نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز،اهواز،ایران

10.22055/psy.1995.16532

چکیده

نظریه کلاسیک آزمون سال هاست که به عنوان یک نظریه منسجم مورد استفاده متخصصان آزمون سازی قرار گرفته است. اگرچه هنوز بسیاری از آزمون‌های تربیتی و روانی بر اساس مفروضه های این نظریه ساخته می‌شوند، ولی در سال‌های اخیر روانسنجان به این نتیجه رسیده اند که نظریه کلاسیک که آزمون دیگر قادر به حل مسائل و مشکلاتی که بر سر راه ساختن این آزمون‌ها و مقیاسها وجود دارد نیست. سوالات اندازه گیری می شود فراهم نمی آورد. متخصصان آزمون سازی تلاش کرده‌اند محدودیت‌های این نظریه را روشن سازند و پایه های نظریه های جدیدی را در ساختن آزمودنهای روانی و تربیتی بنا نهند. در این مقاله ابتدا سعی شده است مختصر به مفاهیم اساسی نظریه کلاسیک آزمون در ساختن آزمون‌ها و مقیاسها اشاره گردد. آنگاه، مرور مختصری بر پایایی (reliability ) آزمون به عنوان یکی از مفاهیم زیربنایی نظریه کلاسیک خواهیم داشت، که ابتدا توسط اسپیرمن (Spearman) طی دو دهه اول قرن حاضر ارائه گردید. در پایان، مقاله به محدودیت‌های این نظریه خواهد پرداخت و آنها را از دیدگاه متخصصان روان سنجی مورد نقد و بررسی کامل قرار می دهد. روان سنجان جدید از خصیصه‌های مورد اندازه‌گیری فراهم آورند، به نظریه های جدیدتری برای ساختن آزمونهای روانی و تربیتی نیاز داریم.

عنوان مقاله [English]

The classical test theory and its limitalions

نویسنده [English]

  • H. Sepasi

Faculty member of Department of Educational Sciences, Shahid Chamran University, Ahvaz, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

The principle of the classical test theory (CCT) have long been used by test developers to construct educational and psychological tests and scales. In recent years, however, it has been found that the CTT is not capable of offering solution for certain problems that the test developer is facing with. For example, it is said that the CCT is unable to provide a clear indication of the relationship between test items and the examinee's ability that test items are to measure.
In other words, classical item analyses statistics don't provide information about how examinees at different ability levels on the trait have performed on the item. Having discovered the limitations of the CCT, psychometricians have tried to introduce new test theory.
This article will briefly discuss the basic assumptions of the CCT on which most of the educational and psychological tests and scales are built. Next the test reliability, one of the most powerful and they're lying concepts in the CCT, which was first introduced by the British psychologist, Spearman, in early 20th century, will be reviewed. Finally, the limitations of CCT will be pointed out and the common views of the critics regarding the shortcomings of the CCT will be discussed. Proponents of the new theory believe that any psychological and educational test or scale should provide a clear indication of the true estimation of what is intended to be measured. Therefore the need for new test theories has to be satisfied.

Anastasi, A. (1988). Psychology testing (6th ed.). New York: McGraw-Hill.
Baker, B. F. (1985). The basics of item response theory. Portsmouth, New Hampshire: Heineman. 
Bloom, S. B, (1978). Toward a theory of testing, measurement, evaluation, and assessment. Cseir Report # 10 UCB. 
Cronbach, L. J. (1969). Review of the theory of Achievement Test Issues. Psychometrika, 35: 509 - 511. 
Ebel, L. R. & Frisbie. A. D. (1991). Essentials of educational measurement. Englewood Cliffs, New York: Prentice Hall. 
Feldet, L. S. (1975). Estimation of the reliability of a test divided into two parts of unequal length. Psychometrika, 40: 557-561. 
Guilford, J. P. (1930). Psychometric methods (2nd ed.) New York: McGraw-Hill.
Guliksen, H. (1945). Theory of Mental Test. New York: John Wiley. 
Hambleton, K. R & Novick, M. R. (1973). Toward an integration of theory and methods for criterion testing and measurement. Journal of Educational Measurement, 11: 159-170. 
Hambelton, K. R. (1984). Item Response Theory. Boston: Kluwer Nijhof Publishing. 
Hoyt. E. J. (1941). Test reliability estimated by analysis of variance. Psychometrika­, 6: 153-160. 
Hulin. C. L, & Drasgow, D. E. (1982) Recovery of two and three parametric logistic item characteristic courses. Applied Psychology Measurement, 6: 153-160. 
Hulin, C. L. & Drasgow, D. E (1983). Item Response Theory. Homewood, Ill: Dow Jonse Boston. 
Levin. J. R. (1978). Correcting planning on experiment in the company of measurement errors. Applied Psychology Measurement. 2: 382-85. 
Lord, M. F. (1980). Application of Item Response Theory to practical testing problems. New Jersy: Larrence Association Publisher. 
Lord, M. F & Novick, M. R. (1968). Theories of Mental Test Scores. Reading, Massachusset: Addison-Wesley. 
Mehrens, A. W & Kaminiski, D. C. (1989). Methods of improving standardised test scores. Educational Measurement Issues & Practice, 8: 14-22. 
Mehrens, A. W & Lehman, J. C. (1984). Measurement and evaluation in education and psychology. New York: Rienhart & Winston, Inc. 
Magnuson, D. (1967). Test Theory. Boston: Addison – Wesley. 
Romberg, A. T. (1992). Mathematic Assessment and evaluation. New York: State University of New York. 
Spearman. C. (1907). Demonstration of formula for true measurement correlation. American Psychology, 18: 161-196. 
Spearman, C. (1913). Correlation of sum and differences. British Journal of Psychology, 5: 17-42. 
Stevens, S. S. (1946). On the theory of scales of measurement. New York: John Wiley. 
Torgerson. W. S. (1958). Theory of scores of measurement. Science, 103: 677-680. 
Weiss, J. D. (1981). Test theory and methods. Annual Review of Psychology, 32: 629-658.