نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد اهواز

2 عضو هیات علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

10.22055/psy.2002.16483

چکیده

   پژوهش‌ حاضر به‌ منظور بررسی‌ رابطه‌ ساده‌ و چندگانه‌ کمال‌گرایی‌، اضطراب‌ و افسردگی‌ با سردرد میگرن‌ در دانشجویان‌ دختر و پسر دانشگاه‌ آزاد اسلامی‌ اهواز انجام‌ شده‌ است‌. در این‌ تحقیق‌ کمال‌گرایی‌، افسردگی‌ و اضطراب‌ صفت‌ - حالت‌، متغیرهای‌ پیش‌بین‌ و سردرد میگرن‌ متغیر ملاک‌ می‌باشند. نمونه‌ مورد بررسی‌ 150 دختر و 150 پسر دانشگاه‌ آزاد اسلامی‌ اهواز بودند که‌ به‌ روش‌ نمونه‌گیری‌ تصادفی‌ چند مرحله‌ای‌ انتخاب‌ گردیدند. پژوهش‌ حاضر تحقیق‌ بنیادی‌ و از نوع‌ همبستگی‌ است‌. در این‌ پژوهش‌ از چهار مقیاس‌ استفاده‌ شد که‌ عبارتند از: مقیاس‌ کمال‌گرایی‌ اهواز، پرسشنامه‌ اضطراب‌ اسپیل‌ برگر، پرسشنامه‌ افسردگی‌ بک‌ و مقیاس‌ سردرد میگرن‌ اهواز. نتایج‌ نشان‌ داد که‌ کمال‌گرایی‌، اضطراب‌ و افسردگی‌ با سردرد میگرن‌ رابطه‌ مثبت‌ و معنی‌داری‌ دارند. افزون‌ بر این‌، همبستگی‌ چندگانه‌ کمال‌گرایی‌، اضطراب‌ و افسردگی‌ با سردرد میگرن‌ معنی‌دار بود.  

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study of Simple and Multiple Relationship Between Perfectionism, Trait-State Anxiety and Depression with Migraine Headache in Students of Islamic Azad University of Ahvaz

نویسندگان [English]

  • A. Shirzadi Bestoni 1
  • M. Mehrabizadeh Honarmand 2
  • J. Haghighi 2

1 Master of General Psychology, Islamic Azad University, Ahvaz Branch

2 Faculty member of the Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz

چکیده [English]

The purpose of this research was to examine the simple and multiple relationship between perfectionism, anxiety and depression with migraine headache in 300 students of Azad Islamic University of Ahvaz. In this research perfectionism, depression, trait-state anxiety considered as the predictive variables while migraine headache serves as criterion variable. The sample consisted of 150 girls and 150 boys that were selected by a random multistage methed from the Islamic University of Ahvaz. In this research four scales were applied that included Ahvaz Perfectionism Scale (APS), Ahvaz Migraine Headache Questionnaire (AMQ), Spilberger Anxiety Inventory (SM), and Beck Depression Inventory (BDI). The results of research indicated that perfec- tionism, anxiety and depression had positive and significant relationship with migranie headache (P <0/001). In addition, multiple correlation of perfectionism, anxiety and depression with migraine headache are statically significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Perfectionism
  • Trait-State Anxiety
  • Depression and Migraine Headache