نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکنرای روان شناسی عمومی، گروه روانشناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 استاد مدعو، گروه روان‌شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران. و استاد، گروه روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

3 استادیارگروه روانشناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

4 گروه روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز، ایران.

5 دانشگاه آزاد اسلامی اهوازدانشیارگروه روانشناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

چکیده

هدف اولیه روان درمانگران زوج درمانی، تشخیص جنبه‌های متعدد تجارب زوجین در رابطه زناشویی برای درک اینکه چگونه درگیری‌ها ایجاد می‌شوند و چگونه بر اختلال روابط زوجین تاثیر می گذارند. هدف از این پژوهش، مقایسه اثر بخشی زوج‌درمانی مبتنی بر بخشودگی و تصویرسازی ارتباطی هندریکس بر الگوهای‌ارتباطی خانواده، رضایت جنسی، در زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اهواز بود. طرح پژوهش، نیمه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون - پس‌آزمون با گروه کنترل است. حجم نمونه 75 زن بود که به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. از این تعداد 25 نفر به گروه آزمایشی زوج‌درمانی مبتنی بر بخشودگی و 25 نفر به گروه آزمایشی تصویرسازی ارتباطی هندریکس و 25 نفر به گروه کنترل به صورت واگذاری تصادفی تخصیص یافتند. ابزارهای پژوهشی مورد استفاده الگوهای‌ارتباطی خانواده کریستن و سالاوی، رضایت جنسی میستون و ترامپنل بود. گروه آزمایشی تصویرسازی ارتباطی هندریکس نه جلسه آموزش 90 دقیقه‌ای و همچنین گروه آزمایش آموزشی زوج‌درمانی مبتنی بر بخشودگی، نه جلسه 90 دقیقه‌ای دریافت کردند. برای تحلیل داده‌ها از تحلیل کواریانس چندمتغیره و تک‌متغیره استفاده شد. یافته‌ها نشان داد هر دو رویکرد درمانی در مرحله پس‌آزمون بر الگوهای‌ارتباطی خانواده تأثیر قابل توجه‌ای داشته و منجر به افزایش معنادار الگوهای‌ارتباطی خانواده شدند. براساس یافته‌ها می‌توان گفت هر یک از این رویکردها ازجمله مداخلات مؤثر و موفق در حیطه زوج‌درمانی هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of the effectiveness of couple therapy based on forgiveness and Hendrix's an illustrative communication on family communication patterns, sexual satisfaction, in women referring to counselling centres

نویسندگان [English]

  • Mehrana Askary 1
  • Mahnaz mehrabizadh Honarmand 2
  • zahra Dasht Bozorgi 3
  • Parviz Askary 4
  • Alireza Heidarie 5

1 PHD student of psychology. Department of Psychology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran

2 Invited Professor, Department of Psychology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran./ Professor, Department of Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.

