نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار بخش روان‌شناسی بالینی دانشگاه شیراز (نویسنده مسئول)

2 کارشناس ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشگاه شیراز

3 دانشیار بخش روان‌شناسی بالینی دانشگاه شیراز

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی توانایی آزمون عملکرد مداوم (CPT) در تشخیص افتراقی بیماران دارای اختلالات روانپزشکی و گروه بهنجار بود. پژوهش از نوع علی- مقایسه‌ای بود. با روش نمونه‌گیری در دسترس، ۲۷ بیمار اسکیزوفرن، ۲۸ بیمار مبتلا به افسردگی اساسی، ۲۹ بیمار مبتلا به وسواسی- اجباری و ۲۹ فرد بهنجار انتخاب و بر اساس متغیرهای سن، جنسیت، سطح تحصیلات و وضعیت تأهل همتا شدند. عملکرد شناختی آزمودنی‌ها به وسیله آزمون CPT مورد ارزیابی قرار گرفت. داده‌ها با استفاده از روش تحلیل واریانس یک راهه و آزمون تعقیبی شفه تحلیل شد. نتایج حاکی از آن بود که بیماران اسکیزوفرن و وسواسی در سه مؤلفه آزمون CPT (خطای حذف، پاسخ‌های درست و زمان واکنش)، و بیماران افسرده در دو مولفه آزمون (خطای حذف و زمان واکنش) در مقایسه با افراد بهنجار، به طور معناداری ضعیف‌تر عمل کردند، اما بین گروههای بیمار در هیچ یک از مؤلفه‌های آزمون تفاوت معنادار مشاهده نشد. بر اساس نتایج پژوهش حاضر آزمون CPT قادر به تفکیک بیماران مبتلا به اختلالات اسکیزوفرنی، افسردگی اساسی و وسواسی- اجباری از افراد بهنجار بود، اما نتوانست بین بیماران مختلف تفاوت معناداری قائل شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Ability of Continuous Performance Test (CPT) in the Differential Diagnosis of Psychiatric Disorders and Normal Subjects

نویسندگان [English]

  • C. Rahimi 1
  • Z. Rasaie 2
  • N. Mohamadi 3

چکیده [English]

The aim of this research was to study the ability of the continuous performance test (CPT) in the differential diagnosis of patients with psychiatric disorders and normal subjects. The research was causal-comparative. Using the convenient sampling method, 27 schizophrenic, 28 major depressive, 29 obsessive-compulsive patients and 29 normal individuals were selected and then matched based on age, gender, educational background and marital status. The Participants’ cognitive performance was assessed using CPT. Data were analyzed using the MANOVAs and the Scheffe post hoc test. Results suggested that, compared to normal subjects, patients with schizophrenia and obsessive-compulsive disorders had a significantly lower performance in three components of the CPT (i.e., omission error, correct response, reaction time). Likewise, depressive patients manifested significantly poor performance in two components of test (i.e., commission error, reaction time). The CPT was accordingly capable of differentiating patients with schizophrenia, major depression and obsessive-compulsive disorders from normal individuals, but could not differentiate patient groups.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Continuous performance test
  • schizophrenia
  • Major depression
  • obsession-compulsion
فارسی
حسنی، جواد و هادیانفرد، حبیب. (۱۳۸۶). مقایسه نگهداشت توجه در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی، افسردگی اساسی و افراد بهنجار. مجله روانشناسی و علوم تربیتی، ۳۷(۱)، ۱۵۹ -۱۴۸.
حسنی، جواد؛ هادیانفرد، حبیب؛ گودرزی، محمدعلی و رحیمی، چنگیز. (۱۳۸۵). مقایسه پردازش اطلاعات اولیه بینایی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی، افسردگی اساسی و افراد بهنجار. مجله روانشناسی، ۱۰ (۲ (پیاپی ۳۸))، ۲۰۰-۲۲۱.
حسنی، جواد و هادیانفرد، حبیب. (۱۳۸۲). رابطه علائم مثبت و منفی اسکیزوفرنیا با نگهداشت توجه. تازه‌های علوم شناختی، ۵ (۳)، ۲۴-۳۳.
شریفی، ونداد؛ اسعدی، محمد؛ محمدی، محمدرضا؛ امینی، همایون؛ کاویانی، حسین؛ سمنانی، یوسف؛ شعبانی، امیر؛ شهریور، زهرا؛ داوری آشتیانی، رزیتا؛ حکیم شوشتری، میترا؛ صدیق، ارشیا و جلالی رودسری، محسن. (۱۳۸۳). پایایی و قابلیت اجرای نسخه فارسی مصاحبه ساختاریافته تشخیصی برای (SCID) DSM-IV. تازه‌های علوم شناختی، ۶ (۱ و ۲), ۱-۲۲.
طوفانی، حمید و بهدانی، فاطمه. (۱۳۸۱). مقایسه نتایج آزمون ویسکانسین در بیماران اسکیزوفرن مبتلا و غیر مبتلا به حرکت پریشی دیررس، بستری در بیمارستانهای ابن سینا و حجازی مشهد. مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان، ۴ (۹)، ۳۰ -۲۶.
عابدینی نسب، زینب؛ رحیمی، چنگیز و گودرزی، محمد علی. (۱۳۹۰). مقایسه اثر تقدم منفی در زیر گروههای اختلال وسواسی جبری، اختلالات اضطرابی دیگرو گروه بهنجار. فصلنامه تازه‌های علوم شناختی، ۱۳ (۴)،۵۷-۷۰.
فتح، نجمه؛ گودرزی، محمد علی؛ رحیمی، چنگیز و تقوی، محمد رضا، فیروزآبادی، علی. (۱۳۸۹). برتری جانبی مغزی پردازش محرک‌های دیدارى کلی- جزیی در بیماران مبتلا به اختلال وسواسی- اجبارى. مجله روانپزشکی وروانشناسی بالینی (اندیشه و رفتار)، ۱۶ (۱)، ۳-۱۳.
محمود علیلو، مجید؛ حمیدی، صمد و شیروانی، امیر. (۱۳۹۰). مقایسه کارکردهای اجرایی و توجه پایدار در دانشجویان دارای علایم وسواسی- اجباری، اسکیزوتایپی بالا و علائم همپوش با گروه بهنجار. مجله علوم رفتاری، ۹ (۱)، ۲۲۰ -۲۱۶.
هادیانفرد، حبیب؛ نجاریان، بهمن؛ شکرکن، حسین و مهرابیزاده، مهناز. (۱۳۷۹). تهیه و ساخت فرم فارسی آزمون عملکرد پیوسته. مجله روانشناسی، ۴ (۴ (پیاپی۱۶))، ۳۸۸-۴۰۴.
 
