طراحی و آزمودن الگویی از برخی پیشایندها و پیامدهای هدف‌گزینی در دانش‌آموزان پسر دبیرستان-های شهر اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی

10.22055/psy.2014.11869

چکیده

طراحی و آزمودن الگویی از برخی پیشایندها و پیامدهای هدف‌گزینی در دانش‌آموزان پسر دبیرستان-های شهر اهواز


چکیده
هدف از پژوهش حاضر طراحی و آزمودن الگویی از پیشایندها و پیامدهای هدف‌گزینی در دانش‌آموزان سال سوم رشته ریاضی-فیزیک دبیرستان های شهر اهواز می‌باشد. جامعه آماری، شامل کل دانش‌آموزان سال سوم رشته ریاضی فیزیک دبیرستان های اهواز در سال تحصیلی 90-89 بود که به روش تصادفی چند‌مرحله ای، 592 نفر به عنوان نمونه از میان آنها انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش، مقیاس نظریه تلویحی هوش (ITIS)، مقیاس الگوهای یادگیری انطباقی (PALS) و پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری (MSLQ) بوده‌اند. ارزیابی مدل پیشنهادی با روش تحلیل مسیر و با استفاده از نرم افزار AMOS-16 صورت گرفت. جهت آزمون روابط غیر مستقیم از روش بوت استراپ در دستور کامپیوتری ماکرو پریچر و هیز استفاده شد. مدل پیشنهادی برازش قابل قبولی را با داده‌ها نشان داد و با ترسیم مسیر هدف عملکردگرا به هدف تبحرگرا برازش مطلوبی با داده ها به دست آمد. نتایج نشان داد که باورهای هوشی می‌تواند در هدف‌گزینی دانش آموزان نقش معنی داری ایفا نماید و هدف گزینی نیز می تواند به طور معنی داری برخی مؤلفه خودتنظیمی (از جمله خودکارآمدی و راهبردهای یادگیری خودتنظیم) را پیش بینی نماید.

کلیدواژه‌ها


البرزی، شهلا و سامانی، سیامک (1378). بررسی ومقایسه باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی برای یادگیری در میان دانش‌آموزان دختر و پسر مقطع راهنمایی مراکز تیزهوشان شهر شیراز. مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، 15 (1)، ص ص. 18-3.
پینتریچ، پال‌آر و شانک، دیل اچ. (2002). انگیزش در تعلیم و تربیت (نظریه، تحقیقات و راهبردها). ترجمه مهناز شهرآرای (1386). تهران: نشر علم.
کارشکی، حسین (1387). نقش هدف‌های پیشرفت در یادگیری مؤلفه‌های یادگیری خودتنظیمی. تازه‌های علوم شناختی، سال دهم، شماره 3، ص ص. 21-13.
کجباف، محمدباقر؛ مولوی، حسین و شیرازی تهرانی، علی‌رضا (1382). رابطه باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی با عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستانی. تازه‌های علوم شناختی، سال پنجم، شماره 1، ص ص. 33-27.
هومن، حیدرعلی (1384). مدلیابی معادلات ساختاری با کاربرد نرمافزار لیزرل. تهران: انتشارات سمت.
 
