نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی گروه کتابداری واطلاع رسانی دانشگاه شهید چمران اهواز،اهواز ، ایران

10.22055/psy.1998.16431

چکیده

   کتاب‌ "انگلیسی‌ برای‌ دانشجویان‌ رشته‌ کتابداری‌ و اطلاع‌رسانی‌" در سال‌ 1377 و در دو جلد منتشر شد. این‌ کتاب‌ به‌ عنوان‌ منبع‌ اصلی‌ دروس‌ زبان‌ تخصصی‌ 1 و 2 رشته‌ مربوطه‌ تعیین‌ گردیده‌ است‌. مقاله‌ حاضر ضمن‌ اشاره‌ بر ضرورت‌ تدوین‌ چنین‌ کتابی‌، سطح‌ خوانائی‌ مطالب‌ کتاب‌ را بر اساس‌ معیار فلش‌ بررسی‌ و مشخص‌ نموده‌ است‌. در این‌ مقاله‌ همچنین‌ نقاط‌ قوت‌ و ضعف‌ کتاب‌ برشمرده‌ شده‌ است‌ و پیشنهادهای‌ ارائه‌ گردیده‌ است‌ تا با اعمال‌ آنها در ویرایشهای‌ بعدی‌، این‌ کتاب‌ بتواند جای‌ خالی‌ منبع‌ مناسب‌ برای‌ آموزش‌ زبان‌ انگلیسی‌ به‌ دانشجویان‌ رشته‌ کتابداری‌ را پر کند.

عنوان مقاله [English]

Flesch’s Yardstick and the Readability of the “English for the Students of Library and Information Science.”

نویسنده [English]

  • Z. Bigdeli

Faculty member of the Department of Library and Information Science, Shahid Chamran University, Ahvaz, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

The ‘English for the Students of Library and Information Science” was published in 1999. This two-volume series is intended to serve the needs of students in this field as the major source of special English. This article attempts to measure the readability of the set based on Flesch’s Yardstick while emphasising the need for compiling such a source. The article higlights the strengths as well as the weaknesses of these books. Then, suggestions are made for amendments in the next edition.

. جعفرپور، عبدالجواد (1374). نقدی‌ بر ترجمه‌ کتاب‌ آزمون‌ در آموزش‌ زبان‌. مجله علوم‌ اجتماعی‌ و انسانی‌ دانشگاه‌ شیراز. دوره دهم‌، شماره‌ دوم‌، 155-168.
2. جعفرپور، عبدالجواد (1376). نقدی‌ بر آزمون‌ انگلیسی‌ ورودی‌ تحصیلات‌ تکمیلی‌ (مجموعه‌ زبان‌ انگلیسی‌). مجله پژوهشی‌ دانشگاه‌ اصفهان‌ (علوم‌ انسانی‌). جلد هشتم‌ 1 و 2، 15-22.
3. دیانی‌، محمدحسین‌ (1366). سه‌ فرمول‌ برای‌ تشخیص‌ سطح‌ خوانائی‌ نوشته‌های‌ ویژه‌ نوسوادان‌. نشریه‌ دانشکده‌ علوم‌ تربیتی‌ (فصلنامه‌ علوم‌ تربیتی‌ دانشگاه‌ تهران‌). سال‌ دهم‌، شماره‌ 3-4، 59-80.
4. دیانی‌، محمدحسین‌ (1369). معیاری‌ برای‌ تعیین‌ سطح‌ خوانائی‌ نوشته‌های‌ فارسی‌. مجله‌ علوم‌ اجتماعی‌ و انسانی‌ دانشگاه‌ شیراز. دوره‌ پنجم‌، شماره‌ دوم‌. 35-48.
 
 
1. Carrell, P.L. and J.C. Eisterhold. (1983). “Schema theory and ESL reading pedagogy”. TESOL Quarterly 17(4), 553-73.
2. Flesch, Radoiph F. (1948). “A Readability yardstick”. Journal of Applied PychoW,’. 32(June). P. 221-33.
3. Fry, Edward B. (1969). “A Readability Graph for Librarians”. School Libraries. 19(Fall). P. 13-16.
4. Gunning, Robert (1951). The Technique of Clear Writing. New York: Me Graw-Hill.