نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز،اهواز،ایران

2 کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی

10.22055/psy.1995.16526

چکیده

در پژوهش حاضر اثر انتظارات معلمان بر ارزشیابی آنان از عملکرد درس علوم و پیش‌بینی آنان از موفقیت آینده دانش آموزان پایه دوم راهنمایی، در سال تحصیلی ۷۳-۷۲ در شهر اهواز مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه از یک امتحان تشریحی و یک امتحان چند گزینه‌ای به عنوان عملکرد استفاده شد. پیش‌بینی معلمان از موفقیت آینده دانش‌آموزان نیز به دست آمد.
بود که به گونه‌ای تصادفی انتخاب شده بودند. هر معلم اوراق امتحانی ۴۰ دانش آموز را که به صورت تصادفی به دو دسته تقسیم شده بود تصحیح کرد. اوراق امتحانی دانش آموزان معمولی معرفی شدند. نوع پژوهش آزمایشی میدانی بود و از طرح گروه گواه با پس آزمون تنها استفاده به عمل آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل واریانس عاملی ۲×۲×۲ متشکل از عامل جنسیت معلمان، عامل جنسیت دانش آموزان و عامل دانش آموزان باهوش و معمولی معرفی شده استفاده شد. جهت مقایسه میانگین های گروه های مختلف روش پیگیری توکی به کار رفت. یافته های به دست آمده فرضیه‌های این پژوهش را مورد تایید قرار داد. نتایج به طور کلی نشان داد که معلمان در ارزیابی اوراق امتحان تشریحی دانش آموزانی که با هوش تصور شدند، در مقایسه با دانش‌آموزانی که معمولی قلمداد گردیدند، سوگیری به عمل آوردند و به آنان نمره بالاتر دادند. لیکن این سو گیری در ارتباط با امتحان چندگزینه‌ای دیده نشد. موفقیت آینده دانش آموزانی که باهوش معرفی شده بودند نیز توسط معلمان و بالاتر پیش‌بینی گردید.
چکیده
این نوشتار پژوهشی را گزارش می دهد که به ساخت و اعتباریابی مقدماتی مقیاسی برای سنجش الگوی شخصیتی- رفتاری تیپ A به وسیله روش آماری تحلیل عوامل پرداخته است. ۱۴۹ دانشجوی دختر و ۱۷۹ دانشجوی پسر دانشگاه های شهید چمران و آزاد اسلامی اهواز در این تحقیق شرکت نمودند. در اولین گام تحقیق، بر اساس متون معتبر روانشناسی تعداد ۸۴ ماده برای سنجش ویژگی های شخصیتی-رفتاری تیپ A نوشته شد، که ۶۰ ماده آن در مراحل مختلف تحلیل های آماری داده ها حذف شد. تحلیل عوامل داده ها نشان داد که ۱۶ ماده روی عامل ۱ (TA1) و ۸ ماده روی عامل ۲ (TA2) قرار گرفته اند، و بدین ترتیب مقیاس ۲۴ ماده ای تیپ A موسوم به TAQ، ساخته شد. ضرایب پایایی همسانی درونی و بازآزمایی هر دو عامل TA1 و TA2 رضایت بخش و در سطح ۰/۰۰۱=p معنی دار بودند. برای ارزیابی اعتبار مقیاس TAQ از اجرای همزمان آن با پرسشنامه های MMPI، EPQ, TABQ و TAVS استفاده شد. نتایج تحلیل های آماری نشان داد که عامل TA1 بیشتر با جنبه‌های مرضی و مضر (مثل پرخاشگری، بی حوصلگی، اضطراب، افسردگی و عزت نفس پایین) در ارتباط است، در حالی که عامل TA2 عمدتا با جنبه های غیرمرضی (مثل گرایش به موفقیت و سختکوشی) الگوی رفتاری تیپ A مرتبط می باشد.