Abd-El-Fattah, S. M., & Yates, G. C. R. (2006). Implicit theory of intelligence scale: testing for factorial invariance and mean structure. Paper presented at the Australian association for research in education conference, adelaide, South Australia.
Bandura, A. (1997). Self-efficacy: the exercise of control. New York: Freeman.
Bartels, J. M., & Magun- Jackson, S. (2009). Approach-avoidance motivation and metacognitive self-regulation: The role of need for achievement and fear of failure. Learning and Individual Differences, 19, 459–463.
Bayless, G. E. (2009). High school student personal epistemologies, goal orientation and academic performance. Unpublished Doctoral Dissertation, University of California, Senato Barbara.
Blackwell, L., Trzesniewski, K., & Dweck, C. S. (2007). Implicit theories of intelligence predict achievement across an adolescent transition: A longitudinal study and an intervention. Child Development, 78, 246-263.
Coutinho, S., & Neuman, G. (2008). A model of metacognition, achievement goal orientation, learning style and self-efficacy. Learning Environments Research, 11 (2), 131-151.
Cubukcu, F. (2009). Metacognition in the classroom. Procedia Social and Behavioral Sciences, 1, 559–563.
Cury, F., Fonseaca, D. D., Zahn, I., & Elliot, A. J. (2008). Implicit theory and IQ test performance: sequential medational analysis. Journal of Experimental Social Psychology, 90, 783-791.
Delavar, A., Ahadi1, H., & Barzegar, M. (2011). Relationship between implicit theory of intelligence, 2*2 achievement goals framework, self-regulating learning with academic achievement A casual model. 2nd International Conference on Education and Management Technology, Singapore.
Dupeyrat, C., & Marian, C. (2005). Implicit theories of intelligence, goal orientation, cognitive engagement, and achievement: A test of Dweck’s model with returning to school adults. Contemporary Educational Psychology, 30, 43–59.
Dweck, C. S. (1999). Self-theories: their role in motivation, personality, and development. Philadelphia, PA: psychology press.
Dweck, C. S. (2000). Self-theories: their role in motivation, personality, and development. Philadelphia, PA: Psychology Press.
Dweck, C. S. (2002). Beliefs that make smart people dumb. In R. J. Sternberg (Ed.). Why smart people do stupid things. New Haven: Yale University Press.
Dweck, C. S. (2007). Self-theories: the mindset of a champion. In, T. Morris, P. Terry, & S. Gordon (Eds.). Sport and exercise psychology: international perspectives. morgantown, WV: fitness information technology.
Dweck, C. S., & Leggett, E. L. (1988). A social-cognitive approach to motivation personality. Psychological Review, 95, 256-273.
Dweck, C. S., & Molden, D. C. (2005). Self-theories: Their impact on competence motivation and acquisition. In A. Elliot & C. S. Dweck (Eds.). The Handbook of Competence and Motivation. New York: Guilford.
Elliot A. J., & Da Fonseca, D., & Moller, A. C. (2006). A social-cognitive model of achievement motivation and the 2×2 achievement goals framework. Journal of Personality and Social Psychology, 99 (4), 666-679.
Elliot, A. J., & Murayama, K. (2008). On the measurement of achievement goals: critique, illustration, and application. Journal of Educational Psychology, 100 (3), 613-628.
Elliot, A. J., Murayama, K., & Pekrun, R. (2011). A 3 x 2 achievement goal model. Journal of Educational Psychology, 103, 632-648.
Epler, C. M. (2011). The relationship between implicit theories of intelligence, epistemological beliefs, and the teaching practices of In-service teachers: a mixed methods study. Dissertation submitted to the faculty of the virginia polytechnic institute and state university in partial fulfillment of the requirements for the degree of doctor of philosophy agricultural and extension education.
Fonseaca, D. D., Cury, F., Bailly, F., & Rufo, M. (2004). Implicit theory of intelligence and school achievement goal. Annals Medico Psychology, 162, 703-710.
Freeman, W. E. (2009). Training effectiveness: the influence of personal achievement goal on post-training self-efficacy. Unpublished Doctoral Dissertation, University of North Carolina State.
Friedel, J. M., Cortina, K. S., Turner, J. C., & Midgley, C. (2007). Achievement goals, efficacy beliefs and coping strategies in mathematics: The roles of perceived parent and teacher goal emphases. Contemporary Educational Psychology, 32, 434-458.
Henderson, L. (2008). First year bachelor of education student's mental models of themselves as learners. Journal of School of Education, 11, 111-139.
