نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ، دانشگاه علامه طباطبایی،تهران، ایران

2 دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ، دانشگاه خوارزمی،تهران، ایران

3 دانشکده روانشناسی، دانشگاه آزاد خراسان شمالی، بجنورد

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی درمان شناختی‌- رفتاری هیجان‌مدار با شناخت درمانی مبتنی بر ذهن­آگاهی بر تصویر بدنی و نظم‌جویی شناختی هیجان در دختران نوجوان خواهان جراحی زیبایی انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق را کلیه دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه دوم پایه یازدهم و دوازدهم مدارس دولتی منطقه یک شهر تهران در سال تحصیلی 97- 1398 تشکیل دادند. در یک طرح نیمه­آزمایشی از این جامعه، با استفاده از نمونه‌گیری چندمرحله­ای دو دبیرستان انتخاب شدند؛ 45 نفر واجد شرایط ورود به پژوهش (انجام اقدامات اولیه پیش از جراحی) بودند که از این جامعه، 30 دانش‌آموز به‌صورت تصادفی انتخاب و در دو گروه آزمایش و یک گروه گواه همتاسازی شدند. ابزار گردآوری داده‌ها دو پرسشنامه روابط چند‌بعدی خود- بدن (MBSRQ) و پرسشنامه نظم‌جویی شناختی هیجان (CERQ) می‌باشد. برای گروه‌های آزمایش 8 جلسه 120 دقیقه‌ای هفتگی در نظر گرفته شد. در‌نهایت پس از گذشت یکماه از پایان درمان پیگیری انجام گردید. داده‌ها با استفاده از تحلیل کوواریانس چندمتغیری تحلیل شدند. نتایج نشان داد هر دو درمان شناختی- رفتاری هیجان‌مدار و درمان مبتنی بر ذهن‌آگاهی در بهبود تصویر بدن و نظم‌جویی شناختی هیجان دختران نوجوان خواهان جراحی زیبایی اثربخش بو‌ده است (05/0p<)‌. اما بین اثربخشی این دو شیوه درمان بر متغیرهای مذکورتفاوت معنی‌داری وجود ندارد (05/0p>). براساس یافته‌ها می‌توان گفت بکارگیری هر دو رویکرد درمانی بر بهبود تصویر بدن و تنظیم شناختی هیجان اثرگذار است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparing effectiveness of emotion-focused cognitive-behavioral therapy and mindfulness based cognitive therapy on body image and cognitive emotion regulation in adolescent girls interested in cosmetic surgery

نویسندگان [English]

  • Abdollah Shafiabady 1
  • Jafar Hasani. 2
  • Mercedeh Yari 3

1 Department of Counseling, Faculty of Psychology and Education Sceince, Allame Tabataba&rsquo;i University, Tehran, Iran

2 Department of Clinical Psychology, College of Education and Psychology, Kharazmi University, Tehran, Iran

3 , Department of Psychology, North Khorasan Islamic Azad University,bojnord,Iran

چکیده [English]

Introduction
Cosmetic surgery is a common phenomenon in recent decades, and the motivation to seek cosmetic surgery is based on a combination of psychological, emotional, and personality factors. This study aimed to compare the effectiveness of cognitive-behavioral emotion-oriented behavioral therapy with mindfulness-based cognitive therapy on body image and cognitive emotion regulation of adolescent girls.
 
Methods
 The population of the study consisted of all female high school students in Tehran in the academic year 1398-97. In a quasi-experimental design of this community, two high schools were selected using multi-stage sampling; 45 students were eligible to enter the study (performing preoperative initial procedures). From this community, 30 students were selected based on the cluster sampling method and were randomly matched into two experimental groups and one control group. 
 
Research tools
multidimensional Body – Self Relations Questionnaire: Used. This questionnaire has 46 articles. The validity of the subscales ranging from alpha ranged from 0.83 to 0.92, indicating a high level of internal consistency. A body was obtained which indicates the reliability of a satisfactory test trial on this scale. Cognitive Emotion Regulation Questionnaire: This version includes 9 subscales, representing 9 cognitive emotion regulation strategies that are divided into two categories adaptive and maladaptive; Each of the four items of this questionnaire consists of two items that are graded on a Likert scale from (1) never to (5) always. The total score of each subscale is obtained by adding the score of the items. Internal consistency (Cronbach's alpha range was 0.76 to 0.96) and retest (with correlation range of 0.51 to 0.77) and validity of the questionnaire through principal component analysis using Varimax rotation correlation between subscales (with correlation range of 32 / 0 to 0.67) and the validity of the desired criterion has been reported.
 
