دوره و شماره: دوره 27، شماره 2 - شماره پیاپی 24، آبان 1399، صفحه 1-256