نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه روان شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز،اهواز،ایران

2 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

10.22055/psy.1997.16507

چکیده

   پژوهش‌ حاضر به‌ منظور بررسی‌ گذشته‌نگر وضعیت‌ خودکشی‌ بر اساس‌ اطلاعات‌ موجود از موارد خودکشی‌ در بیمارستانهای‌ رازی‌ و آیت‌ا... طالقانی‌ اهواز صورت‌ گرفته‌ است‌. در این‌ بررسی‌ محقق‌ تلاش‌ کرده‌ است‌ ابهاماتی‌ را که‌ در مورد سن‌ خودکشی‌ در زنان‌ و مردان‌ و میزان‌ خودکشی‌ در افراد مجرد و متأهل‌، روش‌ خودکشی‌ در هر دو جنس‌، و میزان‌ خودکشی‌ در مناطق‌ شهری‌ و روستایی‌ وجود دارد روشن‌ سازد. جمعیت‌ مورد مطالعه‌ شامل‌ 927 مورد خودکشی‌ (677 زن‌ و 250 مرد) بوده‌ است‌ که‌ کل‌ جمعیت‌ یعنی‌ کل‌ تعداد موارد ثبت‌ شده‌ خودکشی‌ در فاصله زمانی‌ مذکور در بیمارستانهای‌ رازی‌ و آیت‌ا... طالقانی‌ اهواز را در بر می‌گیرد. برای‌ گردآوری‌ اطلاعات‌ مورد نیاز، با توجه‌ به‌ هدف‌ و طرح‌ مبنای‌ پژوهش‌ پرسشنامه‌ای‌ تنظیم‌ شد. نتایج‌ این‌ پژوهش‌ نشان‌ داد که‌: 1- میانگین‌ سنی‌ خودکشی‌ حدود 25 الی‌ 26 سالگی‌ است‌ و از این‌ لحاظ‌ تفاوتی‌ بین‌ دو جنس‌ وجود ندارد ولی‌ میانگین‌ سن‌ خودکشی‌ در افراد مجرد به‌ طور معنی‌داری‌ پائین‌تر از سن‌ خودکشی‌ در افراد متأهل‌ است‌. 2- میزان‌ خودکشی‌ در بی‌سوادان‌ در مقایسه‌ با افراد باسواد در سطوح‌ تحصیلی‌ مختلف‌ معنی‌دارتر است‌. 3- شایع‌ترین‌ روش‌ خودکشی‌ در استان‌ خوزستان‌ به‌ ترتیب‌ اهمیت‌ شامل‌ خودسوزی‌ و خود مسموم‌سازی‌ است‌ و از این‌ لحاظ‌ تفاوتی‌ بین‌ دو جنس‌ وجود ندارد. 4- میزان‌ خودکشی‌ در شهر بیش‌ از روستا است‌.
 

عنوان مقاله [English]

The study of demographic characteristics of suicidial recorded cases in Razi & Ayat-ullah Taleghani Hospitals in Ahvaz City from 1992-1996.

نویسندگان [English]

  • M. Mehrabizadeh Honarmand 1
  • S. Khodarahimy 2

1 Faculty member of the Department of Psychology, Shahid Chamran University, Ahvaz, Ahvaz, Iran

2 Master of Clinical Psychology

چکیده [English]

The this research is concerned with the retrospective investigation of demographic characteristics of suicidial cases recorded in Razi & Ayat-ullah Talegani Hospitals in Ahwaz City from 1992-1996. The research sample consists of 927 cases in mentioned years (including 677 women & 250 men). Seven hypotheses were examined in present research. The main results are as follow: 1. The mean age of suicide is about 25 to 26 years. As a topic no sex differences were observed. But the mean age of suicide in single persons are significantly lower than married persons.
2. The suicide rate among uneducated persons in comparison with educated persons was significantly higher.
3. The most common method of suicide in Khouzestan province are self-burning & self-poisoning respectively, but there weren’t any sex differences.
4. The suicide rate in cities are higher than in villages.
                     
 

پاک‌سرشت‌، محمدجعفر و شکرکن‌، حسین‌. (1373). بررسی‌ مقدماتی‌ خودکشی‌ در استان‌ خوزستان‌. خلاصه‌ مقالات‌ دومین‌ سمینار ارائه‌ یافته‌های‌ علوم‌تربیتی‌ و روانشناسی‌ در استان‌ خوزستان‌. 16 و 17 اسفندماه‌، اهواز: دانشگاه‌ شهید چمران‌.
خدارحیمی‌، سیامک‌ و حق‌شناس‌، حسن‌. (1371). بررسی‌ مقایسه‌ای‌ سازگاری‌ زوجی‌ ازدواج‌ مجدد همسران‌ شاهد. شیراز: مرکز پژوهش‌ و ارائه‌ خدمات‌ روان‌شناسی‌ شاهد فارس‌.
 
Baechler, J. (1996). A strategic theory of suicide. Encephale, 4. 4-9.
Blumenthal, S.J. & Kupfer, D.J. (1990). Suicide Over the Life cycle: Risk Factors, Assessmant and Treatment of Suicidal Patients. Washington DC:
American Psychiatric Press.
Brent, D.A., Perper, J.A., Moritz, G., Ailman, C. , Friend, A., Roth, C., Schweers, J. Balach, L.& Baugher, M. (1993). Psychiatric risk factors for adolescents suicide: A case-control study. Jornal of American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 32 (3), 521-529.
Corner, J.R. (1995). Abnormal Psychology. New York: W.H. Freeman and Company.
Costello, T.W. & Costello, J.T. (1992). Abnormal Psychology. London:
Harpercollin College Outline.
Davison, G.C. & Neale, Y.M. (1994). Abnormal Psychology. 6th ed. New York:
John Wiley & Sons.
DeSusa, M.P.(1996). Le suicide au Portugal. Encephale, 4, 28-34.
Diekstra, R.F. (1996). Epidemiology of suicide. Encephale, 4, 15-28.
Durand, W.M. & Barlow, D.H. (1997). Abnormal Psychology: An Introdution. New York: Brooks Cole Publishing Company.
Durkheim, E. (1897). Suicide. (2 nd ed, 1930, in French). English translation by J.A. Spaulding and G. Simpson. New York: The Free Press.
Freud, S. (1940). An Outline of Psychoanalysis. London : Hogarth Press.
Kaplan. H.I. & Saock, B.J. (1989). Risk of suicide in depression and its implication for psychopharmacholOgiCal treatment. International Clinical Psychopharmacology, 77 (2), 71-9.
Lee, D.E. (1985). Alternative self destruction. Percept and Motor Skills. 61,
1065-1066.
Mintz, R.S. (1968). Psychotherapy of the suicidal patient. In H.L.P. Resnik (Ed), Suicidal Behaviours. Boston : Little Brown.
Norton, G.R., Rockrnan, G.E., Lusy, B. & Marion, T. (1993). Suicidc, chemical abuse, and panic attack : a preliminary report. Behavior Research and Therapy, 31(1), 37-40.
Shniedrnan, ES. (1987). Voices of Death. New York: Harper & Row.