مدل پیش‌بینی پریشانی روان‌شناختی بر اساس تنظیم هیجانی با میانجی‌گری سازگاری با ناباروری در زنان نابارور

مومنه قادری؛ فریده دوکانه ای فرد؛ پانته آ جهانگیر؛ احمد وثوق تقی دیزج

دوره 30، شماره 2 ، مهر 1402، ، صفحه 223-244

https://doi.org/10.22055/psy.2022.40485.2831

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل پیش‌بینی پریشانی روان‌شناختی بر اساس تنظیم هیجانی با میانجی­گری سازگاری با ناباروری در زنان نابارور صورت پذیرفت. روش پژوهش، توصیفی- همبستگی از طریق الگویابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش شامل زنان نابارور مراجعه­کننده به مرکز ناباروری رویان شهر تهران در سه ماهه تابستان سال 1398 بود. نمونه آماری ...  بیشتر

اثربخشی واقعیت‌درمانی آنلاین بر اضطراب و پریشانی روان‌شناختی بیماران بهبودیافتگان کووید-19

مسلم اصلی آزاد؛ سعیده خاکی؛ طاهره فرهادی

دوره 28، شماره 2 ، مهر 1400، ، صفحه 1-20

https://doi.org/10.22055/psy.2021.35651.2620

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی واقعیت‌درمانی آنلاین بر اضطراب و پریشانی روان‌شناختی بهبودیافتگان کووید-19 انجام گرفت. پژوهش حاضر نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش شامل بهبودیافتگان بیماری کووید-19 شهر اصفهان در سه ماهه تابستان سال 1399 بود. در این پژوهش تعداد 26 بیمار بهبود یافته با روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

اثربخشی بسته درمانی مثبت‌نگر ایرانی- اسلامی بر بهزیستی روان‌شناختی و پریشانی روان‌شناختی دانش‌آموزان دختر متوسطه دوم

زهرا قاسمی؛ ایلناز سجادیان؛ محمدعلی نادی؛ شهاب الدین ذوفقاری

دوره 28، شماره 1 ، تیر 1400، ، صفحه 49-68

https://doi.org/10.22055/psy.2021.34120.2566

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی بسته درمانی مثبت‌نگر ایرانی- اسلامی بر بهزیستی روان‌شناختی و پریشانی روان‌شناختی دانش‌آموزان دختر متوسطه دوم انجام گرفت. پژوهش حاضر نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس آزمون با گروه گواه و مرحله پیگیری دو ماهه بود. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل دانش‌آموزان دختر متوسطه دوم شهر اصفهان در سال تحصیلی ...  بیشتر

مقایسه اثربخشی «گروه‌درمانی مبتنی بر شیوه‌های تعاملی و روان‌نمایشگری» بر خودآگاهی هیجانی دختران نوجوان با پریشانی روانشناختی

نیکتا برومندیان؛ نوراله محمدی؛ چنگیز رحیمی طاقانکی

دوره 27، شماره 1 ، مرداد 1399، ، صفحه 1-22

https://doi.org/10.22055/psy.2020.29101.2312

چکیده
  هدف این پژوهش مقایسه اثربخشی گروه‌درمانی مبتنی بر شیوه‌های تعاملی و روان‌نمایشگری بر خودآگاهی هیجانی دختران نوجوان با پریشانی روان‌شناختی بود. روش پژوهش حاضر آزمایشی و با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون همراه با گروه کنترل بود. شرکت‌کنندگان پژوهش شامل 33 دختر 16-14 ساله دانش‌آموز با پریشانی روان‌شناختی در سال تحصیلی 96-1395 بود. ایشان با ...  بیشتر