نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

2 دانشگاه محقق اردبیلی

3 دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه سه صفت تیره شخصیتی با خودافشاگری اینترنتی در دانشجویان می­باشد. جامعه آماری شامل تمامی دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه محقق اردبیلی می‌باشد که از بین آن‌ها 375 نفر (175 دختر و 200 پسر) به روش نمونه‌گیری تصادفی- طبقه‌ای نسبتی، انتخاب و به پرسش­نامه خودافشاگری اینترنتی (نگرش‌ها و ایده‌ها، علایق و سلایق، کار یا مطالعه، پول و دارایی، شخصیت و ظاهربدنی) و سه صفت تیره شخصیتی (خودشیفتگی، ماکیاولیسم و جامعه‌ستیزی) پاسخ دادند. داده‌های پژوهش، با روش‌های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه گام به ‌گام تجزیه و تحلیل شد. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد ‌که بین ماکیاولیسم با سه زیرمولفه خودافشاگریِ اینترنتی شامل کار یا مطالعه، شخصیت، ظاهربدنی و خودافشاگری اینترنتی کل و بین صفت شخصیتی جامعه ستیزی با زیرمولفه ظاهربدنی و خودافشاگری اینترنتی کل همبستگی مثبت وجود دارد. بین صفت شخصیتی خودشیفتگی با زیرمؤلفه­های علایق و سلایق، کار یا مطالعه، شخصیت و خودافشاگری اینترنتی کل همبستگی مثبت وجود دارد. تحلیل رگرسیون چندگانه گام به‌گام نشان داد که از بین سه صفت شخصیتی تیره، دو صفت خودشیفتگی و ماکیاولیسم، به ترتیب قوی‌ترین پیش‌بینی‌کننده‌های خودافشاگری اینترنتی است. با توجه به نتایج این پژوهش، نقش دو صفت شخصیتی تیره، خودشیفتگی و ماکیاولیسم در خودافشاگری اینترنتی مورد تأیید قرار گرفت، این یافته می­تواند در پی بردن به علایق و ویژگی­های شخصیتی افراد با خودافشاگریی بالا در فضای مجازی و افزایش آگاهی و پیشگیری از برخی سودجویی­های این افراد به کاربران اینترنتی به ویژه دانشجویان کمک کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Dark triad personality and online self-disclosure in students

چکیده [English]

The aim of this study was to determine the relationship between dark triad personality traits and online self-disclosure. The present research is a correlational type of study. The population of the present study includes all B.Sc students of Mohaghegh Ardabili University, among them three hundred and seventy-five students (175 female and 200 male) were selected, using proportion-stratified random sampling method. They were asked to respond to self-disclosure (attitudes, interests, study, money, personality and body) and Dark Triad Personality (Narcissism, Machiavellism and Psychopath) Questionnaire. The collected data were analyzed using Pearson correlation and stepwise multiple regression. The results of Pearson correlation showed that there were positive correlations of machiavelism with subscales of study/work, personality, body and total self-disclosure, and psychopath with subscales of body and total self-disclosure. Finally the results showed that there were positive correlations of narcissism with subscales of interest and study/work, personality, body and total self-disclosure. The results of stepwise multiple regression analyses showed that among three dark personality traits, two personality traits, narcissism and machiavellism, were predictors of online self-disclosure. According to the results of the present study, the role of two dark triad personalities, narcissism and machiavellism, on internet self-disclosure was confirmed. This result can help internet users, especially students, to discover interests and personality characteristics of individuals with high internet self-disclosure in cyber atmosphere and increase knowledge and predict exploitation of these people.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antisocial
  • machiavellism
  • narcissism
  • online self-disclosure
افخم ابراهیمی، عزیزه، بیرشک، بهروز و مکنون، ناهید (1387). شیوه‌های دلبستگی و ارتباط آن با مدل‌های خود و دیگران، و صفات شخصیتی دانشجویان دانشکده‌های مختلف دانشگاه علوم پزشکی. تازه‌های علوم شناختی، 10(3)، 44-34.
تقی‌زاده، هوشنگ (1386). الگوی گرافیکی روش تحقیق در علوم انسانی. تهران: نشر حفیظ.
حسین‌زاده، مجید (1394). فضای مجازی به روایت آمار. ویژه نامه نوروزی روزنامه خراسان، شماره 34.
کاپلان (2007). خلاصه روانپزشکی، علوم رفتاری/ روانپزشکی بالینی. ترجمه فرزین رضاعی (1392). تهران: انتشارات ارجمند.
 
