نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد روان شناسی دانشگاه تبریز

2 دانشجوی دکتری روان شناسی تربیتی

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی نقش سبکهای دلبستگی و ارتباط با همسالان در پیشبینی احساس غربت و ایجاد آن انجام شد. گروه نمونه شامل 293 دانشجوی دختر دانشگاه تبریز در سال تحصیلی 91-92 بود که به روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند. مقیاس احساس غربت فن فلیت، پرسشنامهی سبک دلبستگی هازن و شیور و خرده مقیاس ارتباط با همسالان از مقیاس مهارتهای اجتماعی ماتسون (1983) ابزارهای پژوهش بودند. تحلیل رگرسیون چندگانه به شیوه هم‌زمان برای تحلیل دادههای پژوهش استفاده گردید. نتایج نشان داد سبک دلبستگی اجتنابی و سبک دلبستگی دوسوگرا احساس غربت را پیشبینی میکنند. ارتباط با همسالان پیشبین معنیداری احساس غربت نیست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Prediction of homesickness changes from attachment styles and peer relationship

نویسندگان [English]

  • M. Bayrami 1
  • S. Keshavarzi 2

چکیده [English]

This study examined the role of attachment style and peer relationship on university students' homesickness. The participants were 293 female university students from Tabriz University. They completed the Van Vliet’s Homesickness Scale (2001), Hazan and Shaver’s Attachment Style Questionnaire (1987) and the Peer Relationship subscale of Matson Social Scale. Analysis of Multiple Regression (enter method) was used for analyzing data. Results showed that insecure avoidant and insecure ambivalent attachment styles were significant predictors of homesickness. Peer relation was not a predictor of homesickness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • homesickness
  • secure attachment style
  • insecure attachment style (avoidant
  • ambivalent)
  • peer relationship
فارسی
اژه‌ای، جواد، دهقانی، محسن، گنجوی، آناهیتا و خداپناهی، محمدکریم (1387). اعتباریابی پرسشنامه احساس غربت در دانشجویان. مجله علوم رفتاری، 2 (1)، 12-1.
بشارت، محمد‌علی (1379). بررسی رابطه سبک‌های د‌لبستگی با مشکلات زناشویی د‌ر زوجین نابارور. فصلنامه تازه‌های رواند‌رمانی، 19 و 20، 66-55.
قنبری، نیکزاد، آزاد فلاح، پرویز، رسول‌زاده طباطبایی، کاظم و فرهای، مهران (1385). رابطه هوش هیجانی و سبک‌های دلبستگی با احساس غربت. تازه‌های علوم شناختی، سال 8، شماره 1.
مولوی، حسین و میرحکاک، طاهره (1382). رابطه بین سلامت عمومی، مشکلات دانشجویان، میزان استرس و عملکرد تحصیلی در دانشجویان کارشناسی دانشگاه اصفهان. دانش و پژوهش در روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، سال هفدهم، 134-119.
یوسفی، فریده و خیر، محمد (1381). بررسی پایایی و روایی مقیاس سنجش مهارت‌های اجتماعی ماتسون و مقایسه عملکرد دختران و پسران دبیرستانی در این مقیاس. مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، ویژه نامه علوم تربیتی، 18 (2)، 28-21.
لاتین
Archer, J., Ireland, J., Amos, S. L., Broad, H., & Currid, L. (1998). Duration of Homesickness Scale. British Journal of Psychology, 89, 205-221.
Brewin, C. R., Furnham, A., & Howes, M. (1989). Demografic and psychological determinations of homesickness and confiding among students. British Journal of Psychology, 80, 467-477.
Bugental, D. B. (2003). Thriving in the Face of Childhood Adversity. New York: Psychology Press.
Bukowski, W. (2003). What does it mean to say that aggressive children are competent or incompetent. Merrill-Palmer Quarterly, 49, 390-400.
Feeney, J. A. (2002). Attachment, marital interaction and relationship satisfaction. Personal Relationship, 13, 19-36.
Fisher, S. & Hood, B. (1988). Vulnerability factors in the transition to university: self-reported mobility history and sex differences factors of psychological disturbance. British Journal of Psychology, 79, 309-320.
Hazan, C., & Shaver, P. (1987). Romantic Love conceptualized as an attachment process. Personality and Social Psychology, 52 (3), 511-524.
Hodges, E., Boivin, M., Vitaro, F., & Bukowski, W. (1999). The power of friendship: protection against an escalating cycle of peer victimization, DevelopmentalPsychology, 35, 94-101.
Matson, J. L., Esveldt-Dawson, K., & Kazdin, A. E. (1983). Validation of methods for assessing social skills in children. Journal of Clinical Child Psychology, 12 (2), 174-180.
Mikulincer, M., & Shaver, P. R. (2003). The attachment behavioral system in adulthood: Activation, psychodynamics, and interpersonal processes. In M. P. Zanna (Ed.), Advances in experimental social psychology, 35, 53 – 152.
Mikulincer, M., & Shaver, P. R. (2005). Attachment theory and emotions in close relationships: Exploring the attachment-related dynamics of emotional reactions to relational events. Personal Relationships, 12, 149–168.
Mikulincer, M., & Shaver, P. R. (2007). Attachment in Adulthood: Structure, Dynamics, and Change. New York: Guilford Press.
Noftle, E. E., & Shaver, P. R. (2006). Attachment dimensions and the big five personality traits: Associations and comparative ability to predict relationship quality. Journal of Research in Personality, 40, 179-208.
Petterson, T., & Arnetz, D. (2001). Factor analysis and predictors of student stressors. Psychotherapy Psychosomat, 70 (3), 39-94.
Shaver, P. R., & Clark, C. L. (1994). The psychodynamics of adult romantic attachment. In J. M. Masling & R.F. Bornstein (Eds.), Empirical perspectives on object relations theories (105-156). Washington, DC: American Psychological Association.
Sigelman, K. C. (1999). Life-span human development. 3rdedition. Brooks/Cole Publishing Company.
Sroufe, L. A. (2005). Attachment and development: A prospective, longitudinal study from birth to adulthood. Attachment & Human Development, 7 (4), 349-367.
Stroebe, M., Van Vliet, T., Hewstone, M., & Willis, H. (2002). Homesickness among students in two cultures: Antecedents and consequences. British Journal of Psychology, 93, 147-168.
Thompson, R. (2008). Attachment-related mental representation: Introduction to the special issue. Attachment & Human Development, 10, 347-358.
Van Tilburg, M. A. L., Vingerhoet, A. J. J. M., & Van Heck, G. L. (1996). Homesickness: A review of the literature. Psychological Medicine, 26, 899-912.
Van vliet, T. (2001). Homesickness: Antecedents, consequences, and mediating processes. Wageningen. The Netherlands: Ponsens & Looijen.
Velleman, R., & Orford, J. (1999). Risk and resilience: Adults who were thechildren of problem drinkers. Amsterdam: Harwood Academic Publishers.