دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، دی 1373 
اختلال هراس از مدرسه

صفحه 46-68

10.22055/psy.1994.16519

بهمن نجاریان؛ سودابه بساک نژاد