دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1374 
2. ساخت و اعتبار یابی مقدماتی مقیاسی برای سنجش تیپ شخصیتیA

صفحه 24-50

10.22055/psy.1995.16527

بهمن نجاریان؛ بهنام مکوندی؛ بهرام دباغ؛ سارا نیکفر


8. حدود دانش بشر

صفحه 147-161

10.22055/psy.1995.16533

محمد حسین کنجی(مترجم)؛ خسرو نشان