Results
The results showed that both cognitive-behavioral therapies focused on emotion and mindfulness in improving body image and cognitive emotion regulation. Female adolescents requesting cosmetic surgery were effective (p <0.05). But there is no significant difference between the effectiveness of these two treatments on the mentioned variables (p> 0.05).
 
Conclusion
Based on the findings, it said that the application of both therapeutic approaches is effective in Improving body image and better cognitive emotion regulation as well as treatment. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive-emotional behavioral therapy
  • Mindfulness-based cognitive therapy
  • body image
  • cognitive emotion regulation
Alberts, H. J., Thewissen, R., & Raes, L. (2012). Dealing with problematic eating behavior. Appetite, 58(3), 847-851.
Ariapooran, S., Abbasi, S., & Karimi, J. (2019). The effect of acceptance and commitment therapy on social anxiety and body image in women with obesity. Journal of Psychological Achievements, 26(2), 137-158. [Persian]
Bahrekhazn, Z. (2017). Comparison of the effectiveness of therapy based on the model of empowerment and mindfulness on body image and sexual self-esteem in postmenopausal women. Master Thesis in General Psychology, Payam Noor uUniversity Kish. [Persian]
Becker, C. B., Verzijl, C. L., Kilpela, L. S., Wilfred, S. A., & Stewart, T. (2019). Body image in adult women: Associations with health behaviors, quality of life, and functional impairment. Journal of Health Psychology, 24(11), 1536-1547.
Campbell-Sills, L., & Barlow, D. H. (2007). Incorporating emotion regulation into conceptualizations and treatments of anxiety and mood disorders. In J. J. Gross (Ed.), Handbook of emotion regulation (542-559). New York: Guilford Press.
Carson, V., Hunter, S., Kuzik, N., Gray, C. E., Poitras, V. J., Chaput, J. P., ... & Tremblay, M. S. (2016). A systematic review of sedentary behavior and health indicators in school-aged children and youth: An update. Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism, 41(6), 240-265.
Cash, T. F. (1997). The body image work book (An 8-step program for learning to like your look). Oakland: New Harbinger publication.
Cash, T. F., Theriault, J., & Annis, N. M. (2004). Body image in an interpersonal context: Adult attachment, fear of intimacy and social anxiety. Journal of Social and Clinical Psychology, 23(1), 89-103.
Dakanalis, A., Carrà, G., Timko, A., Volpato, C., Pla-Sanjuanelo, J., Zanetti, A., ... & Riva, G. (2015). Mechanisms of influence of body checking on binge eating. International Journal of Clinical and Health Psychology, 15(2), 93-104.
Davies, C. D., Niles, A. N., Pittig, A., Arch, J. J., & Craske, M. G. (2015). Physiological and behavioral indices of emotion dysregulation as predictors of outcome from cognitive behavioral therapy and acceptance and commitment therapy for anxiety. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 46, 35-43.
Farahzadi, M., Maddahi, M. E., & Khalatbari, J. (2018). Comparison the effectiveness of group therapy based on acceptance and commitment and cognitive-behavioral group therapy on the body image dissatisfaction and interpersonal sensitivity in women with the body image dissatisfaction. Research in Clinical Psychology and Counseling, 7(2), 69-89. [Persian]
Garnefski, N., Teerds, J., Kraaij, V., Legerstee, J., & van den Kommer, T. (2006). Cognitive emotion regulation strategies and depressive symptoms: Differences between males and females. Personality and Differences, 36, 267-276.
Gill, D., Warburton, W., Simes, D., & Sweller, N. (2018). Group therapy for emotional dysregulation: Treatment for adolescents and their parents. Child and Adolescent Social Work Journal, 35(2), 169-180.
Golmohammadian, M., Morovati, F., & Rashidi, A. (2018). To predict the concern of body image based on mindfulness, experiential avoidance, and metacognition beliefs in high school students. Iran J Health Educ Health Promot, 6(2), 168-178. [Persian].
