بررسی‌ روابط‌ ساده‌ و چندگانه‌ ترس‌ از موفقیت‌، عزت‌ نفس‌، کمال‌گرایی‌ و ترس‌ از ارزیابی‌ منفی‌ با نشانگان‌ وانمودگرایی‌ در دانشجویان‌ تحصیلات‌ تکمیلی‌ دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت‌ علمی‌ دانشکده‌ علوم‌ تربیتی‌ و روانشناسی‌ دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز

2 عضو هیأت‌ علمی‌ دانشکده‌ علوم‌ تربیتی‌ و روانشناسی‌ دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز

3 عضو هیأت‌ علمی‌ دانشکده‌ علوم‌ تربیتی‌ و روانشناسی‌ دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز

4 عضو هیأت‌ علمی‌ دانشکده‌ علوم‌ تربیتی‌ و روانشناسی‌ دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز

10.22055/psy.2005.16353

چکیده

< p class="a" dir="RTL">این‌ پژوهش‌ به‌ منظور بررسی‌ روابط‌ ساده‌ و چندگانه‌ ترس‌ از موفقیت‌، عزت‌ نفس‌، کمال‌گرایی‌ و ترس‌ از ارزیابی‌ منفی‌ با نشانگان‌ وانمودگرایی‌ در دانشجویان‌ تحصیلات‌ تکمیلی‌ دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز انجام‌ شده‌ است‌. نمونه‌ اصلی‌ این‌ تحقیق‌ شامل‌ 300 دانشجوی‌ دختر و پسر تحصیلات‌ تکمیلی‌ دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز بود. یک‌ نمونه‌ 200 نفری‌ نیز به‌ منظور اعتباریابی‌ و پایایی‌ سنجی‌ آزمونهای‌ مورد استفاده‌ به‌ کار گرفته‌ شد. هر دو نمونه‌ با روش‌ نمونه‌گیری‌ تصادفی‌ ساده‌ انتخاب‌ شدند. برای‌ تحلیل‌ داده‌ها از روشهای‌ آماری‌ توصیفی‌ (میانگین‌ و انحراف‌ معیار)، ضریب‌ همبستگی‌ و رگرسیون‌ چندمتغیری‌ استفاده‌ شد. ابزار جمع‌آوری‌ داده‌ها در این‌ پژوهش‌ شامل‌ آزمون‌ وانمودگرایی‌ کلانس‌ (CIPS)، آزمون‌ ترس‌ از موفقیت‌ (FOSS)، آزمون‌ عزت‌ نفس‌ آیزنک‌، آزمون‌ کمال‌گرایی‌ اهواز (APS) و آزمون‌ ترس‌ از ارزیابی‌ منفی‌ (FNE) بودند. آزمونهای‌ وانمودگرایی‌ کلانس‌ و ترس‌ از موفقیت‌ توسط‌ پژوهشگران‌ این‌ تحقیق‌ به‌ فارسی‌ برگردانده‌ و ضرایب‌ اعتبار و پایایی‌ آنها محاسبه‌ گردید. فرضیه‌های‌ این‌ پژوهش‌ شامل‌ 5 فرضیه‌ اصلی‌ است‌، که‌ روابط‌ ساده‌ و چندگانه‌ بین‌ متغیرهای‌ پیش‌بین‌ (ترس‌ از موفقیت‌، عزت‌ نفس‌، کمال‌گرایی‌ و ترس‌ از موفقیت‌) را با متغیر ملاک‌ (وانمودگرایی‌) در نمونه‌ای‌ از دانشجویان‌ دختر و پسر تحصیلات‌ تکمیلی‌ بررسی‌ می‌کند. نتایج‌ این‌ پژوهش‌ نشان‌ می‌دهند که‌ متغیرهای‌ ترس‌ از موفقیت‌، کمال‌گرایی‌ و ترس‌ از ارزیابی‌ منفی‌ با نشانگان‌ وانمودگرایی‌ همبستگی‌ مثبت‌ و متغیر عزت‌ نفس‌ با نشانگان‌ وانمودگرایی‌ همبستگی‌ منفی‌ دارند. همچنین‌، ترس‌ از موفقیت‌، عزت‌ نفس‌، کمال‌گرایی‌ و ترس‌ از ارزیابی‌ منفی‌ با نشانگان‌ وانمودگرایی‌ همبستگی‌ چندگانه‌ دارند و در هر دو نمونه‌ دانشجویان‌ دختر و پسر تحصیلات‌ تکمیلی‌، ترس‌ از موفقیت‌ و کمال‌گرایی‌ بهترین‌ متغیرهای‌ پیش‌بین‌ محسوب‌ می‌شوند. نتایج‌ پژوهش‌ با یافته‌های‌ تحقیقات‌ انجام‌ شده‌ در خارج‌ از کشور هماهنگند.