لاتین
Atmaca, M. (2011). Review of structural neuroimaging in patients with refractory obsessive-compulsive disorder. Neurosci Bull., 27 (3), 215-20.
Birkett, P., Sigmundsson, T., Sharma, T., Toulopoulou, T., Griffiths, T. D., Reveley, A., & Murray, R. (2007). Reaction time and sustained attention in schizophrenia and its genetic predisposition. Schizophr Res., 95 (1-3), 76-85.
Bove, E. A. (2008). Cognitive performance and basic symptoms in first-degree relatives of schizophrenic patients. Compr Psychiatry, 49 (4), 321-9.
Bozikas, V. P., Kosmidis, M. H., Peltekis, A., Giannakou, M., Nimatoudis, I., Athanasios, K., Fokas, K., & Garyfallos, G. (2010). Sex differences in neuropsychological functioning among schizophrenia patients. Australian and New Zealand Journal of Psychiatry, 44,333-341.
Brem, S., Hauser, T. U., Lannaccone, R., Brandeis, D., Drechsler, R., & Walitza, S. (2012). Neuroimaging of cognitive brain function in pediatric obsessive compulsive disorder: a review of literature and preliminary meta-analysis. J Neural Transm., 119 (11), 1425-48.
Burton, L., Pfaff, D., Bolt, N., Hadjikyriacou, D., Silton, N., Kilgallen, C., Cofer, J., & Allimant, J. (2010). Effects of gender and personality on the Conners’ Continuous Performance Test. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 32 (1), 66-70.
Chkonia, E., Roinishvili, M., Herzog, M. H.,& Brand, A. (2010). First-order relatives of schizophrenic patients are not impaired in the Continuous Performance Test. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 32 (5), 481-486.
Conners, C.K. & Staff, M. H. S. (Eds.) (2000). Conners’ Continuous Performance Test II: Computer Program for Windows Technical Guide and Software Manual. North Tonawanda, NY: Multi-Health Systems.
Corkum, P. V. & Siegel, L. S. (1993). Is the Continuous Performance task a valuable research tool for use with children with AD/HD. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 34, 1217-1238.
Cornbalatt, L. J., & Kelip, J. G. (1994). Impaired attention and genetics, and the psychophysiology of schizophrenia. Schizophrenia Bulletin, 20, 31- 46.
Cornbalatt,  B.A.,  Lenzenweger,  M. F., & Erlenmeyer- Kimling, L. (1989). The continuous performance test, identical pairs version: II. contrasting attention profiles in schizophrenia and depressed patients.  Psychiatry Research, 29 (1), 65-86.
Daly, E., Komaroff, A. L., Bloomingdale, K., Wilson, S., & Albert, M. S. (2001). Neuropsychological function in patients with chronic fatigue syndrome, multiple sclerosis, and depression. Appl Neuropsychol., 8 (1), 12-22.
Egan, G. J., Hasankamp, W., Wilcox, L., Green, A., Hsu, N., Boshoren, W., Lewison, B., Keyes, M. D.,& Dancan, E. (2011). Declarative memory and WCST- 64 performance in subjects with schizophrenia and healthy controls. Psychiatry Research, 188, 191- 196.
Elliott, R. (2002). The neuropsychological profile in primary depression. In  J.J. Harison & A. Owens (Eds), Cognitive Deficits in Brain Disorders (pp.290- 293). London: Taylor and Francis.
First, M., Spitzer,  R., Gibbon, M., & Williams, J. B. (1996). User’s guide for the Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis I Disorders: SCID-1 clinician version. Washington DC: American Psychiatric Association.
