نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

2 دانشجوی دکتری روان‌شناسی

10.22055/psy.2009.18559

چکیده

هدف پژوهش حاضر مطالعه‌ی تأثیر روش درمانی مواجهه با یاد مرگ (مرگ آگاهی) بر نیرومندی باور، اجتناب و افسردگیِ مبتلایان به اختلال وسواس - اجبار بود. بدین منظور 40 آزمودنی مبتلا به این اختلال با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده از جامعه‌ای در دسترس انتخاب و در دو گروه آزمایشی و گواه قرار داده شدند. تمامی آزمودنی‌ها در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون، مقیاس وسواس – اجبار ییل براون را تکمیل نمودند. تحلیل داده‌ها با روش تجزیه و تحلیل واریانس چند متغیری (MANOVA) در سطح معنی‌داری 05/0> P نشان داد که مرگ آگاهی در کاهش نیرومندی باور، اجتناب و افسردگیِ افراد وسواسی تأثیر مثبت دارد. با توجه به نتایج پژوهش حاضر می‌توان استفاده از روش مرگ آگاهی را به عنوان درمان انتخابی برای اختلال وسواس - اجبار به همه‌ی روان‌درمان‌گران توصیه کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of death awareness on strength of belief, avoidance and depression of individuals with obsessive–compulsive disorder

نویسندگان [English]

  • Mahnaz Ali-Akbari Dehkordi 1
  • mojtaba Dalir 2

1 Member of the academic faculty of Payam Noor University

2 PhD student in psychology

چکیده [English]

The purpose of the present research was to study the effect of exposure to therapeutic method of death recalling (death awareness) on beliefs avoidance, and depression variables of obsessive– compulsive individuals. Therefore, 40 subjects suffering from obsessive–compulsive disorder were selected randomly from an accessible population and were placed in two experimental and control groups. All the subjects filled up Yale Brown Obsessive–Compulsive Scale in two stages, pre–test and post–test. Data analysis with MANOVA (P> 0.05) has shown that death awareness has positive effect on reducing the strength of O.C.D beliefs, avoidance and depression of individuals. By paying attention to the results of the present research it can be suggested to all psychotherapists all over Islamic Iran to use death awareness method as the elective therapeutic method for obsessive–compulsive disorder.

کلیدواژه‌ها [English]

