نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز،اهواز،ایران

2 کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی

10.22055/psy.1997.16388

چکیده

در تحقیق‌ حاضرتلاش‌ به‌ عمل‌ آمده‌ است‌ تا تفاوت‌ بین‌ عملکرد تحصیلی‌ دانش‌آموزان‌ جهشی‌ و غیرجهشی‌ دوره ابتدایی‌ شهرستان‌ اهواز به‌تفکیک‌ جنسیت‌ (پسر - دختر) و مدت‌ زمان‌ پس‌از جهش‌ (یکسال‌ - دوسال‌)معلوم‌ گردد. فرضیه‌ اصلی‌ تحقیق‌ این‌ بود که‌ از نظر عملکرد تحصیلی‌ تفاوت‌ معنی‌داری‌ بین‌ دانش‌آموزان‌ جهشی‌ و غیر جهشی‌ وجود ندارد. جهت‌ آزمودن‌ این‌ فرضیه‌ و سایر فرضیه‌های‌ فرعی‌ تحقیق‌، از بین‌ کلیه‌ دانش‌آموزان‌ جهشی‌ دوره ابتدایی‌ شهر اهواز به‌ روش‌ انتخاب‌ تصادفی‌ ساده‌ تعداد 60 دانش‌آموز جهشی‌ و به‌ روش‌ تصادفی‌ چند مرحله‌ای‌ 90 دانش‌آموز غیرجهشی‌ انتخاب‌ شدند. به‌ منظور انجام‌ مقایسه‌های‌ لازم‌ تعداد مساوی‌ از دانش‌آموزان‌ پسر و دختر جهشی‌ که‌ یک‌ یا دو سال‌ از زمان‌ جهش‌ آنان‌ می‌گذشت‌ و همپایه‌ یا غیر همپایه دانش‌آموزان‌ جهشی‌ بودند،برگزیده‌ شدند. عملکرد تحصیلی‌ آزمودنیها از طریق‌ میانگین‌ معدلهای‌ پایه‌های‌ قبل‌ و بعد از جهش‌ آنها اندازه‌گیری‌ شد. پس‌ از انجام‌ تحلیلهای‌ آماری‌ مشخص‌ گردید که‌ تفاوت‌ معنی‌داری‌ بین‌ دانش‌آموزان‌ جهشی‌ و غیرجهشی‌ از نظر عملکرد تحصیلی‌ وجود ندارد. این‌ نتیجه‌گیری‌ برای‌ دانش‌آموزان‌ پسر و دختر به‌ صورت‌جداگانه‌ و برای‌ گروههای‌ جهشی‌ که‌ یک‌ سال‌ یا دوسال‌ از زمان‌ جهش‌ آنان‌ می‌گذشت‌ نیز صحت‌ دارد.

عنوان مقاله [English]

A Comparison of Academic Performance of Students Using Grade-Skipping Accelerating Method with ‘Non-Accelerated Students’ in Ahvaz Primary Schools

نویسندگان [English]

  • H. Shokrkon 1
  • M.A. Ahankoob Nezhad 2
  • M. Shelini Yeylagh 1

1 Faculty member of Psychology Department, Shahid Chamran University, Ahvaz, Ahvaz, Iran

2 Master of Educational Psychology

چکیده [English]

In the present study, academic performance of students using ‘grade-skipping’ means for accelerating their education (i.e. ‘GS’ students as the experimental group) was compared with those who have never used such accelerating approaches (i.e., ‘Non-GS’ students as the control group). The sample included 60 GS and 90 Non-GS students randomly selected from all male and female Ahvaz primary school students. According to the main hypothesis of this study, a significant difference was expected to be found between academic performance of the two groups. GPAs for the academic year prior to and the one following ‘grade-skipping’ were used as indices of students’ academic performance. Data analysis uncovered no significant difference between the two groups regarding their academic performance. This finding continued to persist even two years folowing the grade-skipping year, both for male and female subjects.
 

آرانی، آرین. (1371) بررسی وضعیت تحصیلی دانش آموزان جهشی- اداره کل آموزش و پرورش تهران .
آهنکوب نژاد، محمد رضا. شکر کن. شهنی ییلاق، منبجه. (1373). مقایسه سازگاری عاطفی و اجتماعی دانش آموزان جهشی و غیر جهشی دوره ابتدایی شهر اهواز- مجله علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، شماره های دوم و سوم، سال اول.
محمودی زاذه، آمنه. بنگاه، پروین. ضعیفی، مریم. (1372). بررسی پیرامون جهش تحصیلی و آثار و عوارض آن در دوره های مختلف تحصیلی استان هرمزگان، اداره آموزش و پرورش استان هرمزگان.
وزارت آموزش و پرورش. آئین نامه امتحانات،1371.
Alexander, P. & Skiner, M. (1980). The effects of early entrance on subsequent social and academic development. Journal for the Educantion of the Gifteld. 3(3), 147-192.
Brody, L.E. & Benbow, C.P. (1986). Social and emotional adjustment of adolescents extermely talented in verbal or mathematical reasoning. Journal of Youth & Adolescence. 15(1), 1-18.
Brody, L.E. & Stanley, J.C. (1991). Young college students: New York, Teachers College Press.
Davis, G.A. & Rim, S.B. (1989). Education of the gifted and talented. Englewood Cliffs. N.J: Prentice Hall.
Dourlo, S. P. (1975). Educational enrichment versus accelerat ion. Baltimore,
MD: The Johns Hopkins University press.
Gallon, F. (1883). Inquiries into human faculty and its development. London:
Mc. Millan.
Gross, M.U.M. (1992). The use of radical acceleration in cases of extreme intellectual precocity. Gifted child Quarterly. 36(2), 91-99
Janos, P.M. and Others(1988). A cross - sectional developmental study of the social relations of students who enter college early. Gfted Child Qauarterly.
32(1), 210-215
• Jones, E.D. & Southern T.(1992). programming, grouping, and acceleration in rural school districts. GWed Child Quarterly. 36(2), 112-117.
Kirk, S .A. (1972). Educating exceptional children: Boston, Houghton Miffi un Co. sec. Edition.
Kulik, J.A. & Kulik, C.C (1984). Effects of accelerated instruction on students. Review of Educational Research. 54(3), 402-425.
Polins, L.D. (1983). The effects of acceleration on the social and emotional devclopment of gifted student. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
Proctor, T.B., Black, K.N.P. Feidhusen, I.F. (1986). Early admission of selected children to elementary school. Journal of Educational Research.
80(2), 212-227.
Richardson, T.M. & Benbow, C.P. (1990). Longterm effects of acceleration on the social - emotional adjustment of mathematically precocious youth. Journal of Educational Psychology. 82, 464-470.
Rim, S.B. & Lorance, K.J. (1992). The use of subject and grade skipping for the prevention......, Gifted Child Quarterly. 36, 100-110.
Robinson, N. & Janos, P. (1986). Psychological adjustment in a college level program of marked academic acceleration. Journal of Youth and Adolescence. 15(1), 51-60.
Southern, W.T., Jones, E.D. and Fiscus, E.D. (1989). Practitioner objections to the academic acceleration of gifted children. Gifted Child Quarterly. Vol.
33, 29-35.
Swiatek, M.A. & Benbow, C.P. (1991). Ten year longitudinal follow - up of ability - matched accelerated and unacceleratecl gifted students . Journal of Educational Psychology. 83, 528-538.
Terman, L.M. & Oden, M. (1951). The Stanford studies of the gifted. The Gifted Child. Boston: DC. Heath.