مقایسه اثر بخشی زوج‌درمانی مبتنی بر بخشودگی و تصویرسازی ارتباطی هندریکس بر الگوهای‌ارتباطی خانواده و رضایت جنسی در زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکنرای روان شناسی عمومی، گروه روانشناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 استاد مدعو، گروه روان‌شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران. و استاد، گروه روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

3 استادیارگروه روانشناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

4 گروه روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز، ایران.

5 دانشگاه آزاد اسلامی اهوازدانشیارگروه روانشناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

10.22055/psy.2019.31048.2411

چکیده

هدف اولیه روان درمانگران زوج درمانی، تشخیص جنبه‌های متعدد تجارب زوجین در رابطه زناشویی برای درک اینکه چگونه درگیری‌ها ایجاد می‌شوند و چگونه بر اختلال روابط زوجین تاثیر می گذارند. هدف از این پژوهش، مقایسه اثر بخشی زوج‌درمانی مبتنی بر بخشودگی و تصویرسازی ارتباطی هندریکس بر الگوهای‌ارتباطی خانواده، رضایت جنسی، در زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اهواز بود. طرح پژوهش، نیمه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون - پس‌آزمون با گروه کنترل است. حجم نمونه 75 زن بود که به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. از این تعداد 25 نفر به گروه آزمایشی زوج‌درمانی مبتنی بر بخشودگی و 25 نفر به گروه آزمایشی تصویرسازی ارتباطی هندریکس و 25 نفر به گروه کنترل به صورت واگذاری تصادفی تخصیص یافتند. ابزارهای پژوهشی مورد استفاده الگوهای‌ارتباطی خانواده کریستن و سالاوی، رضایت جنسی میستون و ترامپنل بود. گروه آزمایشی تصویرسازی ارتباطی هندریکس نه جلسه آموزش 90 دقیقه‌ای و همچنین گروه آزمایش آموزشی زوج‌درمانی مبتنی بر بخشودگی، نه جلسه 90 دقیقه‌ای دریافت کردند. برای تحلیل داده‌ها از تحلیل کواریانس چندمتغیره و تک‌متغیره استفاده شد. یافته‌ها نشان داد هر دو رویکرد درمانی در مرحله پس‌آزمون بر الگوهای‌ارتباطی خانواده تأثیر قابل توجه‌ای داشته و منجر به افزایش معنادار الگوهای‌ارتباطی خانواده شدند. براساس یافته‌ها می‌توان گفت هر یک از این رویکردها ازجمله مداخلات مؤثر و موفق در حیطه زوج‌درمانی هستند.

کلیدواژه‌ها


Alavi, S., Amanelahi, A., Attari, Y., & Koraei, A. (2019). The effectiveness of emotionally focused couple therapy on emotional and sexual intimacy of incompatible couples. Family Counseling and Psychotherapy, 8(2), 25-46. [Persian]
Alipour, S., Ezazi Bojnourdi, E., Honarmand Dorbadam, M., Moosavi, S., & DashtBozorgi, Z. (2018). Effectiveness of imago therapy training on perspective taking and forgiveness in females damaged by marital infidelity. JHPM, 6(6), 46-52. [Persian]
Enright R., & Fitzgibbons, R. (2000). Helping clients forgive: An empirical guide for resolving anger and restoring hope (1st Ed.). Washington: American Psychological Association.
Enright, R. D. (2001). Forgiveness is a choice. Washington, DC: American Psychological Association.
Fincham, F. D., Beach, S. R., & Davila, J. (2004). Forgiveness and conflict resolution in marriage. Journal of Family Psychology, 18, 72.
Fincham, F. D., Harold, G. T., & Gano, S. (2000). The longitudinal association between attributions and marital satisfaction. Journal of Family Psychology, 14, 276-285.
Ghaed Sharafi, M., & Akbari Zadeh, F. (2017). Evaluation of effectiveness imago relationship therapy on fear of negative evaluation in betrayed couples divorce in Shiraz. Int J Psychol Behav Sci, 7(4), 103-106. [Persian]
Hendrix, H., & Elliott, R. (2008). An orientation to imago relationship therapy. Nashville Omen, 7(23), 37-48.
Hendrix, H., Hunt, H. L., Luquet, W., & Carlson, J. (2015). Using the imago dialogue to deepen couples' therapy. The Journal of Individual Psychology, 71, 253-272.
Jowkar, B., Kohoulat, N., & Zakeri, H. (2011). Family communication patterns and academic resilience. Procedia Social and Behavioral Sciences, 29, 87-90.
Keaten, J., & Kelly, L. (2008). Emotional intelligence as a mediator of family communication patterns and reticence. Communication Reports, 21, 104-116.
Khooee, A., Shfeea Abadi, A., Delavar, A., & Noorani Poor, R. (2014). The effectiveness of two approaches: Life skills training and imago therapy on improving couples' communication patterns. Journal of Counseling Research, 13(50), 54-79. [Persian].
Khojaste Mehr, R., Bahmaei, A., Sodani, M., & Abbaspour, Z. (2020). The explanation of divorce formation process: A qualitative research. Journal of Psychological Achievements, 27(1), 23-46. [Persian]
Krasuski, T., Jedrzejczak, J., Rysz, A., & Owczarek, K. (2018).  Sexual satisfaction of patients after the resection of an epileptic focus. Interdisciplinary Neurosurgery, 13, 104-108.
Martin, T. L. & Bielawski, D. M. (2011). What is the African American’s experience following imago education? Journal of Humanistic Psychology, 52, 226-228.
Mirza Hosseini, H., & Movahedi, A. (2016). Imago therapy: A strategy to improve couples lovemaking. Medit J Soc Sci, 7(4), 242-248. [Persian]
Moosavi, S., & Dasht Bozorgi, Z. (2019). The effectiveness of Imago therapy on perspective taking and forgiveness among women damaged by marital infidelity. CPAP, 16(2), 201-207. [Persian]
Moshtaghi, S. (2018). A meta-analysis of the effectiveness of life skills training on marital satisfaction of couples (Iran: 2010-17). Journal of Psychological Achievements, 25(2), 111-128. [Persian]
Muraru, A. A., & Turliuc, M. M. (2017). Family-of-origin, romantic attachment,  and  marital  adjustment:  a  path  analysis  model.  Procedia-Social and Behavioral Sciences, 33, 90-94.
Schmidt, C. D., Luquet, W., & Gehlert, N. C. (2026). Evaluating the impact of the “Getting the love you want” couples workshop on relational satisfaction and communication patterns. Journal of Couple & Relationship Therapy, 25(2), 2-28.
Vulcan, M., & Shuper, E. (2019). Body and movement in couple therapy: The intake phase. The Arts in Psychotherapy, 64, 49-58.
Worthington, E. (2005). Handbook of forgiveness. New York: Routledge.
Worthington, E. L., Berry J. W., & Parrott, L. (2001). Unforgiveness, forgiveness, religion, and health. In T. G. Plante and A. C. Sherman (Eds.), Faith and health: Psychological perspectives (pp. 107-138). New York: Guilford.