لاتین
Ames, D. R., Rose, P., & Anderson, C. P. (2006). The NPI-16 as a short measure narcissism. Journal of Research in Personality, 40, 440–450.
Atril, A. (2012). Sharing only parts of me: selective categorical self-disclosure across internet arenas. International Journal of Internet Science, 7 (1), 55-77.
Arvan, M. (2013). A lot more bad news for conservatives, and a little bit of bad news for liberals? Moral judgments and the dark triad personality traits: A follow-up study. Neuroethics, 6 (1), 51-64.
Ben-Ze’ev, A. (2003). Privacy, emotional closeness, and openness in Cyberspace. Computers in Human Behavior, 19, 451–467.
Bucher, T. (2012).Want to be on the top? Algorithmic power and the threat of invisibility on Face book. New Media & Society, 14 (7), 1164-1180.
Buffardi, L. E., & Campbell, W. K. (2008). Narcissism and social networking web sites. Personality and Social Psychology Bulletin, 34, 1303–1314.
Carlson, E. N., Vazire, S., & Oltmanns, T. F. (2011). You probably think this paper’s about you: Narcissists’ perceptions of their personality and reputation. Journal of Personality and Social Psychology, 2,101, 185.
Carpenter, C. J. (2011). Narcissism on Facebook: Self-promotional and anti-social behavior. Personality and Individual Differences, 52, 482–486.
Cliftona, A., Turkheimerb, E., & Oltmannsc, T. F. (2009). Personality disorder in social networks: Network position as a marker of interpersonal dysfunction. Social Networks, 31, 26–32.
Dingler-Duhon, M., & Brown, B. B. (1987). Self-disclosure as an influence strategy: Effects of machiavellianism, androgyny, and sex. Sex Roles, 16, 109-123.
Foster, J. D., & Campbell, W. K. (2007). Are there such things as ‘‘narcissists’’ in social psychology? A taxometric analysis of the narcissistic personality inventory. Personality and Individual Differences, 43, 1321–1332.
Hare, R. D. (2003). The psychopathy checklist – Revised manual (2nd ed.). Toronto: Multi-Health Systems.
Henderson, S., & Gilding, M. (2004). “I’ve never clicked this much with anyone in my life”: Trust and hyperpersonal communication in online friendship. New Media & Society, 6, 487-506.
Internet World Stats (2014). Top 20 Internet User Statistics were updated for December 31, 2013. http://www.internetworldstats.com.
Joinson, A. N. (2001). Knowing me, knowing you: Reciprocal self-disclosure on the on the Internet. Cyberpsychology and Behavior, 4, 587-591.
Jonason, P. K, & Webster, G. D. (2010).The dirty dozen: a concise measure of the dark triad. Psychological Assessment, 22 (2), 420-31.
Jones, W. H., Nickel, T. W., & Schmidt, A. (1979). Machiavellianism and self-disclosure. The Journal of Psychology, 10, 33-41.
Jourard, S. M., & Lasakow, P. (1958). Some factors in self-disclosure. Journal of Abnormal and Social Psychology, 56 (1), 91–98.
Kapidzic, S. (2013). Narcissism as a predictor of motivations behind Facebook profile picture selection. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 16, 14–19.
Levine, D. (2000). Virtual attraction: What rocks your boat? Cyber Psychology & Behaviour, 3, 565-573.
Luo, S. H. (2004). Cross-cultural differences between American and Chinese college students on self-disclosure on social media Graduate. Theses and Dissertations. Iowa State University.
McHoskey, J. W. (2001a). Machiavellianism and personality dysfunction. Personality and Individual Differences, 31,791–798.
McHoskey, J. W. (2001b). Machiavellianism and sexuality: On the moderating role of biological sex. Personality and Individual Differences, 31, 779–789.
McKenna, K. Y. A., Green, A. S. & Gleason, M. E. J. (2002). “Relationship formation on the internet: what’s the big attraction?” Journal of Social Issues, 58 (1), 9-31.
Mehdizadeh, S. (2010). Self-presentation 2.0: Narcissism and self-esteem on Facebook. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 13, 357–364.
Morf, C. C., & Rhodewalt, F. (2001). Unraveling the paradoxes of narcissism: A dynamic self-regulatory processing model. Psychological Inquiry, 12, 177–196.
Ong, E. Y. L., Ang, R. P., Ho, J., Lim, J. C. Y., Goh, D. H., Lee, C. S., & Chua, A. Y. K. (2011). Narcissism, extraversion and adolescents’ self-presentation on Facebook. Personality and Individual Differences, 50, 180–185.
Parks, M. R., Floyd, K. (1996). Making friends in cyberspace. Journal of Communication, 46, 80-97.
Paulhus, D. L., & Williams, K. M. (2002). The dark triad of personality: Narcissism, Machiavellianism, and psychopathy. Journal of Research in Personality, 36, 556–563.
Singelton, R. A., Jr., & Vacca, J. (2007). Interpersonal competition in friendships. Sex Roles, 57, 617–627.
Sherry, S. B., Hewitt, P. L., Besser, A., Flett, G. L., & Klein, C. (2006). Machiavellianism, trait perfectionism, and perfectionistic self-presentation. Personality and Individual Differences, 40, 829-839.
Sumner, C. H., Byers, A., Boochever, R., & Park, G. J. (2012). Predicting dark triad personality traits from twitter usage and a linguistic analysis of tweets. 11th International Conference on Machine Learning and Applications, 386-393.
Twenge, J. M., & Campbell, W. K. (2003). ‘‘Isn’t it fun to get the respect that we’re going to deserve? ’’Narcissism, social rejection, and aggression. Personality and Social Psychology Bulletin, 29, 261-272.
Yum, Y. O., & Hara, K. (2006). Computer-mediated relationship development: Across-cultural comparison. Journal of computer-mediated communication, 11 (1), 133-152.
Visser, B., Pozzebon, J., Bogaert, A., & Ashton, M. (2010). Psychopathy, sexual behaviour, and esteem: It’s different for girls. Personality and Individual Differences, 48, 833-838.