Gorissen, M., Sanz, J. C., & Schmand, B. (2005). Effort and cognition in schizophrenia patients. Schizophrenia Research, 78, 199- 208.
Gu, B. M., Park, J. Y., Kang, D. H., Lee, S. J., Yoo, S. Y., Jo, H. J., Choi, C. H., Lee, J. M., & Kwon, J. S. (2008). Neural correlates of cognitive inflexibility during task-switching in obsessive-compulsive disorder. Brain, 131 (1), 155-64.
Homack, S., Riccio, C. A. (2003). A meta- analysis of the sensitivity and specificity of the stroop color and word test with children. Clinical Neuropsychology, 19, 725- 743.
Kaiser, S., Roth, A., Rentrop, M., Friederich, H. C., Bender, S., & Weisbrod, M. (2008). Intra-individual reaction time variability in schizophrenia, depression and borderline personality disorder. Brain and Cognition, 66 (1), 73–82.
Kleinlogel, H. K., Strik, W., & Begre, S. (2007). Increased No Go- anterior in first- episode schizophrenia patients during continuous performance test. Clinical Neurophysiology,118, 2683- 2691.
Kuelz, A. K., Hohagen, F., & Voderholzer, U. (2004). Neuropsychological performance in obsessive-compulsive disorder: a critical review. Biol Psychol., 65 (3), 185-236.
Kuelz, A. K., Riemann, D., Haksband, U., Vielhaber, K., Unterrainer, J., Kordon, A., & Voderholzer, U. (2006). Neuropsychological Impairment in Obsessive-Compulsive Disorder-Improvement over the Course of Cognitive Behavioral Therapy. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 28, 1273-1287.
Kwon, J. S., Kim, J. J., Lee, D. W., Lee, J. S., Lee, D. S., Kim, M. S., Lyoo, I. K., Cho, M. J., Lee,& M. C. (2003). Neural correlates of clinical symptoms and cognitive dysfunctions in obsessive-compulsive disorder. Psychiatry Res., 122(1), 37-47.
Langdon,R., Corner, T., & McLaren, J. (2006). Attentional orienting triggered by gaze in schizophrenia. Neuropsychologia, 44, 417- 429.
Liotti, M., & Mayberg, H. S. (2001). The role of functional neuroimaging in the neuropsychology of depression. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 23 (1), 121- 136.
Liu, S. K., Chiu, C. H., Chang, C. J., Hwang, T, J., Hwu, H. G., & Chen, W. J. (2002). Deficit in sustained attention in schizophrenia and affective disorders: Stable versus state- dependent markers. American Journal of Psychiatry, 159 (6), 975- 982.
Mahmoud, A., Abelrazek, G., Abdel-Samee, A., & Azzam, H. (2006). Cognitive Dysfunctions in Depressive Disorders. Current Psychiatry, 13 (2), 281-293.
Martínez-González, A. E., & Piqueras-Rodríguez, J. A. (2008). Neuropsychological update on obsessive-compulsive disorder.Rev Neurol., 46 (10), 618-25.
Ngan, E. T. C., & Liddle, P. F. (2000). Reaction time, symptom profiles and course of illness in schizophrenia. Schizophrenia Research,  46 (2–3), 195–201.
Ottowitz, W. E., Dougherty, D. D., & Savage, C. R. (2002). The neural network basis for abnormalities of attention and executive function in major depressive disorder: Implication for application of the medical disease model to psychiatric disorder. Harvard Review of Psychiatry, 10, 84-99.
Paeleck- Habermann, Y., Pohl, J., & Leplow, B. (2005). Attention and executive functions in remitted major depression patients. Journal of Affective Disorders, 89, 125- 135.
Pellizzer, G., & Stephane, M. (2007). Response selection in schizophrenia. Exp Brain Res., 1804: 705-14.
