نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

عضو هیئت علمی گروه روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

10.22055/psy.1996.16585

چکیده

این تحقیق به منظور آزمون شش فرضیه مربوط به دقت و کارایی امتحان گزینش دانش آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی برای تحصیل در مقطع راهنمایی مراکز پرورش استعدادهای درخشان به مرحله اجرا درآمده است. از این رو به سوالات مطرح شده عبارتند از: آیا دانش آموزان پسر سال اول راهنمایی، موفق در امتحان ورودی مرکز استعدادهای درخشان نسبت به دانش آموزان ناموفق در همان امتحان از هوش بالاتری برخوردارند؟ و آیا در بین دانش آموزان ناموفق افراد یافت می شوند که از نظر هوشی در سطح دانش آموزان گزینه شده برای مرکز استعدادهای درخشان باشند؟ برای ارزیابی هوش آزمودنیها، از آزمون ماتریس های پیشرونده ریون (فرم استاندارد) و آزمون کتل (مقیاس ۲) استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان داد که بین نمره های هوش دانش آموزان پسر سال اول راهنمایی مدارس استعداد های درخشان و عادی تفاوت معنی داری وجود دارد. این یافته به سوال اول پاسخ مثبت می دهد ولی سوال دوم پاسخ مثبت دریافت نکرد، معنی که حداقل ۲درصد از دانش‌آموزان ناموفق، گوشی در حد دانش آموزان مرکز استعدادهای درخشان داشتند. فرضیه‌های دیگری در رابطه با وضعیت اجتماعی-اقتصادی، پیشرفت تحصیلی... مورد بررسی و تایید قرار گرفت.
 

عنوان مقاله [English]

Relationship between IQ and success in the entrance exam to the guidance schools for gifted boys in Ahvaz

نویسندگان [English]

  • M. Shaheni yeilagh
  • B. Nagareian

-

چکیده [English]

this research project examined a number of hypotheses regarding the the accuracy and efficacy of the entrance test specifically designed for  screening the boys willing to inter the guidance and schools for gifted children. The main hypothesis of this study was that those who passed the entrance exam passes a significantly higher IQ than those who fail. Raven's a standard progressive matrices test  and second form of cattell's intelligence test where administrated to the subject in order to assess their IQs. The findings of this study confirmed the main hypothesis, strongly supporting the general notion that students who passed the entrance exam do indeed have significantly higher IQs than those who don't. As a result, validity of the  intrance test is supported.
 

دادار، احمدرضا (۱۳۶۹). بررسی ارتباط بین نمرات ماتریس­های پیشرونده ریون و نمرات امتحانات کتبی دانش­آموزان دختر و پسر پایه­های سوم تا پنجم دبستان­های بهبهان. پایان­نامه دوره کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی.
شکرکن، حسین و حقیقی، جمال (۱۳۷۴). اعتباریابی و تعیین پایایی ماتریس­های پیشرونده ریون (فرم استاندارد). گزارش در دست تهیه است.
گراهام، فلیپ (۱۹۸۶). روان­پزشکی کودک، ترجمه نامداری، کورش (۱۳۷۲)، انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان.
هالاهان، دانیل پی. و کافمن، جیمزام. (۱۹۸۶). کودکان استثنایی، ترجمه جوادیان، مجتبی (۱۳۷۱)، انتشارات آستان قدس رضوی: مشهد.
 
Greenlaw, M. J. & Mcintosh, M. E. (1986). Literature for use with gifted children. Childhood Education, Vol. 62(4), 281-286.
Kalat, Ganes W.(1990). Introduction to psychology. Fourth Edition, Wadsworth Publishing Company: Belmont.
Marland S. P. (1971). Education of the gifted and talented. 2 Vols Washington: U. S. Government Printing Office.
Martinson, Ruth A. (1974). The Identification of the gifted and talented. Office of the Ventura County Superintendent of Schools, Ventura California.
Pleiss, Mary K. & Feldhusen, John F. (1995). Mentors, role models, and heros in the lives of gifted children. Educational Psychologist, 30(3), 159-169.
Slavin, Robert E.(1991). Educational Psychology. Prentice-Hall International Editions: NY.
Van Tassel-Baska, Joyce, Feldhusen, John F., Johnson, Dana T., Seeley Kenneth & Silverman, Linda Kreger (1994). Comprehensive curriculum for gifted learners. Second Edition, Allyn & Bacon: Boston.