بررسی‌ رابطه‌ رغبتهای‌ شغلی‌، ارزشها و نگرش‌ دبیران‌ متوسطه‌ و پیش‌دانشگاهی‌ با عملکرد آموزشی‌ آنان‌

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز،اهواز ، ایران

2 عضو هیات علمی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز،اهواز ، ایران

10.22055/psy.1999.16497

چکیده

      در این‌ پژوهش‌، رابطه‌ رغبتهای‌ شغلی‌، ارزشها و نگرش‌ دبیران‌ متوسطه‌ و پیش‌دانشگاهی‌ رشته‌های‌ نظری‌ دزفول‌ با عملکرد آموزشی‌ آنان‌ در نیمسال‌ اول‌ سال‌ تحصیلی‌ 79-1378 بررسی‌ گردید. نمونه‌های‌ تحقیق‌ 100 دبیر زن‌ و 120 دبیر مرد بودند که‌ با روش‌ نمونه‌گیری‌ تصادفی‌ طبقه‌ای‌ از بین‌ 800 دبیر انتخاب‌ شدند. در پژوهش‌ حاضر، روشهای‌ آماری‌ تحلیل‌ داده‌ها، شامل‌ همبستگی‌ ساده‌ و همبستگی‌ چندگانه‌ با روش‌ ورود و گام‌ به‌ گام‌ (مرحله‌ای‌) می‌باشند. در این‌ تحقیق‌ از پرسشنامه‌ رغبت‌سنج‌ هالند، پرسشنامه‌ نظام‌ ارزشی‌ آلپورت‌، ورنون‌ و لیندزی‌، و نگرش‌سنج‌ معلم‌ مینه‌سوتا استفاده‌ گردید. نتایج‌ تحقیق‌ نشان‌ می‌دهند که‌ بین‌ رغبت‌ هنری‌ با عملکرد آموزشی‌ در نمونه‌ دبیران‌ مرد و کل‌ آزمودنیها رابطه‌ مثبت‌ و از نظر آماری‌ معنی‌دار وجود دارد. بین‌ ارزش‌ اقتصادی‌ با عملکرد آموزشی‌ در دبیران‌ زن‌ رابطه‌ منفی‌ و معنی‌دار آماری‌ و بین‌ ارزش‌ اجتماعی‌ با عملکرد آموزشی‌ آنها رابطه‌ مثبت‌ و معنی‌دار وجود دارد. اما بین‌ ارزش‌ اجتماعی‌ دبیران‌ مرد با عملکرد آموزشی‌ آنان‌ رابطه‌ منفی‌ معنی‌دار آماری‌ مشاهده‌ شد. بین‌ سایر رغبتهای‌ شغلی‌، ارزشها و نگرش‌ با عملکرد آموزشی‌ رابطه‌ای‌ مشاهده‌ نگردید. همچنین‌ بین‌ متغیرهای‌ پیش‌ بین‌ و متغیر ملاک‌ همبستگی‌ چندگانه‌ وجود دارد.
 

