دوره 31 (1403)
دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
بررسی رابطه هماهنگی بین مولفه های خودپنداشت و افسردگی در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز

مهناز مهرابی زاده هنرمند

دوره 3، شماره 1 ، تیر 1375، صفحه 1-13

https://doi.org/10.22055/psy.1996.16549

چکیده
  این پژوهش به بررسی رابطه هماهنگی بین مولفه‌های خودپنداشت (خود کنونی و خود آرمانی) و افسردگی پرداخته است. فرض کلی بر این است که بین هماهنگی خود کنونی و خود آرمانی از یک سو و افسردگی از سوی دیگر رابطه منفی وجود دارد.  طور تصادفی انتخاب شده بودند شرکت داشتند. نتایج تحلیل آماری نشان داد که اولاً در حالت بهنجار، بین خود کنونی و خود آرمانی ...  بیشتر

نقش مدیریت آموزشی تخصصی در اثر بخشی نظام آموزش و پرورش

محمدعلی نائلی

دوره 3، شماره 1 ، تیر 1375، صفحه 14-33

https://doi.org/10.22055/psy.1996.16583

چکیده
  در مطالعه و تحلیل عملکرد نظام آموزشی کشور، شاهد گستردگی کوششهای مسئولان هستیم. با وجود این، آنچه که از متون مندرج در نشریات تخصصی تعلیم و تربیت استنباط می شود و داده هایی که آمارهای رسمی یا غیررسمی آموزش و پرورش کشور در اختیار قرار می‌دهد، حاکی از آن است که موفقیت‌های کمی نظام آموزش و پرورش، با بعد کیفی آن متناسب نبوده است. اینکه مشکل، ...  بیشتر

انتخاب فرمت مناسب برای فهرست نویسی کامپیوتری انتشارات ایرانی

مرتضی کوکبی

دوره 3، شماره 1 ، تیر 1375، صفحه 34-49

https://doi.org/10.22055/psy.1996.16584

چکیده
  مارک، فرمتی است که امکان خوانده شدن و پردازش رکوردهای کتابشناختی به وسیله کامپیوتر را فراهم می سازد و به این دلیل اکنون متداول ترین ابزاری است که به مدت بیش از ربع قرن در امر تبادل اطلاعات کتابشناختی به کار می رود. از آغاز پیدایش مارک در اواخر دهه ۱۹۶۰تاکنون، فرمت های متفاوتی از مارک به وجود آمده‌اند. دلیل این امر، شرایط کتابشناختی ...  بیشتر

ارتباط بین هوش و موفقیت در امتحان ورودی استعداد های درخشان دانش آموزان پسر سال اول راهنمایی شهرستان اهواز

منیژه شهینی ییلاق؛ بهمن نجاریان

دوره 3، شماره 1 ، تیر 1375، صفحه 50-64

https://doi.org/10.22055/psy.1996.16585

چکیده
  این تحقیق به منظور آزمون شش فرضیه مربوط به دقت و کارایی امتحان گزینش دانش آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی برای تحصیل در مقطع راهنمایی مراکز پرورش استعدادهای درخشان به مرحله اجرا درآمده است. از این رو به سوالات مطرح شده عبارتند از: آیا دانش آموزان پسر سال اول راهنمایی، موفق در امتحان ورودی مرکز استعدادهای درخشان نسبت به دانش آموزان ناموفق ...  بیشتر

کاربرد زبان مادری در کلاس زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم

بهمن نجاریان؛ زهره گونی بند شوشتری ( مترجم )

دوره 3، شماره 1 ، تیر 1375، صفحه 84-102

https://doi.org/10.22055/psy.1996.16586

چکیده
  نویسندگان مقاله کوشیده اند کاربرد زبان مادری را در آموزش زبان دوم و خارجی بررسی و ارزیابی کنند. پیشینه موضوع از دو دیدگاه مورد بررسی واقع شده است: نخست با توجه به جایگاهی که رویکردهای مختلف آموزش و یادگیری زبان دوم یا بیگانه برای استفاده از زبان مادری متعلمان قائل شده اند؛ و دوم بدون توجه به جایگاه زبان مادری در رویکردهای آموزشی مختلف. ...  بیشتر