دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، دی 1374 
حدود دانش بشر

صفحه 147-161

10.22055/psy.1995.16533

محمد حسین کنجی(مترجم)؛ خسرو نشان