نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تبریز

2 عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز

10.22055/psy.2023.38479.2738

چکیده

وسواس یک اختلال اضطرابی مزمن است که با اشتغال ذهنی مفرط در مورد نظم و ترتیب و امور جزئی و همچنین کمال‌طلبی همراه است، تا حدی که به از دست دادن انعطاف‌پذیری، صراحت و کارایی می‌انجامد. هدف از این پژوهش بررسی روابط ساختاری میان نشانه های اختلال شخصیت مرزی و سبک های دلبستگی با نشانه های وسواس به واسطه تنظیم هیجان بود. طرح پژوهش. حاضر، توصیفی همبستگی ( مدل یابی معادلات ساختاری (SEM) و روش نمونه‌گیری آن تصادفی خوشه ای بوده، بدین ترتیب که 5 دانشکده دانشگاه تبریز به طور تصادفی انتخاب شدند و در بین دانشکده ها به طور تصادفی بین کلاس-های ورودی 98 پرسشنامه ها توزیع گردید و به منظور سنجش نشانه های وسواس از سیاهه بازنگری شده وسواسی-جبری فوآ و همکاران(2002)، نشانه‌های شخصیت مرزی از پرسشنامه اختلال شخصیت مرزی کلاریج و بروکس(1984) و سبک‌های دلبستگی از پرسشنامه هازن و شیور(1987) و تنظیم هیجان از پرسشنامه گروس وجان (2003) استفاده گردید..

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

structural relationships of borderline personality disorder symptoms and attachment styles with obsessive-compulsive disorder symptoms

نویسندگان [English]

  • narges rahmatabadi 1
  • zeynab khanjani 1
  • touraj hashemi 2

1 tabriz university

2 tabrizuniversity

چکیده [English]

Obsession is a chronic anxiety disorder that is associated with excessive mental preoccupation with order and detail, as well as perfectionism, to the extent that it leads to the loss of flexibility, openness, and efficiency, which, despite the high prevalence, is one of the most resistant disorders to treatment. According to the fifth edition of the manual for the diagnosis and statistics of mental disorders, according to the researchers' estimation, psychotic-practical disorder is seen in ten percent of outpatients in medical offices and clinics, and it is the fourth psychiatric disease after phobias, substance-related disorders, and major depressive disorder. Obsessive-compulsive disorder sufferers experience a range of emotional reactions when faced with situations that trigger obsessive thoughts and actions. There are individual differences related to the sensitivity to these emotions and the way they are regulated, which is called emotional regulation (Hoffman, Carpenter, & Joshua, 2016). Therefore, the purpose of this research was to investigate the structural relationships between borderline personality disorder symptoms and attachment styles with obsessive symptoms through emotion regulation.
Method
Research design. The present is a descriptive correlation (Structural Equation Modeling (SEM) and its sampling method is cluster random, so that 5 faculties of Tabriz University were randomly selected and 94 questionnaires were randomly distributed among the faculties. In order to measure the signs of obsession from the obsessive-compulsive disorder (OCI-R) list, borderline personality traits from the Borderline Personality Disorder (STB) questionnaire, and attachment styles from the Hazen and Passion and Emotion Regulation Questionnaire from Gross and John (2003) The data were analyzed through structural equation modeling
Results

The obtained data were analyzed through structural equation modeling. The results of the research showed that the effect of borderline personality disorder on obsessive symptoms is significant with an effect size of 0.35. The effect of borderline personality disorder on reappraisal is significant with an effect size of -0.52, and the effect of borderline personality disorder on repression is significant with an effect size of 0.38. The effect of borderline personality disorder on obsessive symptoms due to reappraisal is significant with an effect size of -0.36, and the effect of borderline personality disorder on obsessive symptoms due to suppression is significant with an effect size of 0.16. The effect of secure attachment on obsessive symptoms is significant with an effect size of -0.39. The effect of secure attachment on reappraisal and suppression is significant with an effect size of -0.31. The effect of avoidant attachment on obsessive symptoms is significant with an effect size of 0.27, on reappraisal with an effect size of -0.32, and on suppression with an effect size of 0.31. The effect of avoidant attachment on obsessive symptoms is not significant due to reappraisal with an effect size of -0.07 and suppression with an effect size of 0.06. The effect of ambivalent attachment is significant on obsessive symptoms with an effect size of 0.30, on reappraisal with an effect size of -0.29, and on suppression with an effect size of 0.50.

کلیدواژه‌ها [English]

  • attachment styles
  • borderline personality traits
  • emotion regulation
  • obsessive-compulsive disorder