نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روانشناسی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ، دانشگاه شهید چمران اهواز،اهواز،ایران

2 کارشناس روانشناسی بالینی

10.22055/psy.1994.16518

چکیده

به منظور بررسی رابطه متغیرهای پیش از اسارت، حین اسارت و پس از اسارت با شدت علائم PTSD دو تحقیق روی دو نمونه تصادفی از آزادگان شهر اهواز در سال های ۱۳۶۹ و ۱۳۷۲ با فاصله زمانی سه سال انجام گرفت. نمونه تحقیق اول متشکل از ۸۴ نفر و نمونه تحقیق دوم مرکب از ۷۲ نفر آزاده بود. در تحقیق اول دو هدف دنبال شد. از یک سو، تعیین ضرایب همبستگی ساده و چندگانه بین متغیرهای پیش از اسارت و حین اسارت با متغیر PTSD مورد نظر بود و از سوی دیگر مقایسه نیمرخ های روانی دارندگان شدت علائم بالا و پایین PTSD در میزان های آزمون MMPI. در تحقیق دوم علاوه بر دو هدف فوق، تعیین همبستگی های ساده و چندگانه مجموعه ای از متغیرهای پس از آزادی با PTSD نیز مورد توجه بود. در تحقیق اول از شش متغیر پیش از اسارت سه متغیر با شدت  علائم PTSD همبستگی معنی‌دار داشتند، در حالی که در تحقیق دوم از ۷ متغیر پیش از اسارت هیچ کدام با شدت علائم به PTSD همبستگی معنی دار نداشتند. از ۱۰ متغیره حین اسارت پنج متغیر در هر دو تحقیق با PTSD به گونه‌ای معنی دار هم بسته بودند. افزون بر آن، دو متغیر دیگر در تحقیق اول و یک متغیر متفاوت دیگر در تحقیق دوم با PTSD به صورت معنی دار هم بستگی داشتند. از ۱۲ متغیر پس از اسارت در تحقیق دوم تنها سه متغیر با PTSD همبستگی معنی دار نشان دادند. ضرایب همبستگی چندگانه متغیرهای پیش از اسارت، حین اسارت و ترکیب آنها در هر دو تحقیق با PTSD معنی دار بودند، و ترکیب سه مجموعه متغیر پیش از، حین و پس از اسارت در تحقیق دوم نیز با PTSD همبستگی چندگانه معنی دار داشتند. در هر دو تحقیق بر اساس تحلیل های اولیه آماری، نیمرخ های روانی گروه‌های دارای شدت علائم PTSD بالا و پایین در میزان های MMPI باهم تفاوت معنی دار داشتند، لیکن پس از کنترل اثر میزان‌های اعتبار L، F و K این تفاوت‌ها از بین رفت.

عنوان مقاله [English]

The relationship of precaptivity, captivity, and postcaptivity variables with posttraumatic stress disorder in Two samples of Ahvaz POWs.

نویسندگان [English]

  • H. Shokrkon 1
  • H. Afsardeir 2
  • Gh-R Khalili 2
  • T. Fazelinia 2
  • F. Arvinfar 2

1 Associate Professor, Department of Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

2 Expert in Clinical Psychology

چکیده [English]

Tool studies were conducted on two random samples of Ahvaz POWs to examine the relationship of some precaptivity, and postcaptivity variables with posttraumatic a stress disorder (PTSD). The first sample consisted of 84 and the second of 79 Ss. Two objectives were pursued in the first study. On the one hand, we were interested in determining the sample and multiple correlation coefficients of the precaptivity, and captivity variables with PTSD. On the other hand, we wanted to compare the mmpi psychological profiles of POWs with low and high PTSD. In the second study, in addition to the two previous objectives, we wanted to determine the simple and multiple correlations of the postcaptivity variables read PTSD.
In the first study, three of the precaptivity variables showed significant correlations with PTSD, while none of these variables in the second study exhibitted significant correlations. Of the 10 captivity variables,  five were significantly correlated with PTSD in both studies. Furthermore, two other different variables in the first study, and one variable in the second study, also showed significant correlations with PTSD. Of the twelve postcaptivity variables in the second study, only three showed significant correlations with PTSD. The three sets of postcaptivity, captivity, and poscaptivity variables, as well as their combinations, also showed significant multiple correlations with PTSD. The mmpi psychological profiles of POWs with high and low PTSD, where initially different, but eliminating the effects of L, K, and F validity scales vanished these differences completely.
 
 
 

اخوت، ولی اله (۱۳۵۳). پژوهشی در ارزش تشخیصی فرم کوتاه پرسشنامه شخصیتی مینه­سوتا، تازه­های روان‌پزشکی، شماره دوم، سال دوم.
پورهدایتی، مهتاب (۱۳۵۸). هنجاریابی و میزان­سازی فرم فارسی مینی­مالت روی نمونه­ای از دانشجویان ایرانی، پایان­نامه فوق لیسانس در روان­شناسی بالینی دانشگاه تهران.
خاچونی، کلاریس (۱۳۵۷). بررسی افتراقی میزان Sc فرم فارسی مینی­مالت، پایان­نامه تحصیلات فوق لیسانس روان­شناسی بالینی دانشگاه تهران.
 رحیمیان، حوریه (۱۳۵۷). بررسی ارزش تشخیصی میزان Pd فرم فارسی مینی­مالت، پایان­نامه تحصیلات فوق لیسانس مشاوره و راهنمایی مدرسه عالی پارس تهران.
 ناظمان، منیژه (۱۳۵۷). پژوهشی در روایی میزان دروغ­سنج فرم فارسی مینی­مالت، پایان­نامه تحصیلات فوق لیسانس روان­شناسی بالینی دانشگاه تهران. 
 
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (Third Edition Revised) DSM - III - R (1987). American Psychiatric Association, Washington, DC. 
Fairbank, J. A., Hansen, D. J. & b. A., Hansen, D. J. & Fitterling, J. M. (1991). Patterns of 10 coping across different stressor conditions among appraisal and coping across former prisoners of war with bers of war with and without posttraumatic stress disorder, Journal of Consulting & Clinical Psychology, Vol. 59(2), 274 – 281.
Festinger, L. (1957). A theory of cognitive dissonance. Evaston, H.: Row, Peterson.
Horowitz, M. & Wilner, N. (1980). Life events, stress and coping. In LW. Poon (Ed.). Aging in the 1980 S : Psychological Issues (Pp. 363-374). Washington, D. C.: American Psychological Association.)
Speed, n. Engdahl, B., Schwartz, J., & Eberly, R. (1989). Posttraumatic stress disorder as a conequence of the POW experience, The Journal of Nervous and Mental Disease, Vol. 177, NO.3 Pp. 147- 153.
Sutker, P. B., Bugg, F. & Allain, A. N. (1991). Psychometric predicition of PTSD among POW survivors, Psycological Assessment (Mar.) Vol. : 3(1), 105- 110. 
Ursano, R. J. (1985). vietnam era prisoners of war: Studies of U. S. Air Force prisoners of war. In A. S. Blank, J. A. Talbott (Eds.), the trauma of war: stress and recovery in vietnam veterans (Pp. 341-357). Washington, D. C. American Psychiatric Press.