نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز،اهواز ، ایران

10.22055/psy.1998.16429

چکیده

در این‌ تحقیق‌ برای‌ بررسی‌ رابطه‌ دو زبانگی‌ با پیشرفت‌ تحصیلی‌ دانش‌آموزان‌ اقدام‌ به‌ کنترل‌ برخی‌ متغیرهای‌ مربوط‌ به‌ دانش‌آموز، خانواده‌، مدرسه‌ و معلم‌ شده‌ است‌. دراین‌ بررسی‌ 200 دانش‌آموز پایه‌ اول‌ (نیمی‌ فارسی‌ زبان‌ و نیمی‌ عرب‌ زبان‌ ) از ناحیه‌ یک‌ اهواز به‌طور تصادفی‌ چند مرحله‌ای‌ انتخاب‌ شدند. برای‌ جمع‌آوری‌ اطلاعات‌ از پرسشنامه‌ای‌ که‌ در بردارنده‌ متغیرهای‌ مورد نظر بود استفاده‌ شد. برای‌ تکمیل‌ آن‌ دانش‌آموز، خانواده‌ وی‌ و اولیاء مدرسه‌ همکاری‌ نمودند.
   بیشترین‌ همبستگی‌ ساده‌ بین‌ پیشرفت‌ تحصیلی‌ دانش‌آموز با سواد مادر به‌ دست‌ آمده‌ است‌. کلیه‌ متغیرها ضریب‌ همبستگی‌ چندگانه‌ای‌ برابر 64/0=R با پیشرفت‌ تحصیلی‌ دانش‌ آموزان‌ داشته‌اند. رگرسیون‌ چند متغیری‌ نشان‌ داد که‌ از بین‌ کلیه‌ متغیرها(بجز دو زبانگی‌) فقط‌ چهار متغیر: سواد والدین‌، موقعیت‌ اجتماعی‌ ـ اقتصادی‌، سابقه‌ و تحصیلات‌ معلم‌ در معادله‌ رگرسیون‌ حضوری‌ معنی‌دار داشته‌اند. این‌ چهار متغیر باهم‌ می‌توانند 35 درصد واریانس‌ پیشرفت‌ تحصیلی‌ را تبیین‌ کنند. مقدار پیش‌ بینی‌ شده‌ از پیشرفت‌تحصیلی‌ کسر گردید. باقی‌مانده‌ تفسیر نشده‌ آن‌ با متغیر دو زبانگی‌ همبستگی‌ ناچیزی‌ (08/0=r) داشت‌. بدین‌ ترتیب‌ دو زبانگی‌ بعداز کنترل‌ برخی‌ متغیرهای‌ مربوط‌ به‌ دانش‌آموز، خانواده‌، مدرسه‌ و معلم‌ فقط‌ می‌تواند 006/0 واریانس‌ پیشرفت‌ تحصیلی‌ را تبیین‌ کند که‌ در سطح‌ حداقل‌ (05/0>a) نیز معنی‌دار نیست‌. به‌ عبارت‌ دیگر با خنثی‌ کردن‌ اثر متغیرهای‌ فوق‌الذکر عملکرد دانش‌آموزان‌ دو زبانه‌ و یک‌ زبانه‌ باهم‌ تفاوتی‌ ندارند. تحلیل‌ کوواریانس‌ نیز همین‌ نتایج‌ را تأیید کرده‌اند.
 

عنوان مقاله [English]

An Investigation of the Relationship between Bilinguality and Academic Achievement of the First Grade Pupils of Grade Schools of Ahvaz First Educatinal Office, District #1 with control of Personal, Familial and School Variables

نویسنده [English]

  • H. Elhampour

Faculty member of Department of Educational Sciences, Shahid Chamran University, Ahvaz, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

In this study, to explore the relationship between bilinguality and academic achievement among the first grade pupils of Ahvaz Education OftIce, District One, 20() pupils, the mother tongue of one half of whom was Arabic and that of the other half Persian were randomly selected. A questionnaire involving the relevant variables was used.
Multiple regression analysis showed that, hilingnality aside, from among other variables, only four, i.e. parent literacy, socio-economic status, and teacher level of education and experience proved to have a meaningful relationship with achievement. The remainder of student academic achievement showed a very low correlation with bilinguality. Thus, after controlling certain personal, familial, social and school variables, hilinguality accounted for only .006 of the variable of school achievement which is not significant even at cx=.O5. The analysis of covariance yielded the same results.

