نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت‌ علمی‌ دانشگاه‌ محقق‌ اردبیلی‌

10.22055/psy.2004.16361

چکیده

   هدف‌ از پژوهش‌ حاضر بررسی‌ رابطه‌ ساده‌ و چندگانه‌ استرسورهای‌ دانشجویی‌ (استرسورهای‌ مربوط‌ به‌ شرایط‌ تحصیلی‌، محیط‌ آموزشی‌، فارغ‌ التحصیلی‌ و محیط‌ خوابگاه‌) و عملکرد تحصیلی‌ در دانشجویان‌ دارای‌ نگرشهای‌ مذهبی‌ بالا، متوسط‌ و پایین‌ می‌باشد. نمونه‌ پژوهش‌ شامل‌ 511 نفر (235 پسر و 276 دختر) از دانشجویان‌ دانشگاه‌ محقق‌ اردبیلی‌ بود که‌ به‌ روش‌ تصادفی‌ ساده‌ انتخاب‌ شدند. برای‌ جمع‌ آوری‌ داده‌ها از پرسشنامه‌ استرسورهای‌ دانشجویی‌ و پرسشنامه‌ نگرش‌ مذهبی‌ جهت‌ آزمون‌ فرضیه‌ها استفاده‌ شد. نتایج‌ نشان‌ داد که‌ استرسورهای‌ دانشجویی‌ با عملکرد تحصیلی‌ دانشجویان‌ دارای‌ نگرشهای‌ مذهبی‌ بالا (33/0-=r)، متوسط‌ (31/0-=r) و پایین‌ (59/0-=r) رابطه‌ منفی‌ دارد (001/0>P) بین‌ ترکیب‌ خطی‌ متغیرهای‌ پیش‌بین‌ (استرسورهای‌ دانشجویی‌) با متغیر ملاک‌ (عملکرد تحصیلی‌) دانشجویان‌ دارای‌ نگرشهای‌ مذهبی‌ بالا (336/0=MR)، متوسط‌ (334/0=MR) و پایین‌ (661/0=MR) رابطه‌ معنی‌داری‌ وجود دارد (001/0P<). نتایج‌ آزمون‌ Z فیشر نشان‌ داد که‌ ضریب‌ همبستگی‌ چند متغیری‌ استرسورهای‌ دانشجویی‌ با عملکرد تحصیلی‌ "دانشجویان‌ دارای‌ نگرش‌ مذهبی‌ پایین‌ در مقایسه‌ با دانشجویان‌ دارای‌ نگرش‌ مذهبی‌ متوسط‌" و "دانشجویان‌ دارای‌ نگرش‌ مذهبی‌ بالا" به‌ طور معنی‌داری‌ بیشتر است‌ (05/0>P)  بین‌ ضریب‌ همبستگی‌ چند متغیری‌ استرسورهای‌ دانشجویی‌ با عملکرد تحصیلی‌ "دانشجویان‌ دختر (535/0=MR) و دانشجویان‌ پسر (436/0=MR)  تفاوت‌ معنی‌داری‌ به‌ دست‌ آمد.  

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Study of Simple and Multiple Relationships of Student’s Stressors Stressors with Academic Performance with the Religious Attitudes as a Moderator

نویسنده [English]

  • A. Aboighasemi

Member of the faculty of Mohaghegh Ardabili University

چکیده [English]

This study was carried out to investigate the simple and multiple relationships between student stressors, religious attitudes and academic performance. The sample consisted of 511 (male and female) students who were selected randomly from the different deparements of Mohaghegh Ardabili University, iran. The instruments used in this research consisted of Student Stressors Questionniare and Religious Attitude Inventory. The results showed that there was a negative relationship between student stressors and academic performance among the students with high (r=-.33), average (r=-.31) and low (r—-.59) religious attitudes. Also, the results of multiple regression showed that multiple correlation coefficients of the student stressors (predictive variables) with academic performance (criterion variable) among the students with high (MR=.336), average (MR=.334) and low (MR = .661) religious attitudes were more than simple correlations. Multiple correlation coefficients of the student stressors with academic performance among the female (MR=.535) and male (MR=.436) students were larger than simple correlations.
 
