نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز،اهواز،ایران

2 عضو هیات علمی گروه روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز،اهواز،ایران

10.22055/psy.1995.16534

چکیده

-

عنوان مقاله [English]

-

نویسندگان [English]

  • H. Elhampoor 1
  • B. NajariaN 2

1 Faculty member of Department of Educational Sciences, Shahid Chamran University, Ahvaz, Ahvaz, Iran

2 Faculty member of the Department of Psychology, Shahid Chamran University, Ahvaz, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

-