Hajiyakhchali, A., yalalagh, M., Maktabi, G., & Norali, H. (2019). The effect of teaching cognitive emotion regulation strategies on adjustment, School well-being, and emotion regulation in school male students' brilliant talents. Journal of Psychological Achievements, 25(2), 91-110. [Persian]
Hassani, J. (2010). Psychometric properties of the Cognitive Emotion Regulation Questionnaire. Journal of Clinical Psychology, 2(3), 83-73.
Jahani Tabesh, A., Tamnaeifar, Sh., & Mohammadkhani, P. (2010). Mind-based cognitive therapy for depression: A new approach to preventing depression recurrence. Tehran: Faradid Publications. [Persian]
Levoy, E., Lazaridou, A., Brewer, J., & Fulwiler, C. (2017). An exploratory study of mindfulness-based stress reduction for emotional eating. Appetite, 109, 124-130.
Manan, Z., & Dehestani, M. (2018). Comparison of metacognitive beliefs, social anxiety, and cognitive strategies of emotion regulation in Mitella individuals with deformity and non-deformed group. Master Thesis, Payame Noor University, South Tehran Branch. [Persian]
Mansori, A. (2018). Comparison of the effectiveness of cognitive-behavioral therapy and mindfulness therapy on inconsistency, objectification, and coping strategies in women with body dissatisfaction. Ph.D. thesis in psychology. The Shahid Chamran University of Ahvaz. [Persian]
Margolis, S. E., & Orsillo, S. M. (2016). Acceptance and body dissatisfaction: Examining the efficacy of a brief acceptance-based intervention for body dissatisfaction in college women. Behavioral and Cognitive Psychotherapy, 44(4), 482-492.
McKay, M., Paleg, K., & Fanning, P. (2006). Couple skills: Making your relationship work (2nd. ed.). Translated by Mohammad Khani, Sh., & Abedi, gh. (2017). Marital life skills. Tehran: Ibn Sina Publications. [Persian]
Mohammad Khani, Sh., & Akbari, Elias. (2018). Emotional efficiency therapy. Tehran: Ibn Sina Publications. [Persian]
Momeni, F., Shahidi, S., Motabi, F., & Hedari, M. (2017). Comparison of the effectiveness of group cognitive-behavioral therapy and mindfulness-based cognitive therapy on cognitive integration in women with generalized anxiety disorder. Journal of Clinical Psychology Studies, 8(32), 93-111. [Persian]
Niles, A. N., Burklund, L. J., Arch, J. J., Lieberman, M. D., Saxbe, D., & Craske, M. G. (2014). Cognitive mediators of treatment for a social anxiety disorder: Comparing acceptance and commitment therapy and cognitive-behavioral therapy. Behavior Therapy, 45(5), 664-677.
O,Brien, E.J., & Epstein, S. (1988). The multidimensional self-esteem inventory: Professional manual. Odessa, FL: Psychological Assessment Resources, Inc.
Payandeh, R., & NematTavousi, M. (2021). The mediating role of internalization of societal ideals in the relationship between sociocultural attitudes and body appearance dissatisfaction. Quarterly Social Psychology Research, 10(40), 59-74.‏ [Persian]
Rabiee, M., Bahrami, F., & Sheriff, M. (2012). Body dysmorphic disorder (nature, etiology, and treatment). Tehran: Arjmand. [Persian]
Raghibi, M., & Minakhany, G. (2012). Body management and its relation with body image and self concept. Knowledge and Research in applied Psychology, 12, 72-81.‏ [Persian]
Rahati, A. (2004). Its relationship with self-esteem based on comparison of age groups Adolescents, middle-aged and elderly. Bachelor Thesis Clinical Psychology. Shahed University. [Persian]
Shabani, J., & Masdari, M. (2016). The effectiveness of mindfulness-based cognitive education on social anxiety disorder in first-grade female students. Journal of Cognitive Psychiatry, 3(3), 12-27. [Persian]
Verzeletti, C., Zammuner, V. L., Galli, C., & Agnoli, S. (2016). Emotion regulation strategies and psychosocial well-being in adolescence. Cogent Psychology, 3(1), 1199294