This study was carried out to investigate the simple and multiple relationships between student stressors, religious attitudes and academic performance. The sample consisted of 511 (male and female) students who were selected randomly from the different deparements of Mohaghegh Ardabili University, iran. The instruments used in this research consisted of Student Stressors Questionniare and Religious Attitude Inventory. The results showed that there was a negative relationship between student stressors and academic performance among the students with high (r=-.33), average (r=-.31) and low (r—-.59) religious attitudes. Also, the results of multiple regression showed that multiple correlation coefficients of the student stressors (predictive variables) with academic performance (criterion variable) among the students with high (MR=.336), average (MR=.334) and low (MR = .661) religious attitudes were more than simple correlations. Multiple correlation coefficients of the student stressors with academic performance among the female (MR=.535) and male (MR=.436) students were larger than simple correlations.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • student stressors
  • religious attitude
  • academic performance
ابراهیمی‌ قوام‌، صغری‌ (1374). روانشناسی‌ و تحول‌ مذهبی‌ در انسان‌. مجله‌ تربیت‌. دوره‌ 12. شماره‌ 5.
بیان‌ زاده‌ و همکاران‌ (1378). بررسی‌ عوامل‌ فشارزای‌ روانی‌ و عملکردهای‌ مقابله‌ در دانشجویان‌ رشته‌ کاردرمانی‌ دانشگاههای‌ علوم‌ پزشکی‌ کشور. پایان‌ نامه‌. دانشگاه‌ علوم‌ پزشکی‌ ایران‌.
پولادی‌ ریشهری‌ (1374). ساخت‌ و اعتباریابی‌ مقیاس‌ عوامل‌ استرس‌زا در دانشجویان‌. پایان‌ نامه‌. دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز.
ثامتی‌، ناهید (1375). ساخت‌ و اعتباریابی‌ مقیاس‌ حمایت‌ اجتماعی‌ و رابطه‌ آن‌ و استرسورهای‌ دانشجویی‌ با عملکرد تحصیلی‌ در دانشجویان‌. پایان‌ نامه‌، دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز.
خدایاری‌ فرد، محمد (1378). تهیه‌ مقیاس‌ اندازه‌گیری‌ اعتقادات‌ و نگرش‌ مذهبی‌ دانشجویان‌. دانشگاه‌ تهران‌.
صادقی‌، محمدرضا؛ عابدی‌، احمد (1378). بررسی‌ مکانیزمهای‌ مقابله‌ای‌ دانشجویان‌ دانشگاه‌ اصفهان‌ در مقابل‌ استرس‌. خلاصه‌ مقاله‌ چهارمین‌ کنگره‌ سراسری‌ استرس‌. دانشگاه‌ علوم‌ پزشکی‌ ایران‌.
صبوری‌، مقدم‌ (1372). رابطه‌ بین‌ منبع‌ کنترل‌ با عملکرد فرد تحت‌ استرس‌. پایان‌ نامه‌، دانشگاه‌ علوم‌ پزشکی‌ ایران‌.
نصری‌، صادق‌ (1380). بررسی‌ رابطه‌ چندگانه‌ استرسورها، نگرش‌ مذهبی‌ و سلامت‌ روانی‌ در دانشجویان‌ مراکز تربیت‌ معلم‌ تهران‌. شورای‌ تحقیقات‌ آموزش‌ و پرورش‌ تهران‌.
موسوی‌، زهرا (1376). بررسی‌ تأثیر باورهای‌ اعتقادی‌ در مقابله‌ با استرس‌ بین‌ دانشجویان‌ تهرانی‌. پایان‌ نامه‌، انستیتو روانپزشکی‌ دانشگاه‌ علوم‌ پزشکی‌ ایران‌.
مختاری‌، عباس‌ (1379). رابطه‌ جهت‌گیریهای‌ مذهبی‌ با میزان‌ تنیدگی‌ در دانشجویان‌. پایان‌ نامه‌. دانشگاه‌ تربیت‌ مدرس‌.
 
 
Archer, J. & Lamin, A. (1982). An investigation of personal and academic stressors on College Compuses. Journal of College Student Personnei 26:
210-14.
Brown, D.R. & et al. (1990). Religiosity and psychological distress among blacks. Journal of Religion and Health, 29:55-68.
Dobsen, C.B. (1982). Stress Questinnaire. Snceter: MTPP.
Foxall, P. & Zimmerman, T. (1999). A comparison of frequency and sources of stressors in the nursing students. Medical Surgical Nurses. Vol. 25 (5), pp.
Lazarus, R.S. & Folkman, S. (1989). The practice of multimoclel behaviour therapy. New York: McGrow- Hill.
Low, C.A & Hondel, P.T. (1995). The relationship between religion and adjnstment to College. Journal of College Student Development, 39(5):
406-492.
Morris, R.D. & Cahir, N. (1991). The Psychology Students Stress. Journal of Chinical Psychology, 47: 414-17.
Petterson, T. & Arnetz, D. (2001). Factor analysis and Prdictors of student stressors. Psychotherapy Psychosomatic. Vol. 70(3), pp. 39-49.
Valeriet, 0. & Lanrie, A.S. (1995). A cognitive model of religions inflnence on health. Journal of Social Issues, 51:49-62.
Wholgemuth, E., & Betz, N.E. (1991). Gender as moderator of the relationship of stress ans social support to physical health in College Students. Journal of Counseling Psychology, 38, 367-374.