کلیدواژه‌ها


بیابانگرد، اسماعیل‌ (1379). روشهای‌ افزایش‌ عزت‌ نفس‌ در کودکان‌ و نوجوانان‌. تهران‌: انتشارات‌ انجمن‌ اولیاء و مربیان‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌.
شهرآرای‌، مهرناز و عبدی‌، فرشته‌ (1381). رابطه‌ بین‌ وضعیتهای‌ هویت‌ شغلی‌ و جنس‌ با ترس‌ از موفقیت‌ در دانشجویان‌ رشته‌های‌ فنی‌ و مهندسی‌. مجله‌ دانشکده‌ علوم‌ تربیتی‌ و روانشناسی‌، دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز، دوره‌ سوم‌، سال‌ نهم‌، شماره‌ 3 و 4، صفحات‌ 64-43.
نجاریان‌، بهمن‌؛ عطاری‌، یوسفعلی‌ و زرگر، یدا... (1378). ساخت‌ و اعتباریابی‌ مقیاسی‌ برای‌ سنجش‌ کمال‌گرایی‌. مجله‌ دانشکده‌ علوم‌ تربیتی‌ و روانشناسی‌، دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز، دوره‌ سوم‌، سال‌ پنجم‌، شماره‌های‌ 3 و 4، صفحات‌ 58-43.
مهرابی‌زاده‌ هنرمند، مهناز؛ نجاریان‌، بهمن‌ و بهارلو، رویا (1378). رابطه‌ کمال‌گرایی‌ و اضطراب‌ اجتماعی‌ در دانشجویان‌. مجله‌ روانشناسی‌، سال‌ سوم‌، شماره‌ 3، 248-231.
هرمزی‌نژاد، معصومه‌ (1380). رابطه‌ ساده‌ و چندگانه‌ عزت‌ نفس‌، اضطراب‌ اجتماعی‌ و کمال‌گرایی‌ با ابراز وجود در دانشجویان‌ دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز. پایان‌ نامه‌ کارشناسی‌ ارشد روانشناسی‌ تربیتی‌، دانشکده‌ علوم‌ تربیتی‌ و روانشناسی‌، دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز.
 
