نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه مدیریت بازرگانی و مدیریت IT، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

انسان‌ها به واسطه کار معنای وجودی خویش را می‌یابند و از این جهت کار می‌تواند بنیان و کانون زندگی بشر قلمداد شود. از این رو، هدف پژوهش حاضر بررسی این موضوع بود که چگونه شخصیت پویا و معنویت فردی و سازمانی پرستاران می‌تواند سبب بهبود ادراک معناداری کار و تعلق شغلی حاصل از آن شود. طرح این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش مشتمل بر کلیه پرستاران شاغل در دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال 1398 می‌باشد که از بین آنها 270 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب گردید. از پرسشنامه‌های معنویت فردی و سازمانی، شخصیت پویا، معناداری کار و تعلق شغلی برای گردآوردی داده استفاده شد. پس از اطمینان از پایایی و روایی ابزار پژوهش، تحلیل داده‌ها با نرم‌افزار Lisrel 8.8 و با رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری انجام گرفت. یافته‌ها حاکی از آن بود که هر چند معنویت فردی، تجارب پرستاران را از معناداری کارشان افزایش نمی‌دهد؛ اما این سازه همراه با متغیرهای معنویت سازمانی و شخصیت پویا می‌توانند به عنوان پیشایندهای تعلق شغلی مد نظر قرار گیرند. در نهایت، شواهد حاکی از تأیید نقش میانجی‌گری نسبی معناداری کار در ارتباط بین این سازه‌های سه گانه با تعلق شغلی در جامعه مورد مطالعه بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Survey the Relationship between Proactive Personality and Personal and Organizational Spirituality with Job Engagement: Mediating Role of Meaning of Work

نویسنده [English]

  • Iman hakimi

Assistant Professor, Faculty of Business Management & IT Management, Payame Noor University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Humans can find personal significance through work, and so work can be considered as the foundation and center of human life. Therefore, the purpose of the present study was to investigate how the proactive personality and personal and organizational spirituality of nurses can improve the perception of meaningful work and job engagement. The method of this research was descriptive-correlational type. The statistical population of the study consisted of all nurses working in Rafsanjan University of Medical Sciences in 2019, which 270 of them were selected by cluster random sampling. Questionnaires of individual and organizational spirituality, proactive personality, meaning of work and job engagement were used to collect data. After confirming reliability and validity of research tool, data were analyzed using Lisrel 8.8 software and by structural equation modeling approach. Findings indicate that although individual spirituality does not enhance nurses' experiences of meaningful work, this construct, together with variables of organizational spirituality and proactive personality, can be considered as antecedents of job engagement. Finally, the evidence confirms the relative mediating role of meaning of work in the relationship between these three constructs with job engagement in the study population.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Personal spirituality
  • Organizational spirituality
  • Meaning of Work
  • Job Engagement
Abbaspour, J., Abbaspour, H., & Shahbazi, S. (2017). Investigating the impact of organizational spirituality and its dimensions on staff loyalty. Human Resources Studies, 6(26), 87-110. [Persian]
Akgunduz, Y., Adan Gök, Ö., & Alkan, C. (2019). The effects of rewards and proactive personality on turnover intentions and meaning of work in hotel businesses. Tourism and Hospitality Research, 20(2), 1-14.
Akgunduz, Y., Alkan, C., & Gök, Ö. A. (2018). Perceived organizational support, employee creativity and proactive personality: The mediating effect of meaning of work. Journal of Hospitality and Tourism Management, 34, 105-114.
Albrecht, S. L. (2013). Work engagement and the positive power of meaningful work. In A. B. Bakker (Ed.), Advances in positive organizational psychology: 1. Advances in positive organizational psychology (237–260). Emerald Group Publishing.
Allan, B. A., Dexter, C., Kinsey, R., & Parker, S. (2018). Meaningful work and mental health: Job satisfaction as a moderator. Journal of Mental Health, 27(1), 38-44.
Arnoux-Nicolas, C., Sovet, L., Lhotellier, L., Di Fabio, A., & Bernaud, J. L. (2016). Perceived work conditions and turnover intentions: The mediating role of meaning of work. Frontiers in Psychology, 7, 1-9.
Bakker, A. B., Tims, M., & Derks, D. (2012). Proactive personality and job performance: The role of job crafting and work engagement. HumanRelations, 65(10), 1359-1378.
Beryaji, M., Naami, A., & Hashemi, S. E. (2016). Investigating some antecedents and consequences of job engagement in the employees of Maroon Oil and Gas Exploitation Company. Journal of Psychological Achievements, 4(23), 137-154. [Persian]
Caniëls, M. C., Semeijn, J. H., & Renders, I. H. (2018). Mind the mindset! The interaction of proactive personality, transformational leadership and growth mindset for engagement at work. Career DevelopmentInternational, 23(1), 48-66.