  • obsessive–compulsive disorder
  • death awareness
آزاد، حسین (1375). آسیب شناسی روانی 2. تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.
آلن، بلاک، و هرسن، مایکل. (تاریخ انتشار به زبان اصلی؟). فرهنگ شیوههای رفتار درمانی. ترجمه: فرهاد ماهر و سیروس ایزدی (1378). تهران: رشد.
اسلامی نسب1، علی (1383). راهنمای عملی درمان وسواس برای متخصصین. تهران: شفا بخش.
اسلامی نسب2، علی (1383). شفای وسواس. تهران: شفا بخش.
اسلامی نسب، علی (1386). همایش مرگ آگاهی. تهران: انجمن شفای وسواس ایران.
استکتی، گیل، فوآ، ادنا. ب و گریسون، جاناتان ب. (1985). وسواس، برداشتها و درمان رفتاری. ترجمه: امیر هوشنگ مهریار (1373). تهران: رشد.
انجمن شفای وسواس ایران (1385). آشنایی با انجمن وسواس [بروشور]. تهران: انجمن شفای وسواس ایران.
بائر، لی. (تاریخ انتشار به زبان اصلی ؟). غلبه بر وسواس. ترجمه: محمدی، مسعود، کوهی، لیلا و دهگانپور، محمد (1382). تهران: رشد.
پروچاسکا، جمیز و نورکراس، جان سی. (1999). نظریههای روان درمانی. ترجمه: یحیی سیدمحمدی (1381). تهران: رشد.
دادستان، پریرخ (1384). روانشناسی مرضی تحولی: از کودکی تا بزرگسالی، جلد اول. تهران: سمت.
دادفر، محبوبه، بوالهری، جعفر، ملکوتی، کاظم، و بیان‌زاده، سیداکبر. (1380). بررسی شیوع نشانه‌های اختلال وسواسی –جبری. فصلنامه اندیشه و رفتار، 1 و 2، 27-32.
دادفر، محبوبه، ملکوتی، کاظم، بوالهری، جعفر، و مهرابی، فرویدون (1381). بررسی تأثیر درمان دارویی بر تغییر تشخیص اختلال‌های شخصیت در بیماران وسواسی – جبری. فصلنامه اندیشه و رفتار، 1، 76-88.
داودی، ایران. (1386). بررسی عوامل شناختی، شخصیتی، فشار روانی و سابقه خانوادگی به عنوان پیشبینهای ابتلا به اختلال وسواس - اجبار و مقایسه زیر گروههای علایم اختلال بر اساس برخی متغیرهای پیشبین در شهرستان اهواز. پایان نامه دکتری روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران، چاپ نشده.
صبوری، شهناز، مهریار، امیرهوشنگ، و قریب، عباس (1377). مقایسه اثربخشی تکنیک‌های شناختی – رفتاری، کلومیپرامین و ترکیب آن‌ها در بهبود مبتلایان به اختلال وسواس فکری – عملی. فصلنامه اندیشه و رفتار، 1، 25 – 34.
عابدی، علی. (1382). بررسی اجزاء و مؤلفههای شناختی مرتبط با افسردگی در بیماران وسواسی. پایان نامه کارشناسی ارشد روان‌شناسی، دانشگاه شیراز، چاپ نشده.
کاپلان، هارولد، و سادوک، ویرجینیا (2003). خلاصه روانپزشکی، علوم رفتاری روانپزشکی بالینی، جلد دوم. ترجمه: حسن رفیعی و خسرو سبحانیان (1382). تهران: ارجمند.
لوی، مایکل. ای. (1996). نکات اساسی رواندرمانی. ترجمه: محمدتقی یاسمی ‌و یحیی امامی (1378). تهران: ارجمند.
محمدی، رضا (1382). بررسی میزان شیوع اختلال وسواسی جبری در بیماران مبتلا به افسردگی اساسی. رساله دکتری روان‌شناسی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی کرمان، چاپ نشده.
ملکوتی، کاظم، مهرابی، فریدون، بوالهری، جعفر، و دادفر، محبوبه (1380 ). تأثیر اختلال‌های شخصیت بر نتیجه درمان دارویی بیماران وسواسی – جبری. فصلنامه اندیشه و رفتار،4، 13-24.
هاوتون، کیت، سالکووس کیس، پال م.، کرک، جوان و کلارک، دیوید م. ( 1989). رفتار درمانی شناختی راهنمای کاربردی در درمان اختلالهای روانی. ترجمه: حبیب اله قاسم زاده (1380). تهران: ارجمند
Abramowitz, J. S., Khandker, M., Nelson, C. A., Deacon, B. J. & Rygwall, R. (2006). The role of cognitive factors in the pathogenesis of obsessive – compulsive symptoms: A prospective study. Behavior Research and Therapy, 44, 1361 – 1374.
Arndt, J., Routledge, C., Cox, C. R., & Goldenberg, J. L. (2005). The worm at the core: A terror management perspective on the roots of psychological dysfunction. Applied and Preventive Psychology, 11, 191 – 213.
Calamari, J. E., Cohen, R. J., Rector, N. A., Szacun-Shimizu, K., Riemann, B. C., & Norberg, M. M. (2006). Dysfunctional belief – based obsessive – compulsive disorder subgroups. Behaviour Research and Therapy, 44, 1347 – 1360.
Cardoner, N., …, & Valleyo, J. (2007). Brain structural correlates of depressive comorbidity in obsessive – compulsive disorder. Neuro Image, 38, 413 – 421.
Carr, A. T. (1974). Compulsive neurosis: A review of the literature. Psychological Bulletin, 81, 311 – 318.
Ecker, W., Gonner, S. (2008). Incompleteness and Harm avoidance in OCD symptom dimensions. Retrieved from www.sciencedirect. com.
Ettelt, S., …, & Maier (2008). Harm avoidance in subjects with obsessive – compulsive disorder & their families. Journal of Affective Disorders, 107, 265 – 269.
Fisher, P. L., Welss, A. (2006). Met cognitive therapy for obsessive – compulsive disorder: A case series. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 39, 117 – 132.
Foa, E.B., & Meadows, E.A. (1997). Psychosocial treatments for post – traumatic stress disorder: A critical review. In J. Spence (Ed.), Annual review of psychology (pp. 449 – 480). Palo Alto, CA: Annual Review.
Friedman, M., & Rholes, W. S. (2007). Successfully challenging fundamentalist beliefs results in increased death awareness. Journal of Experimental Social Psychology, 43, 794 – 801.
Giles, D. (2002). Advanced research methods in psychology. New York: Cambridge University Press.
Greenberg, J., Arndt, J., Schimel, J., Pyszczynski, T., & Solomon, S. (2001). Clarifying the Function of Mortality Salience – Induced Worldview Defense: Renewed Suppression or Reduced Accessibility of Death – Related Thoughts? Journal of Experimental Social Psychology, 37, 70 -76.
Klein, M. (1948). Contributions to psycho – analysis. 1921 -1945. London, Hogarth Press.
McFall, M. E., & Wollersheim, J. P. (1979). Obsessive – compulsive neurosis: A cognitive – behavioral formulation and approach to treatment. Cognitive Therapy and Research, 3, 333 – 348.
Metzner, R. (1963). Some experimental analogues of obsession. Behaviour Research and Therapy, 1, 231 – 6.
Meyer, V. (1966). Modification of expectations in cases with obsessional rituals. Behav. Res. Ther., 4.
Pietrefesa, A.S., Coles, M.E. (2008). Moving beyond an exclusive focus on harm avoidance in obsessive compulsive disorder: Considering the role of incompleteness. Available in www.sciencedirect.com.
Strachan, E., Schimel, J., Arndt, J., Williams, T., Solomon, S., Pyszczynski, T. & Greenberg, J. (2007). Terror mismanagementd: Evidence that mortality Salience exacerbates phobic and compulsive. Available in http://psp.sagepub.com.
Strachan, E., Solomon, S., Arndt, J., Greenberg, J., Pyszczynski, T., & Schimel, J. (2005). The effects of mortality salience on anxiery – related psychopathology: terror mismanagement. Manuscript under review.
Tolin, D. F., Worhunsky, P., & Maltby, N. (2006). Are " obsessive " beliefs specific to OCD?: A Comparison across anxiety disorders. Behaviour Research and Therapy, 44, 469 – 480.
Turner, S. M. (1997). Behavior therapy for obsessive – compulsive disorder. Washington, DC: American Psychological Association Videotape Series.