َاخشینی‌، علی‌ (مترجم‌)، زبان‌ و مهارتهای‌ زبانی‌. تألیف‌ جیمز فلاد و پیتر اچ‌ سالوس‌، چاپ‌ اول‌، انتشارات‌ آستان‌ قدس‌ رضوی‌، مشهد 1369.
براهنی‌، محمدتقی‌. پیامدهای‌ شناختی‌ دو زبانگی‌. مقاله‌ ارائه‌ شده‌ در سمینار بررسی‌ ابعاد دو زبانگی‌، تهران‌، تیرماه‌ 1371.
تقی‌زاده‌، صدیقه‌، بررسی‌ تأثیر دو زبانی‌ بودن‌ در هوش‌، گزارش‌ پژوهشی‌ دوره‌لیسانس‌، گروه‌ روانشناسی‌، دانشکده‌ ادبیات‌ و علوم‌ انسانی‌، دانشگاه‌ تهران‌، تهران‌ 1351.
دیناروند، حسین‌، مقایسه‌ عملکرد و افت‌ تحصیلی‌ دانش‌آموزان‌ دو زبانه‌ و یک‌ زبانه‌ شهر شوش‌، پایان‌نامه‌ فوق‌لیسانس‌، دانشگاه‌ تربیت‌ مدرس‌، تهران‌ 1372.
دبیرخانه‌ شورای‌ تحقیقات‌ وزارت‌ آموزش‌ و پرورش‌، مجموعه‌ مقالات‌ سمینار. بررسی‌ ابعاد دو زبانگی‌، تهران‌، تیرماه‌ 1371.
عارفی‌، مرضیه‌، مقایسه‌ فهم‌ خواندن‌ فارسی‌ کودکان‌ دو زبانه‌ رضائیه‌ که‌ زبان‌ مادری‌ آنها ترکی‌ یا ارمنی‌ است‌. پایان‌ نامه‌ فوق‌ لیسانس‌ در روانشناسی‌ تربیتی‌ دانشکده‌ علوم‌تربیتی‌، دانشگاه‌ تهران‌، تهران‌ 1375.
محمدزاده‌، اعظم‌ میزان‌ مطالب‌ اندوخته‌ شده‌ برحسب‌ نوع‌ زبان‌ و ماهیت‌ مطالب‌ ارائه‌ شده‌، پایان‌ نامه‌ فوق‌لیسانس‌، دانشکده‌ علوم‌ تربیتی‌، دانشگاه‌ تهران‌، تهران‌ 1365.
محی‌الدین‌، مهدی‌ ترک‌ زبان‌ بودن‌ والدین‌ و تأثیر آن‌ در یادگیری‌ خواندن‌ و نوشتن‌ کودکان‌. پایان‌نامه‌ فوق‌لیسانس‌، دانشکده‌ علوم‌ تربیتی‌، دانشگاه‌ تهران‌، تهران‌ 1353.
نیلی‌پور، رضا، ماهیت‌ و مفاهیم‌ اساسی‌ دو زبانگی‌، مقایسه‌ ارائه‌ شده‌ در سمینار بررسی‌ ابعاد دو زبانگی‌، تهران‌ تیرماه‌ 1371.
نیلی‌پور، رضا، توانایی‌ دو زبانه‌ شدن‌ کودکان‌ و بزرگسالان‌. انتشارات‌ دانشگاه‌شهیدچمران‌ اهواز، 1358
نجاریان‌، بهمن‌ و مکوندی‌، بهنام‌، مروری‌ بر پیامدهای‌ دو زبانگی‌، فصلنامه‌ تعلیم‌ و تربیت‌ شماره‌ 52، سال‌ 1377.
وثوقی‌، حسین‌. زبان‌ و گویش‌ معیار، مجله‌ کیهان‌ فرهنگی‌، سال‌ هشتم‌، شماره‌ 9، 1370.
 
lacigodhcysP .dlrow raw -tsop eht ni :msilaugniliB.) 5491 (.S ,nainesrA Bulletin, Vol.42, 65-86.
Jones, W.R. and Stewart, W.C. (1951). Bilingualism and verbal intelligence. British Jaurnd of Psychology, Vol.4, 3-8.
Kenndey, Eugene and Park, Hae-Seong (1994). Home Longuage as a Predictor of Academic Achievement: A Comparafive study of Mexican- and Asian- American youth. Journal of Research and Development in Edacation, Vol 27, 188- 194.
Simones, Jr. A. (1976). The Bilingual child. Academic press. NewYork.
Taylor, 1. (1976). Introduction to Psycholinguist. Holt Rinchart and Winston:
NewYork.
Velerz, R,and Velerz,J. (1994). Matching words to Concepts in Two
Languages: A test of the Concept Mediation Mided of bilingual Represention. Memory and Cognition, Vol, 23,166-180.
Weinreich, U. (1953). Languages in Contact (7th ecln). Mouton the Hague:
Paris.