احمدی‌، سیداحمد (1368). روانشناسی‌ نوجوانی‌ و جوانان‌. چاپ‌ اول‌، انتشارات‌ مشعل‌.
آرمند، محمد (1370). رابطه نگرش‌ معلمان‌ نسبت‌ به‌ روشهای‌ تدریس‌ فعال‌ با ویژگیهای‌ تخصصی‌ و حرفه‌ای‌. سازمان‌ مطالعه‌ کتب‌ دانشگاهی‌ علوم‌انسانی‌.
آناستازی‌، ا. روان‌ آزمایی‌. ترجمه‌: محمدنقی‌ براهنی‌ (1364). تهران‌: انتشارات‌ دانشگاه‌ تهران‌.
آیزن‌، ایساک‌ (1988). نگرشها، شخصیت‌ و رفتار. ترجمه‌ جعفر نجفی‌زند (1374). تهران‌: نشر دانا.
بدار، ل‌.، دزیل‌، ژولامارش‌، ل‌. (1999). روانشناسی‌ اجتماعی‌. ترجمه‌: حمزه گنجی‌ (1380). تهران‌: نشر ساولان‌.
حسین‌زاده‌، فتح‌الله‌؛ آبروش‌، حسن‌؛ آریانپور، اصغر؛ نادری‌، ابراهیم‌ و دهقان‌، اسدالله‌ (75-1374). بررسی‌ میزان‌ آشنایی‌ معلمان‌ پایه‌ اول‌ تا پنجم‌ ابتدایی‌ شهرستانها و مناطق‌ کنگان‌، بوشهر، دیلم‌، جم‌ و ریز با روشهای‌ تدریس‌ و مفاهیم‌ علمی‌ دروس‌ پایه مربوطه‌ و نگرش‌ آنان‌ به‌ شغل‌ معلمی‌، شورای‌ تحقیقات‌ آموزش‌ و پرورش‌.
خلیفه‌، عبداللطیف‌ محمد. بررسی‌ روانشناختی‌ تحول‌ ارزشها. ترجمه‌ سیدحسین‌ سیدی‌ (1378). مشهد: انتشارات‌ آستان‌ قدس‌ رضوی‌.
زورقی‌، ناصر (1372). طرح‌ عوامل‌ مؤثر در رغبت‌ و رضایت‌ به‌ شغل‌ معلمی‌ در استان‌ سیستان‌ و بلوچستان‌، شورای‌ تحقیقات‌ آموزش‌ و پرورش‌.
شریفی‌، حسن‌ (1377). اصول‌ روانسنجی‌ و روان‌آزمایی‌. چاپ‌ پنجم‌، تهران‌: انتشارات‌ رشد.
شفیع‌آبادی‌، عبدالله‌ (1376). راهنمایی‌ و مشاوره‌ شغلی‌ و حرفه‌ای‌ و نظریه‌های‌ انتخاب‌ شغل‌. چاپ‌ نهم‌، تهران‌: انتشارات‌ رشد.
شکرکن‌، حسین‌ (1366). رابطه‌ میان‌ نگرش‌ و رفتار. مجله‌ علوم‌تربیتی‌ و روانشناسی‌ دانشگاه‌ شهیدچمران‌ اهواز، شماره‌ اول‌.
شیرافکن‌، سلطانعلی‌ (1376). مقایسه‌ اولویتهای‌ ارزشی‌ نوجوانان‌ با والدین‌. رساله‌ کارشناسی‌ ارشد، دانشگاه‌ علامه‌ طباطبایی‌.
علاقه‌بند، علی‌ (1374). جامعه‌شناسی‌ آموزش‌ و پرورش‌. تهران‌: انتشارات‌ بعثت‌.
گنجی‌، حمزه‌ (1378). روانشناسی‌ کار. تهران‌: نشر ارسباران‌.
محمدی‌ روزبهانی‌، کیانوش‌ (1378). بررسی‌ رابطه‌ نظام‌ ارزشی‌ و رشد اخلاقی‌ با هویت‌یابی‌ در دانشجویان‌ دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز. رساله‌ کارشناسی‌ ارشد روانشناسی‌ تربیتی‌ دانشگاه‌ شهید چمران‌ اهواز.
مقدم‌، بدری‌ (1366). کاربرد روانشناسی‌ در آموزشگاه‌، چاپ‌ چهارم‌، انتشارات‌ سروش‌.
نورالدین‌، میثاق‌ الله‌ (1348). تحقیق‌ در تست‌ بررسی‌ ارزشها. رساله‌ کارشناسی‌ ارشد دانشگاه‌ تهران‌.
 
 
 Ajzen, I. and Fishbein, M. (1980). Understanding Attitudes and Predicting Social Behavior. Englewood-Cliffs, NJ: Prentice- Hall.
Fishbein, M. and Ajzen, I (1975). Belief, Attitudc, Intention and Behavior: An Introduction to Theory and Research. Reading, MA: Addison- Wesley.
Parkes, Katharine R. (1989). The performance and subsequent employment status of students. Academic and attitudinal predictors. British Educational Research Journal, 15.3.,243-246.
Perkin. Harold (1983). The Teaching Profession and the Game of Life in Teaching a Profession? Perer Gordam (Editor). Institute of Education, University of London.
Hoiiand, J.I. (1966). The Psychology of Vocational Choice. Waltham, Mass:
Blaisdell.
Cook, M. (1981). The unemployment of newly trained post- graduate teachers. British Educational Research Journal, 13, 139-145