نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه روان شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز،اهواز،ایران

2 عضو هیئت علمی گروه زبان انگلیسی دانشگاه شهید چمران اهواز،اهواز،ایران

10.22055/psy.1996.16586

چکیده

نویسندگان مقاله کوشیده اند کاربرد زبان مادری را در آموزش زبان دوم و خارجی بررسی و ارزیابی کنند. پیشینه موضوع از دو دیدگاه مورد بررسی واقع شده است: نخست با توجه به جایگاهی که رویکردهای مختلف آموزش و یادگیری زبان دوم یا بیگانه برای استفاده از زبان مادری متعلمان قائل شده اند؛ و دوم بدون توجه به جایگاه زبان مادری در رویکردهای آموزشی مختلف. نویسندگان مقاله در تحقیقی میدانی، نظر معلمان، راهنمایان تعلیماتی و دانش‌آموزان را درباره استفاده از زبان مادری در آموزش زبان دوم (انگلیسی) و نیز موقعیت ها و مقاصدی که زبان مادری در ارتباط با آنها به کار گرفته می شود استفسار کرده‌اند. علاوه بر این اطلاعات ایران نیز بر پایه مشاهدات کلاس‌های درس گردآوری کرده اند. پس از ارائه یافته های تحقیق در متن مقاله، توصیه هایی برای کاربرد منظم و سودمند زبان مادری در کلاس های آموزش زبان دوم یا بیگانه در نظام آموزشی رسمی به عمل خواهد آمد.

عنوان مقاله [English]

-

نویسندگان [English]

  • B. Najarian 1
  • Z. Goni band ShushtarI 2

1 Faculty member of Psychology Department, Shahid Chamran University, Ahvaz, Ahvaz, Iran

2 Faculty member of English Language Department, Shahid Chamran University, Ahvaz, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

-