Peng Z., Lui, S. S., Cheung, E. F., Jin, Z., Miao, G., Jing, J., & Chan, R. C. (2012). Brain structural abnormalities in obsessive-compulsive disorder: converging evidence from white matter and grey matter. Asian J Psychiatr, 5 (4), 290-6.
Perter, R. J., Gallagher, P., Thompson, J. C., & Young, A. H. (2003). Neurocognitive impairmentin drug- free patients with major depressive disorder.
Purcell, R., Maruff, P., Kyrios, M., & Pantelis, C. (1998). Cognitive deficits in obsessive-compulsive disorder on tests of frontal-striatal function. Biol Psychiatry, 43 (5), 348-57.
Rahimi, C. (2001). Neuropsychologische Störungen und Symptomatik bei schizophrenen und depressiven Patienten.Dissertation, Fachbereich Klinische Psychologie, Universität Osnabrück, Osnabrück, Germany.
Rahimi, C., Hashemi, R., & Mohamadi, N. (2011). Differential Diagnosis of Cognitive Disorders in Iranian Psychiatric Patients and Healthy Subjects. Iranian Journal of Psychiatry, 6, 99-105.
Remijnse, P. L., van den Heuvel, O. A., Nielen, M. M., Vriend, C., Hendriks, G. J., Uylings, H. B., & Veltman, D. J. (2013). Cognitive inflexibility in obsessive-compulsive disorder and major depression is associated with distinct neural correlates. PLoS ONE, 8 (4), 1.
Rosvold, H. E., Mirsky, A. F., Sarason, I., Bransome, E. D., & Beck, L. H. (1956). A continuous performance test of brain damage. Journal of Consulting Psychology, 20, 343-350.
Rotge, J. Y, Guehl, D., Dilharreguy, B., Tignol, J., Bioulac, B., Allard, M., Burbaud, P., & Aouizerate, B. (2009). Meta-analysis of brain volume changes in obsessive-compulsive disorder. Biol Psychiatry, 65 (1):75-83.
Sadock, B. J., & Sadock, V. A. (2004). Synopsis of Psychiatry.Behavioral Sciences/ Clinical Psychiatry.Philadelphia: Lipppincottos Willam & Wilkins.
Saxena, S., Bota, R. G., & Brody, A. L. (2001). Brain-behaviour relationships in obsessive-compulsivedisorder. Seminars in Clinical Neuropsychiatry, 6, 82–101.
Schwartz, F., Carr, A. C., Munich, R. L., Glauber, S., Lesser, B., & Murray, J. (1989).  Reaction time impairment in schizophrenia and affective illness: The role of attention.  Biological Psychiatry, 25 (5), 540-548.
Shamra, S., Kumar V., Trivedi, J. K., Dalal P. K., Kumar, P., Sudarshan, S., & Choudhary, S. (2012). Neuropsychological Correlates for Obsessive Slowness. Dehli Psychiatry Journal, 15 (1), 143-147.
Smyrnis, N., Karantinos, T., Malogiannis, I., Theleritis, C., Mantas, A., Stefanis, N. C., Hatzimanolis, J., & Evdokimidis, I. (2009). Larger variability of saccadic reaction times in schizophrenia patients.Psychiatry Res. 168 (2), 129-36.
Trivedi, J. K., Dhyani, M., Goel, D., Sharma, S., Singh, A. P., Sinha, P. K.,& Tandon, R. (2008). Neurocognitive Dysfunction in Patients with Obsessive-Compulsive Disorder. Afr J Psychiatry, 11:204-209.
Videbech, P., Ravnkilde, B., kristensen, S., Egander, A., Clemensen, K., Rasmussen, N. A., Gjedde, A. & Rosenberg, R.  (2003). The Danish pet/ depression project: Poor verbal fluency performance despite normal prefrontal activation in patients with major depression. Psychiatry Research, 123, 49- 63.
Wilmsmeier, A., Ohrmann, P., Suslow, Th., Siegmund, A., Koelkebeck, K., Rothermundt, M., Kugel, H., Arolt, V., Buuer, J., & Pedersen, A. (2010). Neural correlates of set- sifting decomposing executive functions in schizophrenia. Psychiatry Neurosis, 35 (5), 9- 321.