De Campos, R. J., Lucchetti, G., Lucchetti, A., Da Rocha Ribeiro, T., Chebli, L., Malaguti, C., & Chebli, J. (2019). The impact of spirituality and religiosity on mental health and quality of life of patients with active Crohn’s Disease. Journal of Religion and Health, 59(3), 1273-1286.
Estabrooks, C., Midodzi, W., Cummings, G., Ricker, K., & Giovannetti, P. (2005). The impact of hospital nursing characteristics on 30-day mortality. Nursing Research, 54(2), 74-84.
Feizabadi, Z., & Mirhashimi, M. (2011). Predicting job engagement based on personality characteristics in Tehran public & private bank employees. Journal of Knowledge and Research in Applied Psychology, 12(4), 51-60. [Persian]
Fry, L. (2003). Toward a theory of spiritual leadership. LeadershipQuarterly, 14(6), 693-727.
Garg, N. (2014). Employee engagement and individual differences: A study in Indian context. Management Studies and Economic Systems, 54, 1-10.
Garg, N. (2017). Workplace spirituality and organizational performance in Indian context: Mediating effect of organizational commitment, work motivation and employee engagement. South Asian Journal of Human Resources Management, 4(2), 191-211.
Geh, E. (2014). Organizational spiritual leadership of worlds “made” and “found” An experiential learning model for “feel”. Leadership & Organization Development Journal, 35(2), 137-151.
Geldenhuys, M., Laba, K., & Venter, C. M. (2014). Meaningful work, work engagement and organisational commitment. SA Journal of Industrial Psychology, 40(1), 01-10.
Ghadi, M., Fernando, M., & Caputi, P. (2013). Transformational leadership and work engagement: the mediating effect of meaning in work.Leadership & Organization Development Journal, 34(6), 532-550.
Ghislieri, C., Cortese, C., Molino, M., & Gatti, P. (2019). The relationships of meaningful work and narcissistic leadership with nurses' job satisfaction. Journal of Nursing Management, 27(8),1691-1699.
Golestanipour, M., Hashemi, S. E., Bashlideh, K., Naami, A., & Arshadi, K. (2016). Designing and testing a model of the antecedents and consequences of organizational spirituality in the employees of Iran National Steel Industrial Group. Journal of Psychological Achievements, 4(23), 21-50. [Persian]
Han, Y., Wang, M., & Dong, L. (2014). Role conflict and the buffering effect of proactive personality among middle managers. Social Behavior and Personality: An International Journal, 42(3), 473-486.
Haynie, J. J., Flynn, C. B., & Mauldin, S. (2017). Proactive personality, core self-evaluations, and engagement: The role of negative emotions. Management Decision, 55(2), 450-463.
Horng, J. S., Tsai, C. Y., Yang, T. C., & Liu, C. H. (2016). Exploring the relationship between proactive personality, work environment and employee creativity among tourism and hospitality employees. International Journal of Hospitality Management, 54, 25-34.
Ingusci, E., Manuti, A., & Callea, A. (2016). Employability as mediator in the relationship between the meaning of working and job search behaviours during unemployment. Electronic Journal of Applied StatisticalAnalysis, 9(1), 1-16.
Johnson, G. (2004). Otherwise engaged. Training, 41(10), 4-12.
Jung, H. S., & Yoon, H. H. (2016). What does work meaning to hospitality employees? The effects of meaningful work on employees’ organizational commitment: The mediating role of job engagement. International Journal of Hospitality Management, 53, 59-68.
Karakas, F. (2010). Spirituality and performance in organizations: A literature review. Journal of Business Ethics, 94(1), 89-106.
Khademi, M., Mohammadi, E., & Vanaki, Z. (2013). Resources for nurturing human approaches in nurses: A qualitative study. Urmia School of Nursing and Midwifery, 10(5), 630-639. [Persian]
Davari, A., & Rezazadeh, A. (2013), Structural Equations Modeling with PLS Software. Jahad Daneshgahi Press, Tehran. [Persian]
Kolodinsky, R. W., Giacalone, R. A., & Jurkiewicz, C. L. (2008). Workplace values and outcomes: Exploring personal, organizational, and interactive workplace spirituality. Journal of Business Ethics, 81(2), 465-480.
Krishnakumar, S., & Neck, C. P. (2002). The “what”, “why” and “how” of spirituality in the workplace. Journal of Managerial Psychology, 17(3), 153-164.
Li, L., & Mao, S. (2014). Moderating effects of proactive personality on factors influencing work engagement based on the job demands-resources model. Social Behavior and Personality, 42(1), 7-15.
Lu, C., Wang, H., Lu, J., Du, D., & Bakker, A. (2014). Does work engagement increase person–job fit? The role of job crafting and job insecurity. Vocational Behavior, 84, 142-152.
May, D. R., Gilson, R. L., & Harter, L. M. (2004). The psychological conditions of meaningfulness, safety and availability and the engagement of the human spirit at work. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 77(1), 11-37.
