نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه روانشناسی دانشگاهشهید چمران اهواز،اهواز،ایران

2 مربی گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی اهواز،اهواز،ایران

3 کارشناس روانشناسی بالینی

4 کارشناس روان شناس بالینی

10.22055/psy.1995.16527

چکیده

این نوشتار پژوهشی را گزارش می دهد که به ساخت و اعتباریابی مقدماتی مقیاسی برای سنجش الگوی شخصیتی- رفتاری تیپ A به وسیله روش آماری تحلیل عوامل پرداخته است. ۱۴۹ دانشجوی دختر و ۱۷۹ دانشجوی پسر دانشگاه های شهید چمران و آزاد اسلامی اهواز در این تحقیق شرکت نمودند. در اولین گام تحقیق، بر اساس متون معتبر روانشناسی تعداد ۸۴ ماده برای سنجش ویژگی های شخصیتی-رفتاری تیپ A نوشته شد، که ۶۰ ماده آن در مراحل مختلف تحلیل های آماری داده ها حذف شد. تحلیل عوامل داده ها نشان داد که ۱۶ ماده روی عامل ۱ (TA1) و ۸ ماده روی عامل ۲ (TA2) قرار گرفته اند، و بدین ترتیب مقیاس ۲۴ ماده ای تیپ A موسوم به TAQ، ساخته شد. ضرایب پایایی همسانی درونی و بازآزمایی هر دو عامل TA1 و TA2 رضایت بخش و در سطح ۰/۰۰۱=p معنی دار بودند. برای ارزیابی اعتبار مقیاس TAQ از اجرای همزمان آن با پرسشنامه های MMPI، EPQ, TABQ و TAVS استفاده شد. نتایج تحلیل های آماری نشان داد که عامل TA1 بیشتر با جنبه‌های مرضی و مضر (مثل پرخاشگری، بی حوصلگی، اضطراب، افسردگی و عزت نفس پایین) در ارتباط است، در حالی که عامل TA2 عمدتا با جنبه های غیرمرضی (مثل گرایش به موفقیت و سختکوشی) الگوی رفتاری تیپ A مرتبط می باشد.

عنوان مقاله [English]

Construction and validation of a scale for the measurement of type a personality

نویسندگان [English]

  • B. Najaran 1
  • B. Macvandi 2
  • B. Dabbagh 3
  • S. Nikfar 4

1 Faculty member of Psychology Department, Shahid Chamran University, Ahvaz, Ahvaz, Iran

2 Instructor of Psychology, Islamic Azad University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

3 Expert in Clinical Psychology

4 Expert in Clinical Psychology

چکیده [English]

This paper reports a study aimed at constructing and validating a scale bifactor analysis for the measurement of personality and behavioral patterns of type A. 149 female and 179 mail undergraduate students at Ahvaz Islamic open University and Shahid chamran University took part in this study. In the first phase of the study, based upon the characteristics of type A reported in the literature, 84 items were
Written, 60 of which were later excluded after statistical analysis of the data. The results of factor analysis indicated a two-factor structure, with 16 and 8 items, loading, respectively, on factors 1 (TA1) and 2 (TA2), yielding a 24-item scale for type A labelled as type A questionnaire (or TAQ). The Cronbach Alpha and test-retest coefficients of both TA1 and TA2 subscales found to be statistically significant at p=.001. to access the validity of TAQ, four other questionnaires (i. e., MMPI, EPQ, TABQ, and TAVS) were also given to different groups of subjects. Data analysis after validity data strongly suggests that TA1 is mostly concerned with pathological or "taxi dimensions" of Type A (e. g. Aggression, impatience, anxiety, depression and low self-esteem). In contrast, TA2 seems to be entirely related to non-pathological  or "non-toxic" dimensions of type A (e.g., achievement orientation, striving for achievement, and hard-working).
 