عنوان مقاله [English]

The effect of teacher expectations on the appraisal of academy performance of guidance school students

نویسندگان [English]

  • H. Shokrkon 1
  • M.A. Pirnia 2

1 -

2 -

چکیده [English]

This investigation intended to examine the effect of teacher expectations on their appraisals of the science performance and their predictions of the future sexes of male and female second-grade guidance school students in Ahvaz, in the academy year of 1993-94. Performance was measured by a free-response exam and a multiple-choice one, and future success by a likert-type scale. The sample consisted of 120 randomly selected guidance school teachers of the three districts of Ahvaz office of education. Each teacher corrected the exams of 40 students in two separate batches. While, in fact, the exams were divided randomly into two batches, the teachers very informed that one batch belonged to highly intelligent students 2, and the other to ordinary pupils. A three-way, 2×2×factorial ANOVA was used to analyze the relevant data. The three factors were teacher's sex, student's sex, and it's students intelligence in two levels. Turkey follow-up method was also employed to compare the means of various pairs of groups. The findings confirmed the hypotheses of this research. The results indicated that teachers give higher scores to students believed to be highly intelligent with regard to free-response exam but not multiple- choice ones. Teachers predictions of the future success of "highly intelligent" students were also higher.

شکر کن، حسین (۱۳۶۱). طرح­های پژوهشی آزمایشی و شبه آزمایشی در علوم اجتماعی دفتر همکاری حوزه و دانشگاه.
کدیور، پروین (۱۳۷۲). تأثیر انتظار معلم بر عملکرد تحصیلی دانش­آموزان. فصلنامة تعلیم و تربیت، سال نهم، شماره  1، بهار ۱۳۷۲، شماره مسلسل ۳۳.
Asch. S. E (1946). Forming impressions of personality. Journal of Abnormal and Social Psychology, 91: 258-90. 
Babad, E., Inbar, J., & Rosenthal, R. (1982). Pygmalion, Galatea, and the Golem: Investigations of biased and unbiased teachers. Journal of Educational Psychology, 74: 459-474. 
Bayton, J. A., McAlister, C. B. and Hamer, J (1956), Race-class stereotypes. Journal of Negro Education, (Winter 1950): 75-8. 
Cooper. J. Findley, M, & Good, T. (1992). Relations between student chievement and various indexes of teacher expectations. Journal of Educational Psychology, 74(4): 577-579
Dusek, J. (1975). Do teachers bias children's learning? Review of Educational Research, 45: 662-684.
Dvir, T., Eden. D., and Banjo, M. L. (1995). Self- fulfilling prophecy and gender: can women be Pygmalion and Galatea? Journal of  Applied Psychology, 80: 253-270. 
Eden, D. (1993 a). Interpersonal expectations in organizations. In P. D. Blanck (Ed.), Interpersonal expectations (Pp. 154-178) Cambridge, England: Cambridge University Press. 
Eden, D. (1993 b). Leadership and expectations: Pygmalion effects and other self-fulfilling prophecies in management. Leadership Quarterly, 3: 271-305. 
Festinger, L. (1957). A theory of cognitive dissonance. Stanford, CA: Stanford University Press. 
Jackson, P. W. (1968). Life in classrooms. New york: Holt, Rinehart & Winston. 
Jussim, L. (1986). Self-fulfilling prophecies: A theoretical and integrative review. Psychological Review, 93(4): 429-445. 
Rosenthal, R. (1984). Meta-analytic procedures for social research. Beverly Hills, CA: Sage. 
Rosenthal, R., & Jacobson. L, (1968). pygmalion in the classroom: teacher expectation and student intellectual development. New York: Holt, Rinehart & Winston. 
Ross, S. I., & Jackson, J. M. (1991) teacher's expectations for black males' and black females' academic achievement. Personality & Social Psychology Bulletin, 17(1): 78-82. 
Sutherland, A. & Goldschmid, M. (1974). Negative teacher expectation and IQ change in children with superior intellectual potential. Chilu Development. 45: 852-856