Howell, A., & Karen, B. (2009). Implicit beliefs, achievement goal, and procrastination: A meditational analysis. Learning and Individual Difference, 19, 151-154.
Joubert, M. & Andrews, P. (2010). Exploring the role of confidence, theory of intelligence and goal orientation in determining a student’s persistence on mathematical tasks. Proceedings of the british congress for mathematics education april 2010.
Kaplan, A., & Flum, H. (2010). Achievement goal orientations and identity formation styles. Educational Research Review, 5, 50-67.
Kline, R. B. (2005). Principles and practice of structural equation modeling (2nd ed.). New York: Guilford Press.
Lee, M., & Abdullah, Y. (2008). Children’s implicit theories of intelligence: its relationships with self- efficacy, goal orientations, and self-regulated learning. International Journal of Learning, 15 (2), 47-56.
Liem, A. D., Lau, S., & Nie, Y. (2008). The role of self-efficacy, task value, and achievement goals in predicting learning strategies, task disengagement, peer relationship, and achievement outcome. Contemporary Educational Psychology, 33, 486-512.
Mahasneh, R., & Al-Alwan, A. F. (2011). Goal orientation of university students and its relationship to self–efficacy and intrinsic motivation. JIRSEA, 9 (2), 21-35.
Midgley, C., Kaplan, A., Middleton, M., Maehr, M. L., Urdan, T., Anderman, L. H., Anderman, E., & Roeser, R. (1998). The development and validation of scales assessing students achievement goal orientations. Contemporary Educational Psychology, 23, 113-131.
Midgley, C., Maehr, M. I., Hruda, L. Z., Anderman, E., Anderman, L., Freeman, K. E., Gheen, M., Kumar, R., Middleton, M. J., Nelson, J., Roeser, R., & Urdan, T. (2000). Manual for adaptive learning scales (PALS). Ann Arbor, MI: university of michigan.
Pintrich, P. R. (2004). A conceptual framework for assessing motivation and self-regulation learning in college student. Educational Psychology Review, 16, 385-407.
Pintrich, P. R., & DeGroot, E. V. (1990). Motivational and self- regulated learning components of classroom academic performance. Journal of Educational Psychology, 82 (1), 33-40.
Plaks, J. E., Grant, H., & Dweck, C. S. (2005). Violations of implicit theories and the sense of prediction and control: Implications for motivated person perception. Journal of Personality and Social Psychology, 88, 245-262.
Preacher, K. J., & Hayes, A. F. (2008). Asymptotic and resampling strategies for assessing and comparing indirect effects in multiple mediator models. Behavior Research Methods, 40, 879-891.
Roussel, P., Elliot, A. J., & Feltman, R. (2011). The influence of achievement goals and social goals on help-seeking from peers in an academic context. Learning and Instruction, 21, 394-402.
Schunk, D. H. (2005). The educated of legacy of P. R. Pintrich. Journal of Educational Psychologist, 40 (2), 85-94.
Schunk, D. H., Pintrich, P. R., & Meece, J. L. (2008). Motivation in education: Theory, research, and applications (3th Ed.). NJ: Allyn & Bacon.
Siegle, D Rubenstein, DV. L., Pollard, E., & Romey, E. (2010). Exploring the relationship of college freshmen honors students’ effort and ability attribution, interest, and implicit theory of intelligence with perceived ability. Gifted Child Quarterly, 54 (2) 92–101.
Sins, H. M., Joolingen, W. R., Savelsbergh, E. R., & Hout-Wolters, B. (2008). Motivation and performance within a collaborative computer-based modeling task: Relations between students’ achievement goal orientation, self-efficacy, cognitive processing, and achievement. Contemporary Educational Psychology, 33, 58–77.
Urdan, T., & Schoenfelder, E. (2006). Classroom effects on student motivation: Goal structures, social relationships, and competence beliefs. Journal of School Psychology, 44, 331-349.
Wigfield, A., & Eccles, J. S. (2002). Expectancy-value theory of achievement motivation. Contemporary Educational Psychology, 25, 68-81.
Wolters, C. (2004). Advancing achievement goal theory: Using goal structures and goal orientations to predict students’ motivation, cognition, and achievement. Journal of Educational Psychology, 96, 236–250.
Zare, H., Rastegar, A., & Davood Hosseini, S. M. (2011). The relation among achievement goals and academic achievement in statistics: the mediating role of statistics anxiety and statistics self-efficacy. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 30 (1), 166–1172.
Zare, H., Rastegar, A., & Davood Hosseini, S. M. (2011). The relation among achievement goals and academic achievement in statistics: The mediating role of statistics anxiety and statistics self-efficacy. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 30 (1), 166-172.