3 Assistant Professor, Department of Psychology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran

4 Department of psychology, Ahvaz branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.

5 Associate Professor, Department of Psychology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

The couple includes stage of psychotherapy process, where the psychotherapist’s primary purpose is to diagnose the many aspects of the partners’ experience in the relationship, to understand how conflicts are triggered and how they affect the dysfunction of the relationship. The purpose of this study was to Comparison of the effectiveness of couple therapy based on forgivness and Hendrix's and illustrative communication on family communication patterns, sexual satisfaction, in women referring to counseling centers in Ahwaz. The research design is a quasi-experimental pre-test-posttest with control group. The sample size was 45 women who were selected using available sampling method from the mentioned population. 15 of them were assigned to the amputee-based paternity therapist and 15 were assigned to the Hendrix communication imaging group and15 to the control group as a random assignment. The research tools used were the Kristensen & Salavia Family Relationship Model, Sexual Satisfaction of Myston and Trampnell. The Hendrix communication simulation group received nine 90-minute training sessions, as well as a group of pseudo-therapeutic training group forgiveness, nine sessions of 90 minutes. To analyze the data, multivariate and univariate analysis of covariance was used. The findings showed that both therapeutic approaches in the post-test phase had a significant impact on family relationship patterns and resulted in a significant increase in family relationship patterns. Based on the findings, it can be said that each of these approaches is one of the most effective and successful interventions in the field of therapy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • forgiveness' Therapy
  • Hendrix Communications Therapy
  • Family Relationship Patterns
  • Sexual Satisfaction
Alavi, S., Amanelahi, A., Attari, Y., & Koraei, A. (2019). The effectiveness of emotionally focused couple therapy on emotional and sexual intimacy of incompatible couples. Family Counseling and Psychotherapy, 8(2), 25-46. [Persian]
Alipour, S., Ezazi Bojnourdi, E., Honarmand Dorbadam, M., Moosavi, S., & DashtBozorgi, Z. (2018). Effectiveness of imago therapy training on perspective taking and forgiveness in females damaged by marital infidelity. JHPM, 6(6), 46-52. [Persian]
Enright R., & Fitzgibbons, R. (2000). Helping clients forgive: An empirical guide for resolving anger and restoring hope (1st Ed.). Washington: American Psychological Association.
Enright, R. D. (2001). Forgiveness is a choice. Washington, DC: American Psychological Association.
Fincham, F. D., Beach, S. R., & Davila, J. (2004). Forgiveness and conflict resolution in marriage. Journal of Family Psychology, 18, 72.
Fincham, F. D., Harold, G. T., & Gano, S. (2000). The longitudinal association between attributions and marital satisfaction. Journal of Family Psychology, 14, 276-285.
Ghaed Sharafi, M., & Akbari Zadeh, F. (2017). Evaluation of effectiveness imago relationship therapy on fear of negative evaluation in betrayed couples divorce in Shiraz. Int J Psychol Behav Sci, 7(4), 103-106. [Persian]
Hendrix, H., & Elliott, R. (2008). An orientation to imago relationship therapy. Nashville Omen, 7(23), 37-48.
Hendrix, H., Hunt, H. L., Luquet, W., & Carlson, J. (2015). Using the imago dialogue to deepen couples' therapy. The Journal of Individual Psychology, 71, 253-272.
Jowkar, B., Kohoulat, N., & Zakeri, H. (2011). Family communication patterns and academic resilience. Procedia Social and Behavioral Sciences, 29, 87-90.
Keaten, J., & Kelly, L. (2008). Emotional intelligence as a mediator of family communication patterns and reticence. Communication Reports, 21, 104-116.
Khooee, A., Shfeea Abadi, A., Delavar, A., & Noorani Poor, R. (2014). The effectiveness of two approaches: Life skills training and imago therapy on improving couples' communication patterns. Journal of Counseling Research, 13(50), 54-79. [Persian].
Khojaste Mehr, R., Bahmaei, A., Sodani, M., & Abbaspour, Z. (2020). The explanation of divorce formation process: A qualitative research. Journal of Psychological Achievements, 27(1), 23-46. [Persian]
Krasuski, T., Jedrzejczak, J., Rysz, A., & Owczarek, K. (2018).  Sexual satisfaction of patients after the resection of an epileptic focus. Interdisciplinary Neurosurgery, 13, 104-108.
Martin, T. L. & Bielawski, D. M. (2011). What is the African American’s experience following imago education? Journal of Humanistic Psychology, 52, 226-228.
Mirza Hosseini, H., & Movahedi, A. (2016). Imago therapy: A strategy to improve couples lovemaking. Medit J Soc Sci, 7(4), 242-248. [Persian]
Moosavi, S., & Dasht Bozorgi, Z. (2019). The effectiveness of Imago therapy on perspective taking and forgiveness among women damaged by marital infidelity. CPAP, 16(2), 201-207. [Persian]
Moshtaghi, S. (2018). A meta-analysis of the effectiveness of life skills training on marital satisfaction of couples (Iran: 2010-17). Journal of Psychological Achievements, 25(2), 111-128. [Persian]
Muraru, A. A., & Turliuc, M. M. (2017). Family-of-origin, romantic attachment,  and  marital  adjustment:  a  path  analysis  model.  Procedia-Social and Behavioral Sciences, 33, 90-94.
Schmidt, C. D., Luquet, W., & Gehlert, N. C. (2026). Evaluating the impact of the “Getting the love you want” couples workshop on relational satisfaction and communication patterns. Journal of Couple & Relationship Therapy, 25(2), 2-28.
Vulcan, M., & Shuper, E. (2019). Body and movement in couple therapy: The intake phase. The Arts in Psychotherapy, 64, 49-58.
Worthington, E. (2005). Handbook of forgiveness. New York: Routledge.
Worthington, E. L., Berry J. W., & Parrott, L. (2001). Unforgiveness, forgiveness, religion, and health. In T. G. Plante and A. C. Sherman (Eds.), Faith and health: Psychological perspectives (pp. 107-138). New York: Guilford.