اخوت، ولی­ا... و دانشمند، لقمان (۱۳۵۵). ارزشیابی شخصیت. تهران: دانشگاه تهران. 
براهنی، محمدنقی، اصغرزاده امین، شمالی و همکاران (۱۳۷۰). هنجاریابی پرسشنامه شخصیتیآیزنک ­(EPQ). مقاله ارائه شده در سمینار استرس، مرکز توان­بخشی تهران. 
ساراسون، ایروین و ساراسون، باربارا (۱۹۸۷). روان­شناسی مرضی. (چاپ پنجم). جلد اول ترجمه: بهمن نجاریان، محمدعلی اصغری مقدم و محسن دهقانی تهران: انتشارات رشد، ۱۳۷0.
Baum, A. and Singer, J. E. (1987). Handbook of psychology and health. London: Lawrence Erlbaum Associates. 
Bluen, S.D., Barling, J. and Burns, W. (1990). Predicting sale performance, job satisfaction, and depression by using the achievement strivings and impatient-irritability dimensions of Type A behavior. Journal of Applied Psychology, 75: 212 - 216. 
Burns, W. and Bluen, S. (1992). Assessing a multidimensional Type A behaviour scale. Personality and Individual Differences, 13(9): 977-986. 
Carson, R. C. and Butcher, J. N. (1992). Abnormal Psychology and Modern Life, 9th Ed. New York: Harper Collins Publishers. 
Dembroski, T. M. and Costa, P. T. (1987). Coronary prone behavior: Components of Type A pattern and hostility. Journal of Personality, 55(2): 213-214. 
Dembroski, T. D., MacDougall, J. M., Williams, R. B, et al. (1985). Components of Type A, hostility and aggression: Relationship to angiographic findings. Psychosomatic Medicine, 47(3): 219-233. 
Eysenck, H. S. and Eysenck, S. B. G. (1975). Manual for the Eysenck Personality Questionnaire. London: Hodler and Stoughton. 
Eysenck, H. J. and Eysenck, S. B. G. (1964). Manual for the Eysenck Personality Inventory. London: Hodler and Stoughton. 
Eysenck, H. J. and Fulker, D. (1983). The components of Type A behavior and its genetic determinants. Personality and Individual Differences, 4: 499-505. 
Friedman, H. S. and Booth - Kewley, S. (1987). Personality, Type A behavior and coronary heart disease: The role of emotional expression. Journal of Personality and Social Psychology, 53(4): 783-792. 
Friedman, M. and Rosenman, R. H. (1974). Type A Behavior and Your Heart. New York: Knopf. 
Friedman, M. and Rosenman, R. H. (1959). Association of specific at behaviour pattern with blood and cardiovascular ngs. Journal of the American Medical Association, 169: 1286-1296. 
Friedman, H. S., Hall, J. A. and Harris, M. J. (1985). Type A behavior, verbal expressive style, and health. Journal of Personality and Social Psychology, 48(5): 1299-1315. 
Furnham, A. (1989). The Type A behavior pattern and the perception of self. Personality and Individual Differences, 11(8): 841-851. 
Kobasa, S. C. (1979). Stressful life events, personality, and health: An inquiry into hardiness. Journal of Personality and Social Psychology, 37: 1-11. 
Kuiper, N. A. and Martin, R. A. (1989). Type A behavior: A social cognition motivational perspective. In Bower, G. H. (Ed.), The Psychology of Learning and Motivation: Advances in Research and Theory, 23: 311-341. New York: Academic Press. 
Lee, D. J. (1987). Measurement of the Type A behavior pattern by self-report questionnaire: Several perspectives on validity. Educational and Psychological Measurement, 47: 400-417. 
Martin, R. A., Kuiper, N. A. and Westra, H. A. (1989). Cognitive and affective components of the Type A behavior pattern. Personality and Individual Differences, 10: 771-784. 
Powell, T. J. and Enright, S. J. (1991). Anxiety and Stress Management. London: Routledge. 
Price, V. A. (1982). Type A behavior pattern: A model for research and practice. New York: Academic Press. 
Rosenman, R. H. (1989). Type A behavior: A personal overview. Journal of Social and Behavior and Personality, 5: 1- 24. 
Spence, J. T., Helmreich, R. L. and Pred, R. S. (1987). Impatient versus achievement strivings in the Type A pattern: differential effects on students' health and academic achievement. Journal of Applied Psychology, 72: 522-528. 
Spence, J. T., Pred, R. S., and Helmreich, R. L. (1989). Achievement striving, scholastic aptitude, and academic performance: A follow-up to "impatient versus achievement strivings in the Type A pattern". Journal of Applied Psychology, 74: 176-178. 
Strube, M. J., Berry, J. M., Goza, B., Fennimore, D. (1985). Type A behavior, age, and psychological well-being. Journal of personality and Social Psychology, 49: 203-218. 
Yuen, S. A. and Kuiper, N. A. (1991). Cognitive and affective components of the Type A hostility dimension. Personality and Individual Differences, 12: 173-182. 
Yuen, S. A. and Kuiper, N. A. (1992). Type A and self-evaluation: A social comparison perspective. Personality and Individual Differences, 13(5): 549-562.