نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تربیت معلم.ایران

10.22055/psy.2003.17664

چکیده

   پژوهش‌ حاضر با هدف‌ بررسی‌ نقش‌ باورهای‌ خودکارآمدی‌، خودگردانی‌ و هوش‌ در پیشرفت‌ درسی‌ دانش‌آموزان‌ انجام‌ شده‌ است‌. نمونه‌ای‌ مشتمل‌ بر 60 کلاس‌ از دانش‌آموزان‌ دختر و پسر از میان‌ کلاسهای‌ پایه‌ اول‌ دبیرستانهای‌ تهران‌ به‌ شیوه نمونه‌گیری‌ تصادفی‌ خوشه‌ای‌ چندمرحله‌ای‌ انتخاب‌ شد تا در این‌ پژوهش‌ شرکت‌ کنند و به‌ پرسشنامه‌ها جواب‌ دهند. یادگیری‌ خودگردان‌ (SRL)، در این‌ پژوهش‌ بر اهمیت‌ ابعاد به‌ هم‌ تنیده راهبردهای‌ شناختی‌، فراشناختی‌ و انگیزشی‌ که‌ یادگیرندگان‌ در یادگیری‌ از آن‌ استفاده‌ می‌کنند، تأکید دارد. تحلیل‌ داده‌ها نشان‌ داد که‌ متغیرهای‌ پیش‌ بین‌ در این‌ تحقیق‌ یعنی‌ هوش‌، خودگردانی‌ و باورهای‌ خودکارآمدی‌ به‌ ترتیب‌، هر یک‌ نقشی‌ در پیش‌ بینی‌ پیشرفت‌ درسی‌ دانش‌آموزان‌ پسر و دختر دارند. این‌ تحلیل‌ به‌ طور جداگانه‌ برای‌ هر یک‌ از دو گروه‌ دانش‌آموزان‌ دختر و پسر انجام‌ گرفته‌ و نقش‌ متغیرهای‌ پیش‌بین‌ در متغیر ملاک‌ مشخص‌ شده‌ است‌.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Self-efficacy Beliefs, Self- regulation and Intelligence in Schlool Performance among Secondary School First Grade Students

نویسنده [English]

  • Parvin Kadivar

Member of the academic staff of the Faculty of Educational Sciences and Psychology, Tarbiat Moalem University, Iran

چکیده [English]

This research was conducted to examine the role of self-efficacy, self-regulation and intelligence in school achievement of first grade high school students.• A total of 60 classes of male and female first graders were randomly selected from the sec schools in Tehran to participate in the study. Self-regulated learning in this study stress the importance of integrated components of the motivational as well as cognitive strategies (various cognitive and metacognitive strategies) that student use to control their learning. Analysis of the data shows that intelligence, self-efficacy beliefs and self regulation variables made independent contributions toward prediction of school achievement. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • self-efficacy beliefs
  • self-regulation
  • Intelligence
  • school achievement
پروین‌، لارنس‌ (2001). روانشناسی‌ شخصیت‌: نظریه‌ و تحقیق‌. محمدجعفر جوادی‌ و پروین‌ کدیور (1381). تهران‌. نشر آییژ.
دارابی‌، جعفر (1378). هنجاریابی‌ مقیاس‌ انگیزش‌ پیشرفت‌ هلمریچ‌ برای‌ دانش‌آموزان‌ دوره متوسطه‌ استان‌ مازندران‌. پژوهشکده‌ تعلیم‌ و تربیت‌.
صفاریان‌ طوسی‌، محمدرضا (1375). بررسی‌ رابطه‌ بین‌ راهبردهای‌ یادگیری‌ خودتنظیمی‌ و عملکرد تحصیلی‌ دانش‌آموزان‌ پسر سال‌ سوم‌ راهنمایی‌ شهرستان‌ مشهد، پایان‌ نامه کارشناسی‌ ارشد، دانشگاه‌ تربیت‌ معلم‌.
محمودی‌، زهرا (1377). بررسی‌ رابطه خودپنداره‌، یادگیری‌ خودتنظیم‌ و پیشرفت‌ تحصیلی‌ در دانش‌آموزان‌ دختر دوم‌ راهنمایی‌ شهرستان‌ شهریار در سال‌ تحصیلی‌ 76-75. پایان‌ نامه کارشناسی‌ ارشد. دانشگاه‌ تربیت‌ معلم‌.
ملاقنبری‌، علیرضا (1380). بررسی‌ رابطه هسته کنترل‌ با یادگیری‌ خود-تنظیم‌ و پیشرفت‌ تحصیلی‌ در پذیرفته‌ شدگان‌ کنکور سراسری‌ 1379 دانشگاه‌ کاشان‌. پایان‌ نامه کارشناسی‌ ارشد دانشگاه‌ شیراز.
Alexander, J.M., Carr, M. & Schwanentlugel, P.J. (1995). Development of metacognition in gifted children: Directions for future research, Development Review, 15, 1-37.
Ames, C. & Archer, J. (1988). Achievement goals in the classroom: Students’ learning strategies and motivationi process. Journal of Educational psychology, 80, 3, 260-267.
Bandura, A. (1982). Self-efficacy mechanism in human agency. Ainerkan Psychologist, 37 (2), 122-147.
Bandura. A. (1986). Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. Englewood Cliffs, JH: Prentice-Hall.
Butler, D. & Winne, P. (1995). Feedback and self-regulated learning: A theoretical synthesis. Review of Educational Research, 65, 245-281.
Deci, EL. & Richard, M. Ryan (1996). Need satisfaction and the self- regulation of learning. Learning & Individual Differences, Vol. 8, issues 3.
Doughas H.J. Berthelot, J. Saia, and E. Crowley (2000). Teachers’ coaching of learning and its relation to student’s strategic Learning. Journal of Educational psychology, Vol. 92. No. 2.
Jacobson, R. (1998). Teachers improving learning, using metacognition with self-monitoring learning strategies, Education, Vol. 118, issue 4.
Lepper, Mark R. (1998). Motivational considerations in the study of instruction. cognition and Instruction 5(4). 289-309.
Malpass. J.R. & O’Neil, Harold. & Hocevar. (1999). Self-regulation, goal oricntation, self-efficaey, worry and high-stakes math acheivement for mathematically gifted high school students. Roeper Review, 21, 281 -289.
Nezami, Ellie, Raif schwarzer & Matthias, Jerusalem (1996). http:/!userpage. Fu-Berlin. De.
Pajares, F. & Valiante, G. (1997). Influence of self-efficacy on elementary students writing. Journal of Educational Research, 90(6), 353-360.
Peterson, C. (1996). Self-regulated learning and academic achievment of senior biology students. Teacher Journal; Jun 96. Vol. 42. Issue 2.
Pintrich, P.R., & De Groot, E.V. (1990). Motivational and self-regulated components of academic performance. Journal of Educational Psyciwlogy,
82, 33-40.
Schunk, D.H. (1989). Self-efficacy and achievement behaviors. Educational Psychology Review, 1(3), 173-207.
Schunk, D.H. (1981). Modeling and attributional effects on children’s achievement: A self.efficacy analysis. Journal of Educationi Psychology, 73,
93-105.
Shell, D.F., Bruning, R.H., Murphy, CC. (1989). Self-efficacy and outcome expectancy mechanisms in reading and writing achievement. Journal of Educational Psychology, 81(1), 91-100.