دوره و شماره: دوره 23، شماره 2 - شماره پیاپی 16، دی 1395، صفحه 1-182 
رابطه صفات تیره شخصیت و خودافشاگری اینترنتی در دانشجویان

صفحه 157-172

10.22055/psy.2017.12585

اصغر پوراسمعلی؛ مهری مولایی؛ جابر علیزاده گورادل؛ جواد هاشمی