نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشکده ی الاهیات دانشگاه شهید چمران اهواز،اهواز،ایران

2 عضو هیات علمی دانشکده الاهیات دانشگاه شهید چمران اهواز،اهواز،ایران

10.22055/psy.1995.16533

چکیده

-

عنوان مقاله [English]

-

نویسندگان [English]

  • M.H. Ganji 1
  • Kh. Neshan 2

1 Faculty member of the Faculty of Theology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

2 Faculty member of the Faculty of Theology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

-