Azmal Basha, S. & Usharee, S. (1998). Fear of success across life span. Journal of Personality and Clinical Studies, 14(1-2).
Chrisman, S.M., Pieper, WA., Clance, P.R., Holland, C.L., & Glickauf
Hughes, C. (1995). Validation of the Clance Imposter Phenomenon Scale. Journal of Personality Assessment, 65(3), 457-467.
Clance, P.R., & O’toole, M.A. (1987). Imposter phenomenon: An internal barrier to empowerment and achievement. Women and Therapy, 6, 51-64.
Cromwell, B., Brown, N., Sanchez-Huceles, J. & Adair, F.L. (1990). The imposter phenomenon and personality characteristic of high school honor students. Journal of Social Behavior and Personality, 5, 563-573.
De Vos, G.A. (1973). Socialization for achievement. Berkeley: University of Califronia.
Dinnel, D.L., Hopkins, J., & Thompson, T. (2002). The role of family environment variables in the development of failure-avoidant behaviours. Unpublished manuscript, University of Western Washington, U.S.A.
Franken, R.E. (1998). Human Motivation. fTP Publishing. CA: USA.
Fried-Buchalter, S. (1992). Fear of sucess, fear of failure and the imposter phenomenon: A factor-analytic approach to convergent and discriminant validity. Journal of Personality Assessment, 58 (2), 365-379.
Frost, R.O., Martin, P., Lahart, C.M,, & Rosenbiate, R. (1990). The dimensions of perfectionism. Cognitive, Therapy and Research, 14,
449-468.
Griffith-pierson, S. (1986). A new look at achievement motivation in woman. Journal of College Student Personne4 27, 313-317.
Hamachek, D.E. (1978). Psychodynamics of normal & neurotic psychology: A Journal of Human Behavior, 15,27-33.
Harris, R.N. & Snyder, C.R. (1986). The role of uncertain self- esteem in self-handicapping. Journal of Personality and Social Psychology, 51, 45 1-158.
Harvey, J.C. (1981). The imposter phenomenon & achievement: A failure to internalize success. Unpublished doctoral dissertation, Temple University.
Holmes, S.W., Kertay, L., Adamson, L.B., Holland, C.L. & Clance, P.R. (1993). Measuring the imposter phenomenon: A comparison of Clance’s IP scale and Harvey’s IP scale. Journal of Personality Assessment, 60(1), 48-59.
Homer, M.S. (1972). Toward an understanding of achievement-related conflicts woman. Journal of Social issues, 28, 157-176.
Hyland, E.M. (1989). There is no motive to avoid success: the compromise explanation for success avoiding behavior. Journal of Personality, 57(3),
665-693.
Kimble, C.E., Funk, S.C., & Dapolita, K.L. (1990). The effects of self-esteem uncertainty on behavioral self-handicapping. Journal of Social Behavior and Personality, 5, 137-149.
King, J.E., & Cooley, E.L. (1995). Achievement Oriention and the imposter Phenomenon among college students. Contemporary Educational Psychology,
20, 304-312.
Leary, M.R., Patton, M.K., Orlando, A.E., & Funk, W.W. (2000). The imposter phenomenon: self-perceptions, reflected appraisals, and interpersonal strategies. Journal of Personality, 68(4). 725-756.
Leary, M.R., & Miller, R.S. (1986). Social psychology & dysfunctional behavior. New York: Springer-verlag.
Lew, AS., Allen, R., Papouchis, N. & Ritzier, B. (1998). Achievement orientation and fear of success in Asian-American college students. Journal of Clinical Psychology, 54(1), 97-108.
Longford, J. & Clance, P.R. (1993). The imposter phenomenon: Recent research findings regarding dynamics, personhity and family patterns and their implications for treatment. Psychotherapy, 30, 495-501.
Monahan, L. Kuhn, D., & Shaver, P. (1974). Intrapsychic versus cultural explanations of the fear of success. Journal of Personality atul Social Psychology, 29, 60-64.
Sadd, S., Lenauar, M., Shaver, P., & Dunivant, N. (1978). Objective measurement of fear of success and fear of failure: A factor analytic approach. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 29, 60-64.
Saboonchi, F. & Lundh, L., 0. (1997). Perfectionism, self-consciousness and anxiety. Journal of Personality and Individual Differences, 22(6), 921-928.
Thompson, T., Foreman, P. & Martin, F. (2000). Imposter fears and perfectionistic concern over mistakes, Personality and Individual Differences,
29(4), 629-647.
Thompson, T., Davidson, J.A., & Barber, J.G. (1995). Self- worth protection in achievement motion: Performance effects and attributional behaviour. Journal of Educational Psychology, 87. 598-610.
Topping, M.E. & Kimmel, E.B. (1985). The imposter phenomenon: Feeling phony. Academic Psychology Builtein, 7, 213-227.