Milliman, J., Czaplewski, A. J., & Ferguson, J. (2003). Workplace spirituality and employee work attitudes: An exploratory empirical assessment. Organizational Change Management, 16(4), 426-447.
Mohajeran, B., Rajabi, M., & Hamzeh Robati, M. (2014). Investigating the relationship between personality traits and religious orientation and job involvment. Ethics Quarterly, 4(14), 71-91. [Persian]
Osman-Gani, A. M., Hashim, J., & Ismail, Y. (2013). Establishing linkages between religiosity and spirituality on employee performance. Employee Relations, 35(4), 360-376.
Pawar, B. S. (2009). Individual spirituality, workplace spirituality and work attitudes: an empirical test of direct and interaction effects. Leadership & Organization Development Journal, 30(8), 759-777.
Pawar, B. S. (2017). The relationship of individual spirituality and organizational spirituality with meaning and community at work: An empirical examination of direct and moderating effect models. Leadership & Organization Development Journal, 38(7), 986-1003.
Pfeffer, J. (2010). Business and the spirit: Management practices that sustain values. In Handbook of workplace spirituality and organizational performance (43-59). Routledge.
Saks, A. M. (2011). Workplace spirituality and employee engagement. Journal of Management, Spirituality andReligion, 8(4), 317-340.
Schaufeli, W. B., & Bakker, A. B. (2004). Job demands, job resources, and their relationship with burnout and engagement: A multi‐sample study. The International Journal of Industrial, Occupational and Organizational Psychology andBehavior, 25(3), 293-315.
Sears, G. J., Shen, W., & Zhang, H. (2018). When and why are proactive employees more creative? Investigations of relational and motivational mechanisms and contextual contingencies in the east and west. Applied Social Psychology, 48(11), 593-607.
Shahmohammadi, A., Ardalan, M., Zandi, K., Seifpanahi, H., & Feizi, K. (2016). Relationship between spiritual leadership and job involvement in staff of Kurdestan University. Human Resources Studies, 5(17), 135-156. [Persian]
Shinde, U., & Fleck, E. (2015). What spirituality can bring to leaders and managers: Enabling creativity, empathy and a stress free workplace? Organizational Psychology, 15(1), 101-110.
Singh, J., & Chopra, V. G. (2018). Workplace spirituality, grit and work engagement. Asia-Pacific Journal of Management Research and Innovation, 14(1-2), 50-59.
Steger, M. F., Dik, B. J., & Duffy, R. D. (2012). Measuring meaningful work: The work and meaning inventory (WAMI). Journal of Career Assessment, 20(3), 322-337.
Sudani, M., Mostafavi Rad, F., & Chinawah, M. (2015). The simple and multiple relationship between personal and organizational variables with job engagement of nurses. Nursing Management, 4(3), 42-53. [Persian]
Sun, J., Lee, J., & Sohn, Y. (2019). Work context & turnover intention in social enterprises: mediating role of meaning of work. Managerial Psychology, 34(1), 46-60.
Tong, L. (2018). Relationship between meaningful work & job performance in nurses. International Journal of Nursing Practice, 24(2), 1-6.
Underwood, L. (2006). Ordinary spiritual experience: Qualitative research, interpretive guidelines, and population distribution for the Daily Spiritual Experience. Archive for the Psychology ofReligion, 28(1), 181-218.
Van den Heuvel, M., Demerouti, E., Bakker, A. B., & Schaufeli, W. B. (2010). Personal resources and work engagement in the face of change. Contemporary Occupational Health Psychology: Global Perspectives on Research and Practice, 1, 124-150.
Weitz, E., Vardi, Y. & Setter, O. (2012). Spirituality and organizational behavior. Management, Spirituality and Religion, 9(3), 255-281.
Wingerden, J., & Stoep, J. (2018). The motivational potential of meaningful work: Relationships with strengths use, work engagement, and performance. PloS One, 13(6), 1-11.
Woo, S. E., & Allen, D. G. (2014). Toward an inductive theory of stayers and seekers in the organization. Journal of Business and Psychology, 29(4), 683-703.
Xanthopoulou, D., Bakker, A. B., Demerouti, E., & Schaufeli, W. B. (2009). Reciprocal relationships between job resources, personal resources, and work engagement. Journal of Vocational Behavior, 74(3), 235-244.
Yaseminejad, P., Golmohammadian, M., & Yousefi, N. (2011). Relationship between spiritual health with job involvement in faculty members. Occupational and Organizational Counseling, 3(8), 110-125. [Persian]
Yeoman, R. (2014). Conceptualising meaningful work as a fundamental human need. Journal of Business Ethics, 125(2), 235-251.
Yoon, E., Chang, C. C. T., Clawson, A., Knoll, M., Aydin, F., Barsigian, L., & Hughes, K. (2015). Religiousness, spirituality, and eudaimonic and hedonic well-being. Counselling Psychology Quarterly, 28(2), 132-149.