نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات ایلام (نویسنده مسئول)

2 دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات ایلام

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر حل مسأله و خودکارآمدی دانش‌آموزان در درس ریاضی بود. روش پژوهش آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه‌ی آماری پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان دختر پایه اول متوسطه دوم شهر ایلام بود. که با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تعداد 30 نفر از این جامعه به عنوان نمونه انتخاب و در دو گروه 15 نفری (گروه آزمایش و گروه کنترل) به صورت تصادفی جایگزین شدند. افراد گروه آزمایش هر یک به مدت 8 جلسه 90 دقیقه‌ای تحت آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی قرار گرفتند. برای گردآوری داده‌ها از مقیاس خودکارآمدی ریاضی (MSES) و حل مسئله استفاده شد. داده‌های پژوهش با استفاده از تحلیل کوواریانس چند متغیری تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل در نمرات پس آزمون حل مسئله و خودکارآمدی تفاوت معناداری دارند. بنابراین می‌توان گفت که آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر حل مسئله و خودکارآمدی دانش‌آموزان مؤثر می‌باشد و معلمان می‌توانند با آموزش این راهبردها به بهبود مهارت حل مسئله و خودکارآمدی دانش‌آموزان در درس ریاضی کمک کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Self- Regulation Strategies Training on Problem Solving and Self– Efficiency of the Students in Mathematics

نویسندگان [English]

  • Sh. Mami 1
  • N. Naseri 2
  • F. Waisi 2

چکیده [English]

The aim of this research was to investigate the effectiveness of self- regulation strategy training on problem solving and the self- efficiency of the students of mathematics. The research method utilized is experimental with pre-test and post-test and a control group. The statistical universe of the research included all of the female 10th graders in Ilam. Of these students, 30 were selected through cluster sampling as the samples of the research. Then, they were randomly divided into two 15-member groups (an experiment and control group). Each of the experiment group members separately had eight 90-minute training sessions, based on self-regulating learning strategy training. In order to collect the data needed, the mathematics self- efficiency scale (MSES) and problem solving were employed. The data was analyzed through multivariate covariance analysis. The findings showed that the experiment group had significant differences with the control group with regard to the scores of the posttest on problem solving and self- efficiency. Therefore, it can be claimed that self-regulation strategy training is effective regarding both problem solving and the self-efficiency of the students. Thus, teachers can help students improve their skills in problem solving and enhance their self- efficiency in mathematics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self- regulation strategies
  • Problem solving
  • Self- efficiency
  • mathematics
فارسی
امینی، زرار محمد (1387). رابطه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و باورهای انگیزشی با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان. اندیشه‌های نوین تربیتی، دوره ی4، شماره4: 123-136.
بهادر مطلق، اسلام؛ بهادر مطلق، غلام و عطاری، یوسفعلی (1391). اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی بر ابعاد ادراک شایستگی دانش‌آموزان. فصلنامه روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی، سال 9، شماره 33.
رجبی، غلامرضا و بحرانی، محمود (1383). تحلیل مواد مقیاس تجدید نظر شده باورهای خودکار آمدی ریاضی. مجله روانشناسی، 8 (3): 279-293.
زهراکار، کیانوش (1387). مشاوره استرس: پیشآیندها، پیامدها و راهبردهای درمانی استرس. تهران: بال.
سلیمان‌نژاد، اکبر و حسینی‌نسب، سید‌داوود (1391). تأثیر تعاملی آموزش راهبردهای خودتنظیمی و سبک‌های شناختی دانش‌آموزان بر عملکرد حل مسئله ریاضی. دو فصلنامه مطالعات آموزش و یادگیری، شماره 63، 115-81.
سیف، علی‌اکبر (1386). روان‌شناسی پرورشی نوین. روانشناسی یادگیری و آموزش. ویرایش ششم. تهران: نشر دوران.
صمدی، معصومه (1387). بررسی تأثیر فوری و تداومی آموزش راهبردهای خود تنظیمی بر خود‌تنطیم‌گری و حل مساله ریاضی. مجله نوآوریهای آموزشی، 7 (27)، 95-79.
عسگری، محمد؛ میرمهدی، سیدرضا و مظلومی، اکرم (1390). تأثیر آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر خودپنداره و پیشرفت تحصیلی ریاضی دانش‌آموزان دختر سال سوم راهنمایی اراک. روانشناسی تربیتی (روانشناسی و علوم تربیتی)، 7 (21)، 44-23.
علی‌اقدام، اصغر (1387). اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری در گرایش هدف و خودتنظیمی دانش‌آموزان پایه اول دوره متوسطه. رساله دکتری رشته روان‌شناسی تربیتی. تهران: دانشگاه علامه طباطبائی.
ملک‌زاده، اکرم (1378). اثر آموزش راهبردهای خود- نظم بخشی بر راهبردهای یادگیری، خودکارآمدی و اهداف پیشرفت دانش‌آموزان دختر در درس ریاضی. پایان‌نامه‌ی کارشناسی
ارشد دانشکده‌ی روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.
ورزدار، زیبا (1388). تأثیر آموزش راهبردهای فراشناختی در پیشرفت تحصیلی ریاضی دانش‌آموزان دختر پایه اول راهنمایی شهرستان اسلامشهر.پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته برنامه‌ریزی. دانشگاه علامه طباطبائی.
 
لاتین
Akbari, R., Khayer, M., & Abedi, J. (2014). Studying effect of educating state metacognition on learning mathematics. Journal Reef Resources Assessment and Management Technical Paper.
Bandura, A. (1977). Self-efficacy: toward a unifying theory of behavioral change. Psychol Rev, 84 (2), 191-215.
Bryant, P. (2009). Self regulation and maral awareness among entrepreneurs. Journal of Business Venturing, 24, 505-518.
Chi, G. (1998). The role of metacagnition in problem solving. Paper presented at the 1999 annual meeting. American Educational Research Association.
Dignath, C., & Büttner G. (2008). Components of fostering self-regulated learning among students. A meta-analysis on intervention studies at primary and secondary school level. Metacognition and Learning, 3 (3), 231-264.
Goudas, M., Kolovelonis, A., & Dermitzaki, I. (2010). The effect of different goals self-recording on self-regulation of learning a motor skill in a physical education setting. Jounal of Learning and Instruction, 10, 1-10.
January, G. (2003). The relationship between self-efficacy expectation and career choice. MA thesis in educational psychology. Morgantown, West Virginia University.