح پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون و گروه کنترل بوده است. جامعه مورد بررسی شامل دانشجویان دختر کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز بودند. با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی ...  بیشتر

اثربخشی درس پژوهی بر خودکارآمدی تصوری معلمان

عباس حبیب زاده

دوره 21، شماره 2 ، دی 1393، صفحه 145-168

چکیده
  این پژوهش به منظور مطالعه اثربخشی روش درس پژوهی بر خودکارآمدی تصوری معلمان انجام گرفته است. درس پژوهی روشی نوین و برخاسته از آموزش و پرورش ژاپن است که شامل طراحی، تدریس، مشاهده، ارزشیابی و بازنگری مشارکتی گروهی از معلمان در کلاس درس می‌شود. خودکارآمدی تصوری یکی از مؤلفه‌های مهم نظریه بندوراست. این تحقیق به شیوه پیش آزمون– پس آزمون ...  بیشتر

اثربخشی آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر حل مسأله و خودکارآمدی دانش‌آموزان در درس ریاضی

شهرام مامی؛ نصرت ناصری؛ فاطمه ویسی

دوره 21، شماره 2 ، دی 1393، صفحه 169-178

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر حل مسأله و خودکارآمدی دانش‌آموزان در درس ریاضی بود. روش پژوهش آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه‌ی آماری پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان دختر پایه اول متوسطه دوم شهر ایلام بود. که با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تعداد 30 نفر از این جامعه به عنوان نمونه انتخاب ...  بیشتر

رابطه‌ی توانمندسازی روان‌شناختی و عملکرد شغلی با میانجی‌گری نگرش‌های شغلی در کارکنان شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مارون-اهواز

فاطمه اذرنوش؛ سید اسماعیل هاشمی؛ عبدالزهرا نعامی

دوره 21، شماره 2 ، دی 1393، صفحه 181-204

https://doi.org/10.22055/psy.2014.15585

چکیده
  مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطۀ توانمندسازی روان‌شناختی و عملکرد شغلی با میانجی‌گری نگرش‌های شغلی بود. روش: جامعۀ آماری همۀ کارکنان شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مارون- اهواز بودند، که از بین آن‌ها 216 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. ابزارهای این پژوهش شامل پرسشنامه‌های توانمندسازی روان‌شناختی (اسپریتزر، 1995)، ...  بیشتر

تأثیر آموزش مدیریت استرس بر غربت‌زدگی، مشکلات بین فردی و سازگاری خوابگاهی دانش‌آموزان دختر دبیرستان‌های شبانه‌روزی

سلیمه داستان؛ ایران داودی؛ سودابه بساک نژاد

دوره 21، شماره 2 ، دی 1393، صفحه 205-224

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش مدیریت استرس بر غربت‌زدگی، مشکلات بین فردی و سازگاری خوابگاهی دانش‌آموزان دختر دبیرستان‌های شبانه‌روزی شهر شیراز بود. طرح پژوهش، یک طرح گروه گواه با پیش آزمون و پس آزمون و پیگیری بود. جامعه آماری شامل دانش‌آموزان دختر پایه اول دبیرستان‌های شبانه‌روزی شهر شیراز در سال تحصیلی 93-92 بود که به پرسشنامه‌های ...  بیشتر

طراحی و آزمودن الگویی از برخی پیشایندها و پیامدهای هدف‌گزینی در دانش‌آموزان پسر دبیرستان-های شهر اهواز

عسکر آتش افروز

دوره 21، شماره 2 ، دی 1393، صفحه 225-254

https://doi.org/10.22055/psy.2014.11869

چکیده
  طراحی و آزمودن الگویی از برخی پیشایندها و پیامدهای هدف‌گزینی در دانش‌آموزان پسر دبیرستان-های شهر اهواز چکیدههدف از پژوهش حاضر طراحی و آزمودن الگویی از پیشایندها و پیامدهای هدف‌گزینی در دانش‌آموزان سال سوم رشته ریاضی-فیزیک دبیرستان های شهر اهواز می‌باشد. جامعه آماری، شامل کل دانش‌آموزان سال سوم رشته ریاضی فیزیک دبیرستان های ...  بیشتر

بررسی مبانی روان‏سنجی نسخه فارسی سیاهه نارساخوانی بزرگسالان و سیاهه خواندن بزرگسالان

حمیدرضا پوراعتماد؛ محمد رستمی؛ مهسا بابامحمدی

دوره 21، شماره 2 ، دی 1393، صفحه 255-268

چکیده
  نارساخوانی یک اختلال رشدی است که علایم آن ممکن است تا سنین جوانی و بزرگسالی ادامه پیدا کند و زندگی تحصیلی یا حرفه‌ای شخص را مختل نماید. بنابراین، شناسایی این اختلال در سراسر دوران تحول از اهمیت چشمگیری برخوردار است. هدف مطالعه حاضر، هنجاریابی و سنجش روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه‌های سیاهه نارساخوانی بزرگسالان (P-ADC) و سیاهه خواندن ...  بیشتر