نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز،اهواز،ایران

2 دانشیار گروه روان شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز،اهواز،ایران

3 دبیر شورای تحقیقات اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان،اهواز،ایران

10.22055/psy.1994.16524

چکیده

-

عنوان مقاله [English]

-

نویسندگان [English]

  • H. Elhampoor 1
  • B. Najarian 2
  • M. Hadiam 3

1 Faculty member of Department of Educational Sciences, Shahid Chamran University, Ahvaz, Ahvaz, Iran

2 Associate Professor, Department of Psychology, Shahid Chamran University, Ahvaz, Ahvaz, Iran

3 Secretary of the Research Council of the General Department of Education of Khuzestan Province, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

-